Kursa kods MežZ4089

Kredītpunkti 6

Bakalaura darbs I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums17.01.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Agris Zimelis

Ph.D.

Priekšzināšanas

Ekon3040, Finanses un kredīts

InfT1026, Informācijas tehnoloģijas

MežZ1015, Meža darbi un tehnika I

MežZ1016, Meža darbi un tehnika II

MežZ2044, Meža darbi un tehnika III

MežZ3077, Pētījumu metodoloģija

Kursa anotācija

Bakalaura darba izstrādes laikā studentam jāsagatavo bakalaura darba tēmas nosaukums, darba mērķis un uzdevumi, darba satura rādītājs, darbā analizējamās literatūras saraksts un tā analīze, kā arī īss tēmas izklāsts.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students iegūs:
• zināšanas: par bakalaura darba izstrādes un noformēšanas metodiskajiem norādījumiem;
• prasmes: formulēt pētījuma mērķi un uzdevumus atbilstoši tematam, apzināt un apkopot nepieciešamo teorētisko bāzi;
• kompetence: spēt organizēt un plānot savu laiku, kā arī izvēlēties pētījuma rezultātu sasniegšanai atbilstošas informācijas ieguves un apstrādes metodes; spēt strādāt ar zinātnisko un profesionālo literatūru.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Līdzšinējā stāvokļa noskaidrošana atbilstoši tematam.
2 Bakalaura darba tēmas formulējums
3 Darba mērķa un uzdevumu formulējums
4 Darba struktūras (satura rādītāja) sagatavošana
5 Tēmas saskaņošana ar darba vadītāju
6 Analizējamās literatūras saraksta sagatavošana un tā analīze
7 Metodikas izstrāde/ aprobācija
8 Bakalaura darba uzdevuma veidlapas noformēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Bakalaura darbam jābūt izstrādātam 60 % apjomā (jābūt izstrādātai metodikai, kā arī pabeigtam literatūras apskatam), bakalaura darba melnraksta priekšaizstāvēšana noslēdzas ar ieskaiti.

Obligātā literatūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis. 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
3. Sisenis L., Ābele A. Metodiskie norādījumi Meža fakultātes studentiem "Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana", 2015 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/SND.PDF. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.
4. Miller M.B. Mathematics and statistics for financial risk management. Hoboken: Wiley, 2014. 317 p.

Papildliteratūra

1. Russo M., Ferrari A. Microsoft PowerPivot for Excel 2010 [elektroniskais resurss]: give your data meaning. Redmond, WA: Microsoft Press, 2011. 384 p.
2. Меженный O.A. Microsoft Office 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher: краткое руководство. Москва [и др.]: Диалектика, 2011. 367 с.
3.Mērvienību noteikumi: MK noteikumi Nr. 1186 [tiešsaiste]. Pieņemts 29.10.2013. Stājas spēkā 02.11.2013. [Skatīts 2018.gada 9.janvārī]. Pieejams: http:/likumi.lv/ta/id/261495-mērvienību noteikumi.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU Rraksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427. Skatīts 2018.gada 8.janvārī. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: De Gruyter Open. ISSN: 2256-0939.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". Pieejams: http://www.balticforestry.mi.lt/; ISSN 1392-1355. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.

Piezīmes

Bakalaura darbs I iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mežinženieris pilna un nepilna laika studijās.