Kursa kods MežZ4095

Kredītpunkti 6

Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Baiba Jansone

Ph.D.

author pasn.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Priekšzināšanas

MežZ4093, Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I

Kursa anotācija

Kursā tiek gūtas zināšanas par meža apsaimniekošanas plānošanu laikā un telpā. Tiek sniegta informācija par meža ekoloģiskajām, ekonomiskajām un sociālajām funkcijām. Tiek apgūti meža vērtēšanas un meža daudzfunkcionālas izmantošanas apsaimniekošanas plānošanas modeļi, meža apsaimniekošanas plānošanas optimizācija, mežsaimniecības risku vadība, SVID analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students izprot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas un ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatprincipus (1. kontroldarbs), māk tos ietvert meža apsaimniekošanas mērķa un tā sasniegšanas uzdevumu formulēšanā (2. kontroldarbs). Izprot saimnieciskās darbības plānošanas nepieciešamību un plānošanas procesu (3. kontroldarbs).
Students prot lietot dažādas meža apsaimniekošanas plānošanas metodes, plānot mežsaimnieciskos pasākumus laikā un telpā, plānot finanšu plūsmu meža apsaimniekošanā, aprēķināt meža vērtību (Praktiskie darbi).
Students ir apguvis datu apstrādes programmas, datizraces metodes, avotus un citus meža apsaimniekošanas plānošanas lēmumu atbalsta rīkus (Praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Galvenās cirtes un starpcirtes projektēšanas principi. (Lekcijas 3h + Pr.darbi 2h)
2. Meža ekoloģisko vērtību ierīcība. (Lekcijas 3h + Pr.darbi 2h)
3. Meža sociālo vērtību ierīcība. (Lekcijas 3h + Pr.darbi 2h)
1. kontroldarbs
4. Meža dzīvnieku resursi, to apsaimniekošanas plānošana, medību ierīcība. (Lekcijas 3h + Pr.darbi 2h)
5. Privāto un valsts mežu apsaimniekošanas mežierīcības īpatnības. (Lekcijas 3h + Pr.darbi 2h)
6. Jaunās tehnoloģijas un datu apstrādes programmas. (Lekcijas 3h + Pr.darbi 2h)
2. kontroldarbs
7. Meža apsaimniekošanas taktiskā plānošana. (Lekcijas 4h + Pr.darbi 1h)
8. Meža apsaimniekošanas operatīvā plānošana. (Lekcijas 4h + Pr.darbi 1h)
9. Meža ĢIS. (Lekcijas 3h + Pr.darbi 2h)
3. kontroldarbs
Praktiskie darbi: Meža īpašuma apsaimniekošanas plāna sagatavošana (16h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem visiem pastāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros studenti sagatavo meža apsaimniekošanas plānu 500ha lielam meža īpašumam, lietojot IT risinājumus. Apsaimniekošanas plānu sāk veidot praktisko darbu nodarbībās. Ja nepaspēj paveikt uzdotos uzdevumus, tie jāpabeidz patstāvīgi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lekciju apmeklējums, teorētisko zināšanu apguve, praktisko darbu uzdevumu apgūšana un izpilde. Gala vērtējumu veido vidējā atzīme no 3 kontroldarbiem (60%), 6 semināru rezultātiem (20%: 10% + 10%) un 20 % par studentu kursa un praktisko darbu rezultātiem.

Obligātā literatūra

Klemperer W.D. Forest Resource Economics and Finance. McGraw-Hill Series in Forest Resources. New York: McGraw-Hill, 1996. 551 p.
Maltamo M. Forest inventory: methodology and applications. Dordrecht: Springer, 2006. 362 p.

Papildliteratūra

Markus R. Ostwald’s Relative Forest Rent Theory. BLV Baierischer Landwirtshaftsverlag GmbH, München Basel Wien, 1967. 128 p.
Jacobson J., Jonsson B. The forest management planning package. Sveriges Lantbruksuniversitet, 1993. 56 p. Pieejams: https://pub.epsilon.slu.se/4062/1/SFS189.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze. ISSN 1047-6187
3. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Obligātais kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem