Kursa kods MežZ4090

Kredītpunkti 8

Bakalaura darbs II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Agris Zimelis

Ph.D.

Priekšzināšanas

MežZ4089, Bakalaura darbs I

Kursa anotācija

Bakalaura darba izstrādē studenti apliecina savu teorētisko un praktisko sagatavotību un spēju pastāvīgi risināt ar meža nozari saistītus jautāumus, izdarīt argumentētus slēdzienus. Studentam jāsagatavo bakalaura darba melnraksts atbilstoši metodisko noteikumu prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs:
• padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par pētāmo jautājumu, zināšanas par bakalaura darba izstrādes nosacījumiem, pētījumu rezultātu apkopošanu un analīzi;
• prasmes apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, izstrādāt secinājumus un publiski prezentēt bakalaura darbu Valsts eksāmenu komisijai;
• studenti ir kompetenti veikt pētniecisko darbu informācijas tehnoloģiju nozarē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bakalaura darba struktūras precizēšana
2 Datu ievākšanas vietas izvēle.
3 Datu ievākšana atbilstoši metodikai.
4 Datu ievākšana atbilstoši metodikai.
5 Datu ievākšana atbilstoši metodikai.
6 Datu ievākšana atbilstoši metodikai.
7 Datu ievākšana atbilstoši metodikai.
8 Darba izstrādes daļas apraksts
9 Eksperimentālās daļas izstrāde
10 Rezultātu apraksts
11 Darba kopsavilkuma un secinājumu sagatavošana
12 Prezentācijas sagatavošana darba priekšaizstāvēšanai
13 Darba melnraksta iesniegšana un priekšaizstāvēšana
14 Darba galīgā noformēšana, iesiešana, iesniegšana recenzēšanai.
15 Bakalaura darba aizstāvēšanas materiālu sagatavošana.
16 Bakalaura darba publiska aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Balakaura darbam jābūt izstrādātam pilnā apjomā, noformētam atbilstoši MF pastāvošajām prasībām, aizstāvētam Valsts eksāmenu komisijā un novērtētam ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis. 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
3. Sisenis L., Ābele A. Metodiskie norādījumi Meža fakultātes studentiem "Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana", 2015 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/SND.PDF. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.
4. Miller M.B. Mathematics and statistics for financial risk management. Hoboken: Wiley, 2014. 317 p.

Papildliteratūra

1. Russo M., Ferrari A. Microsoft PowerPivot for Excel 2010 [elektroniskais resurss]: give your data meaning. Redmond, WA: Microsoft Press, 2011. 384 p.
2. Меженный O.A. Microsoft Office 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher: краткое руководство. Москва [и др.]: Диалектика, 2011. 367 с.
3.Mērvienību noteikumi: MK noteikumi Nr. 1186 [tiešsaiste]. Pieņemts 29.10.2013. Stājas spēkā 02.11.2013. [Skatīts 2018.gada 9.janvārī]. Pieejams: http:/likumi.lv/ta/id/261495-mērvienību noteikumi.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU Rraksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427. Skatīts 2018.gada 8.janvārī. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: De Gruyter Open. ISSN: 2256-0939.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". Pieejams: http://www.balticforestry.mi.lt/; ISSN 1392-1355. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.

Piezīmes

Bakalaura darbs II iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mežinženieris pilna un nepilna laika studijās.