Kursa kods MežZ4096

Kredītpunkti 3

Meža nekoksnes vērtības

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Baiba Jansone

Ph.D.

author doc.

Lelde Vilkriste

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar meža nekoksnes resursu klasifikāciju, to vērtēšanas metodēm un apsaimniekošanas nosacījumiem un ierobežojošiem faktoriem. Praktiskajos darbos apgūst meža nekoksnes resursu apsaimniekošanas un izmantošanas plānošanas pamatprincipus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina meža nekoksnes resursu iedalījumu un uzskaites pamatprincipus – 1. kontroldarbs.
2. Pārzina nekoksnes produktu ieguves un izmantošanas pamatprincipus – 2. kontroldarbs.
3. Spēj analizēt informāciju un veikt aprēķinus par dažādiem meža nekoksnes resursu izmantošanas aspektiem – praktiskie darbi.
4. Spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par dažādu meža nekoksnes resursu raksturojumu un apsaimniekošanas plānošanu, kā arī argumentēt savu viedokli – semināri.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža nekoksnes resursi – terminoloģija un definīcijas. (Lekcija)
2. Meža nekoksnes resursu iedalījums un klasifikācijas sistēmas. (Lekcija)
3. Meža nekoksnes resursi un pakalpojumi Latvijā, Eiropā un pasaulē. (Lekcija + Praktiskais darbs)
4. Meža nekoksnes resursi un to uzskaite – (Lekcija 2h + Praktiskais darbs)
1.kontroldarbs
5. Meža nekoksnes resursu vērtēšanas metodes – (Lekcija 2h + Praktiskais darbs)
6. Sabiedrības izpratne par meža vērtību un tās noteikšanu. (Lekcija)
7. Meža nekoksnes resursu tirgus. (Lekcija + Praktiskais darbs)
8. Meža nekoksnes resursu ilgtspējīga ieguve un izmantošana. (Lekcija)
1.seminārs (2h)
9. Meža nekoksnes resursu apsaimniekošana un apsaimniekošanas plānošanas pamatprincipi. (Lekcija)
10. Vides aizsardzības funkcija. (Lekcija)
11. Klimata izmaiņu ietekmes mazināšana (CO2). (Lekcija + Praktiskais darbs)
12. Meža estētiskā funkcija - ainavu plānošanas aspekti. (Lekcija)
2.seminārs (2h)
13. Nekoksnes produkti - apsaimniekošanas un ieguves plānošana – (Lekcija 2h + Praktiskais darbs)
14. Medību saimniecības plānošana – (Lekcija + Praktiskais darbs)
15. Meža sociālā funkcija - meža rekreācijas vērtība un plānošana – (Lekcija + Praktiskais darbs)

2.kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontaktnodarbības apmeklējums obligāts.

Semestra laikā jākārto 2 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijās skartos jautājumus, praktisko darbu vielu, kā arī patstāvīgi apgūstamo materiālu.

Līdz ieskaitei jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem nodarbību plānā paredzētajiem praktiskajiem darbiem, jāpiedalās semināros un jābūt sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavoties semināriem, kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem atbilstoši studiju programmai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir kumulatīvs, kas veidojas no studiju kursa kontroldarbu, praktisko darbu vērtējuma un aktivitāšu vērtējuma nodarbību laikā.

Ieskaites vērtējums ir kumulatīvs, kas veidojas no studiju kursa 2 kontroldarbu (katrs 30 %), praktisko darbu (kopā 30 %) un nodarbību aktivitāšu (kopā 10 %) vērtējuma.
Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā, ieskaitē var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.
Kontroldarbi ir rakstiski, palīgmateriālus atļaut lietot tikai praktiskajiem uzdevumiem. Ja kontroldarba vai praktiskā darba vērtējums ir nesekmīgs, arī gala vērtējums ir nesekmīgs.
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: Lekciju un nodarbību apmeklējums ir obligāts. Kavētie un neieskaitītie praktiskie darbi atstrādājami katedras noteiktajā laikā un kārtībā.
Nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja katedras norādītajā laikā.

Obligātā literatūra

1. Sorrenti S. Non-wood forest products in international statistical systems. Non-wood Forest Products Series no. 22. Rome: FAO, 2017. [tiešsaiste] [skatīts 29.10.2019.] Pieejams: http://www.fao.org/3/a-i6731e.pdf
2. Non-wood forest products in Europe: Seeing the forest around the trees. B.Wolfslehner, I.Prokofieva and R.Mavsar (editors). What Science Can Tell Us 10. European Forest Institute. 2019. ISBN 978-952-5980-78-3 (pdf )

Papildliteratūra

1. Non-Wood News 23. _An information bulletin on Non-Wood Forest Products November 2011 [tiešsaiste] [skatīts 29.10.2019.] Pieejams: http://www.fao.org/3/i2455e/i2455e00.htm
2. 2ND international non wood forest product symposium: Abstracts. [tiešsaiste] [skatīts 29.10.2019.] Pieejams: http://foris.fao.org/static/nwfp/II_International_NWFPs_Symposium-ABSTRACTS.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. e-newsletter - NWFP Update
2. Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE) - [tiešsaiste] [skatīts 29.10.2019.] Pieejams: https://www.incredibleforest.net/

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem