Kursa kods MežZ4097

Kredītpunkti 3

Koksnes materiālu transports (loģistika)

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz apgūt teorētiskas zināšanas, kas izmantojamas praktiskajā darbībā, atpazīt piegāžu ķēdes loģistikas struktūru un elementus, sastādīt plānus meža nozares operāciju loģistikas sistēmām, ievērojot ekonomiskās un vides aspektus, uztvert un analizēt nepārtrauktās izmaiņas globālā ražošanas vidē un izveidot piemērotas loģistikas sistēmas uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas kokrūpniecības loģistikā (1. kontroldarbs). Studenti prot izmantot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā, pieņemt stratēģiskos lēmumus loģistikas jomā, optimizēt dažādus loģistikas veidus, savākt un izmantot tirgus informāciju, organizēt transporta pārvaldību uzņēmumā (Praktiskie darbi), strādāt komandā un aktīvi diskutēt par aktuālām problēmām kokrūpniecības loģistikas jomā. Ir kompetenti analizēt situāciju loģistikas jomā un izvērtēt iegūtos rezultātus, pieņemt lēmumus par nepieciešamo pasākumu veikšanu (2. kontroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads - loģistikas būtība un tās attīstības faktori. (Lekcija)
2.Loģistikas mērķi, darbības veidi un uzdevumi. (Lekcija + Praktiskais darbs)
3.Loģistikas iekšējā un ārējā vide. (Lekcija + Praktiskais darbs)
4.Loģistikas sistēmas un ķēdes kokrūpniecībā. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs)
5.Loģistikas galvenās izmaksu grupas un vērtējums meža nozares kontekstā. (Lekcija + Praktiskais darbs)
6.Iepirkšanas (apgādes) loģistika un vērtējums meža nozares kontekstā. (Lekcija 2h)
7.Ražošanas loģistika un vērtējums meža un koksnes pārstrādes nozares kontekstā. (Lekcija)
8.Sadales loģistika un vērtējums meža nozares kontekstā. (Lekcija)
1. kontroldarbs
9.Servisa loģistika un vērtējums meža nozares kontekstā. (Lekcija)
10. Pasūtījumu apstrādes un izpildes loģistika un vērtējums meža nozares kontekstā. (Lekcija)
11. Transporta loģistika un to veidi. (Lekcija + Praktiskais darbs)
12. Krājumu vadīšana un noliktavu saimniecība. (Lekcija)
13. Cenu veidošana. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs)
14. Loģistikas menedžments. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs)
15. Loģistikas sistēmas kontrole un vērtēšana. (Lekcija 2h)
16. Kokrūpniecības loģistikas vispārējais raksturojums. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs)

2. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju kursa apgūšanu: jāpiedalās darba grupas nodarbības; jānokārto sekmīgi rakstiskie kontroldarbi un praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavojas kontroldarbiem un pārbaudes darbiem. Praktisko darbu nodarbību laikā nepabeigtie darbi jāpabeidz patstāvīgi līdz nākošajai praktisko darbu nodarbībai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Gala vērtējums veidojas no studiju kursa 2 kontroldarbu (katrs 35 %) un praktisko darbu (kopā 30 %) kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Bowyer J. L., Shmulsky R., Haygreen J. G. Forest products and wood science: an introduction. Ames, Iowa: Iowa State Press. 2003. 554 p.
2. Ballou H.R. Business Logistics/Supply Chain Management. Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2004. 789 p.

Papildliteratūra

1. Coyle J.J., Bordi J.E., Langley C. J.Jr. The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective. Mason: South-Western, 2003. 707 p.
2. Forsberg M., Rönnqvist M. Decision support system/tools: Integrated logistics management in the forest supply chain. In: Proceedings of the 2nd Forest Engineering Conference. Växjö, May 12-15, Sweden, 2003, p.64-73.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com, ISSN 1740-701X.
2. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com.

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem