Kursa kods MežZ4094

Kredītpunkti 6

Meža ekoloģija

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inga Straupe

Dr. silv.

author

Līga Liepa

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa norises laikā studenti iegūst teorētiskas un praktiskas zināšanas par meža ekosistēmu struktūru un notiekošajiem procesiem, dinamiku, daudzveidību, vides un citu faktoru ietekmi un mijiedarbību, produktivitāti, stabilitāti un izmaiņām, telpisko mērogu, meža ekosistēmu apsaimniekošanas un aizsardzības prasību izpildi, un inovatīvu uz zināšanām balstītu metožu pielietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūst padziļinātas zināšanas par meža biomu izvietojumu un dažādību, par meža ekosistēmu struktūru, funkcijām, dinamiku (1. pārbaudes darbs), ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas pamatprincipiem, vides ietekmes specifiku, meža ekosistēmu nozīmi globālā un lokālā kontekstā (2. pārbaudes darbs). Studenti pilnveido prasmi rast uz zināšanām balstītus priekšlikumus un risinājumus aktuālo meža ekosistēmu aizsardzības un apsaimniekošanas jautājumu kontekstā (1. un 2. patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Biosfēra. Sauszemes ekosistēmu raksturojums. Meža biomu raksturojums (2 stundas).
2. Meža ekoloģiskais raksturojums. Meža ekosistēmu struktūra, funkcijas, dinamika un daudzveidība (4 stundas).
3. Enerģijas un barības vielu aprites cikli meža ekosistēmās (2 stundas).
4. Ekosistēmu trofiskā struktūra (2 stundas).
5. Populāciju dinamika (5 stundas).
6. Sukcesija. Biotisko un abiotisko faktoru mijiedarbība meža ekosistēmās. Citu faktoru ietekmes raksturojums un dinamika. Antropogēno faktoru raksturojums (6 stundas).
7. Meža ekosistēmu produktivitāte, stabilitāte un mainība dažādu faktoru ietekmē (3 stundas).
8. Ģenētiskais, sugu, ekosistēmu un ainavas līmeņa raksturojums meža ekosistēmās (2 stundas).
1. pārbaudes darbs
9. Ainavekoloģiskā pieeja meža ekosistēmu novērtēšanā (4 stundas).
10. Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas pamatprincipi (2 stundas).
11. Bioloģiskās daudzveidības nozīme un saglabāšana meža ekosistēmās (4 stundas).
12.Ekoloģisko prasību izpilde un integrācija meža ekosistēmās (4 stundas).
13. Meža ekosistēmu daudzveidība un multifunkcionāla izmantošana (2 stundas).
14. Meža ekosistēmu dinamika globālā kontekstā. Procesi un modeļi (2 stundas).
15. Zinātnisko metožu pielietošana un prakse meža ekoloģijā (2 stundas).
16. Alternatīvu un inovatīvu metožu pielietošana (3 stundas).
2. pārbaudes darbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena daļas veido:
1.Divi rakstiski pastāvīgie darbi (katrs no tiem veido 20% no gala vērtējuma);
2.Mutisks eksāmens ( veido 60% no gala vērtējuma).
Nepieciešams iesniegt visus kontroldarbus un pastāvīgos darbus, kā arī kursa apmeklējums sastāda vismaz 75%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Rakstisks pastāvīgais darbs “Meža ekosistēmas mainīga klimata ietekmē” (pašreizējās situācijas analīze un nākotnes prognozes). Darba apjoms līdz 15 lpp. Darbs iesniedzams un prezentēts kursa norises laikā noteiktajā termiņā.
2.Rakstisks pastāvīgais darbs “Ekoloģisko prasību izpildes novērtējums un integrācija saimniecisko mežu teritorijās” (attiecināms uz sugu, ekosistēmu un ainavas līmeņa novērtējuma pieeju). Darba apjoms līdz 15 lpp. Darbs iesniedzams un prezentēts kursa norises laikā noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

-Kursa apmeklējums lekcijām un praktiskajiem darbiem sastāda vismaz 75%.
-Students sekmīgu atzīmi par pārbaudes darbiem var iegūt, ja vismaz 50% no kopējo jautājumu un uzdevumu izpildes ir korekti.
-Rakstiski praktiskie darbi jānodod norādītājā termiņā, kur interpretācija veikta atbilstoši darba izpildes norādījumiem un darba noformēšanas noteikumiem.
-Kopējo eksāmena atzīmi veido divi rakstiski pārbaudes darbi (katrs no tiem veido 20% no gala vērtējuma un mutisks eksāmens (kopā sastāda 60% no gala vērtējuma).

Obligātā literatūra

1. Chapin III F.S., Matson P.A., Vitousek P. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. New York: Springer Science & Business Media. 2011.
2. Molles M. 2008. Ecology: Concepts and Application. Toronto: McGraw Hill publisher, 2008..
3. With K.A. Essentials of Landscape Ecology. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Papildliteratūra

1. Elliott D. Forest Ecosystems. Management, Impact assessment and Conservation. New Your: Nova Science Publishers, 2017.
2. Perera A.H., Buse L.J., Crow T. Forest Landscape Ecology; Transferring knowledge to practice. New Yourk: Springer, 2007.
3. Forest Diversity and Management Edited by D. L. Hawksworth and A. T. Bull. New York: Springer, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bonan G.B. Forests and climate change: forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests. Science, Vol. 320, 2008, p. 1444-1449.
2. Ellison D., Morris C.E., Locatelli B., Sheil D., Cohen J., Murdiyarso D., Gutierrez V., Van Noordwijk M., Creed I.F., Pokorny J. and Gaveau D. Trees, forests and water: Cool insights for a hot world. Global Environmental Change, Vol. 43, 2017, p. 51-61.
3. Gamfeldt L., Snäll T., Bagchi R., Jonsson M., Gustafsson L., Kjellander P., Ruiz-Jaen M.C., Fröberg M., Stendahl J., Philipson C.D. and Mikusiński G. Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nature communications, Vol. 4, 2013, p. 1340.
4. Hooper D.U., Chapin F.S., Ewel J.J., Hector A., Inchausti P., Lavorel S., Lawton J.H., Lodge D.M., Loreau M., Naeem S. and Schmid B. Effects of biodiversity on ecosystem functioning: a consensus of current knowledge. Ecological monographs, Vol. 75 (1), 2005, pp. 3-35.
5. Jõgiste K., Korjus H., Stanturf J.A., Frelich L.E., Baders E., Donis J., Jansons A., Kangur A., Köster K., Laarmann D. and Maaten T. Hemiboreal forest: natural disturbances and the importance of ecosystem legacies to management. Ecosphere, Vol. 8 (2), 2017, p. e01706.
6. Wardle D.A., Bardgett R.D., Klironomos J.N., Setälä H., Van Der Putten W.H. and Wall D.H. Ecological linkages between aboveground and belowground biota. Science, Vol. 304 (5677), 2004, p.1629-1633.

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Sustainable Forestry”.