Kursa kods MežZ4098

Kredītpunkti 4.50

Koksnes produktu tirgus

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

Aizstātais kurss

MežZB013 [GMEZB013] Koksnes produktu tirgus

Kursa anotācija

Mārketinga pamati. Meža nozares tirgus un mārketinga specifika. Mārketinga funkcijas un komunikācijas. Mārketinga pētniecība un tirgus informācijas sistēmas. Mārketinga stratēģija un tirgus analīze. Mārketinga struktūras un kanāli. Tirgus pārskata izstrāde. Mežmateriālu un kokmateriālu tirgus: situācija, problēmas un to risinājumu iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas spēj pazīt mūsdienu mārketinga elementus kontekstā ar globālo meža produkcijas tirgu – 1. kontroldarbs;
Savākt un izmantot tirgus informāciju (Praktiskie darbi), sastādīt tirgus pārskatus meža nozares produkcijas tirgus sfērā – 2. kontroldarbs;
Novērot un analizēt nepārtrauktas izmaiņas globālajā meža nozares produkcijas tirgū - Seminārs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Koksnes produktu tirgi un to raksturojums. Pieprasījums un piedāvājums. Ārēja tirdzniecība. (Lekcija 2 h)
2. Tirgus veidi, realizācijas kanāli un izmantošanas meža nozarē, koksnes produktu tirgos. (Lekcija 4h)
3. Tirgus veicināšanas mehānismi un komunikācijas. (Lekcija 2h)
4. Produktu raksturojums, piegāde ķēdes. Loģistikas nozīme. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
5. Izpētes un tirgus informācijas sistēmas. (Lekcija 2h)
6. Tirgus ieguves informācijas avoti. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
7. Tirgus novērtēšanas metodes. SVID un citas metodes. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
1. kontroldarbs
8. Tirgus stratēģija un stratēģiskā plānošana. (Lekcija 2h)
9. Tirgus analīze. (Lekcija 2h)
10. Tirgus veicināšanas mehānismi un jaunie instrumenti. (Lekcija 2h)
11. Tirgus pārskata izstrāde. (Lekcija 2h)
12. Starptautiskais mežmateriālu un kokmateriālu tirgus. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
13. Latvijas mežmateriālu un kokmateriālu tirgus. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
14. Komunikācija loma meža nozarē. Nozares klasteri. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
2. kontroldarbs

15. Tirgus pārskata prezentēšana. (Seminārs 4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju kursa apgūšanu:
• jāpiedalās darba grupas nodarbības;
• patstāvīgi jāuzraksta tirgus apskats par Latvijas meža nozares ārējās un iekšējas tirgus aktuālām problēmām;
• jānokārto sekmīgi kontroldarbi un praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi gatavoties kontroldarbiem, praktiskiem darbiem un semināra nodarbībām.
Semināra nodarbībām patstāvīgi jāuzraksta tirgus apskats par Latvijas meža nozares ārējās un iekšējas tirgus aktuālām problēmām, kā arī jāsagatavo prezentācija, kuru novērtēs pēc iepriekš noteiktas metodikas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde kontroldarbā vai praktiskajā darbā ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi. Gala vērtējums veidojas no studiju kursa 2 kontroldarbu (katrs 30 %), praktisko darbu un semināra nodarbību (kopā 40 %) kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Jobber D. Principles and Practice of Marketing. London, UK: McGraw-Hill International, 1995.
2. Kotler P. Marketing Management. London, England: Prentice-Hall International, Inc., 2000.
3. Hansen E. J. H. Strategic Marketing in the Global Forest Products Industries. Corvallis, OR, USA: Academic Press. 2003.

Papildliteratūra

1. WWW websites of companies and organizations in the forest industry and wood processing sector (FAO, EFI, FFIF, TRADA, Ministry of Agriculture, CSB, Eurostat, etc.)

Periodika un citi informācijas avoti

2. Timber Trade Journal. ISSN 1740-701X. Pieejams: http://www.ttjonline.com
3. Holz-Zentralblatt. ISSN: 0018-3792. Pieejams: http://www.holz-zentralblatt.com.

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem