Kursa kods MežZ4093

Kredītpunkti 3

Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Baiba Jansone

Ph.D.

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Kursā tiek gūtas zināšanas par meža apsaimniekošanas plānošanu laikā un telpā. Tiek sniegta informācija par meža ekoloģiskajām, ekonomiskajām un sociālajām funkcijām. Tiek apgūti meža vērtēšanas un meža daudzfunkcionālas izmantošanas apsaimniekošanas plānošanas modeļi, meža apsaimniekošanas plānošanas optimizācija, mežsaimniecības risku vadība, SVID analīze

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students zina meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas (1. kontroldarbs) un ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatprincipus, māk tos ietvert meža apsaimniekošanas mērķa un tā sasniegšanas uzdevumu formulēšanā (2. kontroldarbs).
Izprot saimnieciskās darbības plānošanas nepieciešamību un plānošanas procesu (3. kontroldarbs).
Students prot lietot dažādas meža apsaimniekošanas plānošanas metodes, plānot mežsaimnieciskos pasākumus laikā un telpā, plānot finanšu plūsmu meža apsaimniekošanā, aprēķināt meža vērtību (Praktiskie darbi).
Students ir apguvis datu apstrādes programmas, datizraces metodes, avotus un citus meža apsaimniekošanas plānošanas lēmumu atbalsta rīkus (Semināri).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mežierīcība kā meža inventarizācijas, mežsaimniecības organizācijas projektēšanas sistēma. (Lekcija)
2. Informācija un plānošanas process (Lekcija)
3. Meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas, integrētā meža apsaimniekošana (Pr. darbs)
4. Optimālais mežs, optimizācijas metodes (Lekcija)
5. Lineārā optimizācija (Lekcija + Pr. darbs) (2 h)
1. kontroldarbs
6. Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas vērtēšanas kritēriji un indikatori. (Lekcija)
7. Meža apsaimniekošanas paņēmieni, to ekoloģiskais, sociālais un ekonomiskais pamatojums. (Lekcija + Pr. darbs) (2 h)
8. Koku ciršanas vecums. Meža gatavība (dabiskā, atjaunošanas, kvantitatīvā) (Pr. darbs)
9. Meža gatavība (meža ekonomiskā gatavība). (Lekcija + Pr. darbs) (2 h)
10. Mežaudžu attīstības gaitas modelēšanas principi (Lekcija + Pr. darbs) (2 h)
11. Mežsaimniecības darbu plānošanas principi. (Lekcija + Pr. darbs) (2 h)
2. kontroldarbs
12. Normatīvā un stratēģiskā plānošana. (Lekcija + Pr. darbs) (2 h)
13. Ikgadējo ciršanas apjomu plānošanas principi. (Lekcija + Pr. darbs) (2 h)
14. Ikgadējo ciršanas apjomu plānošanas metodes. (Lekcija + Pr. darbs) (2 h)
15. Koku ciršanas apjomu novērtēšana, vērtēšanas kritēriji un indikatori (Pr. darbs)
16. Daudzfunkciju meža apsaimniekošanas plānošana. (Lekcija + Pr. darbs) (2 h)
3. kontroldarbs
Semināri: Meža apsaimniekošanas plānošanas lēmumu atbalsta rīki (4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem visiem pastāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāizstrādā praktiskie darbi:
Normālā meža teorija;
Augšanas gaitas modelēšana;
Optimālā meža apsaimniekošanas mērķa un koku ciršanas parametru modelēšana;
Optimizācijas metodes, lineārā un ģenētiskā optimizācija;
Saimnieciskās darbības telpiskā plānošana;

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lekciju apmeklējums, teorētisko zināšanu apguve, praktisko darbu uzdevumu apgūšana un izpilde. Gala vērtējumu veido vidējā atzīme no 3 kontroldarbiem (60%), 2 semināru rezultātiem (10% + 10%) un 20 % par studentu pastāvīgā darba rezultātiem.

Obligātā literatūra

Klemperer W.D. Forest Resource Economics and Finance. New York: McGraw-Hill, 1996, 551 p.
Maltamo M. Forest inventory: methodology and applications. Dordrecht: Springer, 2006. 362 p.

Papildliteratūra

Markus R. Ostwald’s Relative Forest Rent Theory. BLV Baierischer Landwirtshaftsverlag GmbH, München Basel Wien, 1967. 128 p.
Jacobson J., Jonsson B. The forest management planning package. Sveriges Lantbruksuniversitet, 1993. 56 p. Pieejams: https://pub.epsilon.slu.se/4062/1/SFS189.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze. ISSN 1047-6187
3. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Obligātais kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem