Kursa kods MežZ4099

Kredītpunkti 6

Meža resursu ekonomika un ģeoinformātika

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Laima Bērziņa

Dr. sc.ing.

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

Kursa anotācija

Kurss sastāv no divām daļām, kur viena daļa ir orientēta uz meža resursu klasifikācija, ietekmējošo faktoru identificēšanu, dažādu vērtēšanas metožu apskati, bet otra daļa – uz šo informāciju apstrādes metodēm, vizualizācijas instrumentiem datu atspoguļošanai utt.
Meža resursi un meža ekonomikas īpatnības. Meža produkcija un tās izmantotāji. Mežs kā kapitāla vērtība. Ieguldījumu analīze un īpatnības mežsaimniecībā. Meža zemju izmantošanas ekonomiskais pamatojums. Riska faktora, nodokļu un apsaimniekošanas nosacījumu loma un ietekme mežsaimniecības attīstībā. Meža vērtības noteikšanas metodes, meža nekoksnes resursu novērtējums.

Ģeoinformātikas pielietojums meža resursu ekonomikā. Platformas un programmatūras risinājumi meža apsaimniekošanas atbalstam. Digitālā kartēšana un ģeoinformātikas analītiskās metodes meža resursu pārvaldībā. Ģeoinformātikas uzdevumu automatizācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas būs zināšanas par meža koksnes un nekoksnes ekonomisko pamatojumu (1. kontroldarbs), kā arī prasmes noteikt meža vērtību (2. kontroldarbs) un kompetence izvērtēt piemērotākās meža vērtības noteikšanas metodes (Praktiskie darbi).
Zināšanas un izpratne par ĢIS tehnoloģiju nozīmi un to lietošanas galvenajiem uzdevumiem mežsaimniecībā (3. kontroldarbs), kā arī prasmes digitālo karšu sagatavošanā, datu apmaiņā un ģeotelpisko datu analīzē (4. kontroldarbs). Kompetence patstāvīgi izmantot ģeoinformātikas risinājumus meža resursu ekonomiskajam izvērtējumam (Praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Koksnes piedāvājums un pieprasījums. Meža ekonomikas raksturiezīmes, to resursu raksturojums. (Lekcija 1h + Praktiskais darbs 2h)
2. Meža produkcijas, tā izmantotāji un loma. Nekoksnes resursi un tā loma. Meža nekoksnes resursu vērtēšanas metodes. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
3. Mikro un makro ekonomika loma meža nozares kontekstā, mežsaimniecība un reģionālā attīstība. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
4. Laika, inflācijas un riska faktors un tā nozīme meža ekonomikā. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
1. kontroldarbs
5. Meža kā kapitāla vērtība. Meža zemju izmantošanas ekonomiskais pamatojums. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
6. Ieguldījumu analīze un īpatnības mežsaimniecībā. Meža vērtības noteikšanas metodes. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
7. Nodokļu un apsaimniekošanas nosacījumu loma meža ekonomikā. (Lekcija 1h + Praktiskais darbs 2h)
8. Daudzpusīga meža izmantošana un tās priekšnoteikumi. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
2. kontroldarbs
9. Ģeoinformātikas jēdziens, attīstības tendences pasaulē un Latvijā. Ģeoinformātikas pielietojums meža resursu ekonomikā. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
10. Platformas un programmatūras risinājumi meža apsaimniekošanas atbalstam. Digitālā kartēšana un meža resursu vizualizācija. (Lekcija 1h + Praktiskais darbs 2h)
11. 2D un 3D meža resursu kartēšana. Web kartēšanas tehnoloģijas. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
12. Dinamiskā vizualizācija informācijas prezentēšanai. Ģeoinformātikas analītiskās metodes meža resursu pārvaldībā. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
3. kontroldarbs
13. Telpiskās analīzes pieejas. Ģeostatistika. Telpiskā interpolācija. Karšu algebra. (Lekcija 1h + Praktiskais darbs 2h)
14. Modelēšanas uzdevumi un «Kriging» metode. Optimizācijas algoritmu izmantošana mežu apsaimniekošanā un citu lēmumu atbalstam. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
15. Maršrutu optimizācija un izvietojums tīklos. Ģeoinformātikas uzdevumu automatizācija. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
16. Karšu analīzes automatizācija. Python ģeotelpiskās attīstības pamatne. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
4. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai varētu rakstīt eksāmenu: jāpiedalās darba grupas nodarbības; jānokārto sekmīgi visi kontroldarbi un praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāgatavojas kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem. Lekciju laikā nepabeigtie praktiskie darbi jāpabeidz patstāvīgi līdz nākošajai praktisko darbu lekcijai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Eksāmens rakstisks, kuru veidos teorētisko studiju, kā arī praktisko darbu tematika.
Eksāmenu var nerakstīt, ja studiju kursa gaitā 4 kontroldarbu (katrs 20 %) un praktisko darbu (kopā 20%) vērtējums nav zemāks par 7, tad eksāmena vērtējums ir semestra gaitā iegūto vērtējumu kumulatīvais vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Klemperer W. D. Forest resource economics and finance. New York etc.: McGraw-Hill, Inc., 1996. 551 p.
2. Gregory G. R. Resource economics for foresters. New York etc.: John Wiley &Sons, Inc., 1987.
3. Penzkofer M. Geoinformatics. Norderstedt, Books on Demand, 2017.186 p.
4. Carreira P. Geospatial Development By Example with Python. Birmingham; Mumbai: Packt Publishing, 2016. 340 p. E-grāmata EBSCO eBook Academic Collection
Pieejams: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1163843&site=ehost-live&scope=site

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem