Kursa kods MežZ4092

Kredītpunkti 6

Meža izmantošanas tehnika un tehnoloģija

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits44

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Agris Zimelis

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar kopējo mežizstrādes tehnoloģiju, mašīnām un citiem darba līdzekļiem, ko izmanto apaļo kokmateriālu sagatavošanai un tālākam transportam. Programmā uzsvērts kā esošās ekoloģiskās prasības, kā arī potenciāli iespējamas ietekmē meža apsaimniekošanu un izmatošanu, kā rezultātā tiek sagatavoti apaļie kokmateriāli, blakus produkti un citas vērtības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas, lai atkarībā no dažādiem faktoriem spētu izvēlēties un izskaidrot nepieciešamo tehnoloģiju; (1. kontroldarbs)
Prasmes sagatavot tehnoloģisko dokumentāciju un analizēt uzskaitītos raksturojošos rādītājus noteiktas darba izpildes apstākļos, pārbaudīt tehnoloģiskā plānojuma piemērotību meža vide prasībām; (2. kontroldarbs)
Kompetence, lai spētu argumentēti pamatot priekšlikumus ilgtspējīgas meža izmantošanai. (seminārs)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Kursa saturs. Pamatjēdzieni. (2 h)
2. Mašinizētā mežizstrāde Latvijā. (2h)
3. Meža ekosistēmas aizsardzība un prasības. (2h)
4. Meža darbu tehnoloģija un ekoloģijas prasības. (2h)
5. Mežizstrādes tehnoloģijas un ekosistēmas aizsardzības ekoloģiskās prasības. 1. kontroldarbs.
6. Mežizstrādes ekoloģiskais vērtējums. (2h)
7. Meža darbu plānošanas principi. (2h)
8. Meža izmantošanas tehnoloģijas. (2h)
9. StanFord 2010. (2h)
10. Meža mašīnu autoparka ietekmes uz vidi izvērtējums. (2h)
11. Meža darbu plānošana un izmantojamās tehnoloģijas, ietekmes uz vidi izvērtējums. 2. kontroldarbs.
Praktiskie darbi:
1. Sagatavošanās darbi pirms mežizstrādes. (5h)
2. Tehnikas atbilstības izvērtēšana, dokumentācijas sagatavošana meža darbos. (5h)
3. Mežistrādes izvērtēšana atbilstoši darba drošības un vides prasībām. (6h)
4. Meža mašīnu datu analīze balstoties uz StanFord 2010. (6h)
5. Darba laika uzskaite un analīze sortimentu tehnoloģijai. (6h)
Semināri:
Izbraukuma seminārs/-i saistībā ar mežizstrādes darbu norisi. (16h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids - eksāmens ar atzīmi. Lai nokārtotu eksāmenu, studentam ir jāizstrādā patstāvīgie darbi, jāpiedalās semināra nodarbībās. Visiem patstāvīgajiem darbiem ir jābūt sekmīgi nokārtotiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgie darbi paredz detalizēti izstrādāt/pabeigt iesāktos praktiskos darbus, papildus iepazīties ar nodarbībās apskatītā jautājumu plašāku izklāstu, kā arī sagatavoties pārbaudes darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt pilnībā izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem (25% no kopējā vērtējuma), sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem (35 % no kopējā vērtējuma), sekmīgi nokārtotam eksāmenam (40 % no kopējā vērtējuma). Sekmīgu eksāmena vērtējumu var saņemt automātiski, ja neviena praktiska darbā un kontroldarbā novērtējums nav zemāks kā 7 ("labi")

Obligātā literatūra

Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Baltic Forestry. ISSN 1392-1355.
Baltijas Koks. ISSN 1407-6667.
SkogForsk Results. ISSN 1103-6222.

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem