Kursa kods MežZ4100

Kredītpunkti 6

Bakalaura darbs I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Kursa anotācija

Bakalaura darbā studenti apliecina savu teorētisko un praktisko sagatavotību veikt zinātnisku pētījumu izvēlētajā mežzinātnes apakšnozarē. Studenti pierāda spējas un prasmi metodiski pareizi ievākt nepieciešamos zinātniskos datus pētniecībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par pētāmo problēmu, zināšanas par bakalaura darba izstrādes nosacījumiem - Ieskaite;
• Prasmes - prasmes apkopot un analizēt literatūras avotus, izvēlēties atbilstošu metodiku pētījuma veikšanai - Ieskaite;
• Kompetence - studenti ir spējīgi strukturēt bakalaura darbu, noteikt metodoloģiski korektas izpētes metodes - Ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Līdzšinējā stāvokļa noskaidrošana atbilstoši tematam. (Patstāvīgais darbs 10h)
2 Bakalaura darba tēmas formulējums. (Patstāvīgais darbs 5h)
3 Darba mērķa un uzdevumu formulējums. (Patstāvīgais darbs 15h)
4 Darba struktūras (satura rādītāja) sagatavošana. (Patstāvīgais darbs 20h)
5 Pamatinformācijas saskaņošana ar darba vadītāju. (Patstāvīgais darbs 5h)
6 Analizējamo iepriekšējo pētījumu saraksta sagatavošana un tā analīze. (Patstāvīgais darbs 70h)
7 Metodikas izstrāde/ aprobācija. (Patstāvīgais darbs 30h)
8 Bakalaura darba uzdevuma veidlapas noformēšana. (Patstāvīgais darbs 5h)

Ieskaite – bakalaura darba priekšaizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students semestra gaitā patstāvīgi izstrādā bakalaura darbu, un bakalaura darba vadītājam jābūt iesūtītām (pēc iepriekš saskaņota grafika) visām bakalaura darba daļām, kas minētas kursa plānā.
Studiju kursa beigās notiek bakalaura darba priekšaizstāvēšana, kur jāprezentē semestra laikā padarītais darbs un jāuzrāda izstrādātais bakalaura darba melnraksts (izstrādāti vismaz 60 % no kopējā apjoma).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students, konsultējoties ar darba vadītāju, patstāvīgi strādā pie bakalaura darba tēmas, mērķa, uzdevumu, iepriekšējo pētījumu apskata un metodikas sadaļas izstrādes.
Bakalaura darba priekšaizstāvēšanas prezentācijas (15 min) un melnraksta sagatavošana atbilstoši iepriekš noteiktajām un atrunātājām prasībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenta paveikto semestra gaitā darba vadītājs novērtē ar vērtējumu ieskaitīts/neieskaitīts, atkarībā no paveiktā darba apjoma un kvalitātes, pēc noteikta darba izstrādes grafika.
Gala vērtējumu veido priekšaizstāvēšanas sekmes (prezentēšanas spējas + atbildes komisijai), kas tiks novērtētas ar ieskaitīts/neieskaitīts, atkarībā no paveiktā darba apjoma un kvalitātes, ņemt vērā darba vadītāja vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. LLU Faculty of Silviculture will develop its own methodological guidelines for bachelor thesis development in Sustainable forestry.
2. How to Write a thesis A Working Guide [online]. Crawley, WA, Australia, 2008. 29 p. [Viewed 23.08.2019.]. Available at: https://www.student.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/1919239/How-to-write-a-thesis-A-working-guide.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; http://www.balticforestry.mi.lt/ ; ISSN 1392-1355
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem