Kursa kods MežZ4085

Kredītpunkti 3

Loģistika meža nozarē

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

author doc.

Agris Zimelis

Ph.D.

author pasn.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

Priekšzināšanas

MežZ3034, Kokmateriālu transports

MežZ4023, Meža resursu ekonomika

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par loģistikas un piegādes ķēdes vadības pamatprincipiem un to specifiku meža nozarē. Detalizēti tiek apskatīti koksnes piegādes ķēdes posmi sākot no cirsmu plānošanas līdz koksnes produktu piegādei patērētājiem, veicamās darbības, to plānošana, savstarpējā mijiedarbība. Kursa ietvaros tiek apskatītas piegādes ķēdes stratēģijas, to izvēles nosacījumi, sasniedzamie mērķi un plānošanas process piegādes ķēdes ietvaros. Ar piegādes ķēdes spēles palīdzību studenti praktiski apgūst izpratni par piegādes ķēdes darbības principiem, to ietekmējošiem faktoriem, informācijas nozīmību plānošanā un lēmumu pieņemšanā. Detalizēti tiek apskatīti kokmateriālu transportēšanas tehnoloģiskie risinājumi, piegāžu plānošana, piegāžu efektivitāti veidojošie un ietekmējošie faktori un to pārvaldība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin par loģistikas būtību un lomu meža nozarē, loģistikas plūsmām un to organizāciju, kokmateriālu pārvadājumu plānošanu un transportēšanas izmaksu uzskaiti.
Prot analizēt un vadīt informācijas plūsmu sākot no mežizstrādes darbu plānošanas līdz koksnes produkta gala patērētājam, izvēlēties optimālo piegādes ķēdi un efektīvi plānot produkcijas transportēšanu.
Atbildīgi pielietot informācijas tehnoloģijas kokmateriālu piegādes ķēdes vadīšanā un uzraudzībā

Kursa saturs(kalendārs)

LEKCIJAS
1. Loģistikas pamatprincipi (2 stundas)
2. Meža (koksnes produktu) loģistika (piegādes) - īpatnības, atšķirības, salīdzinot ar citu preču loģistiku (piegādēm) (2 stundas)
3. Piegādes ķēdes. Koksnes produktu piegādes ķēde (2 stundas)
4. Plānošanas process piegādes ķēdes ietvaros (2 stundas)
5. Atsevišķu ražošanas procesu darbību plānošana koksnes produktu piegādes ķēdes ietvaros, cirsmu plānošana (1 stunda)
6. Atsevišķu ražošanas procesu darbību plānošana koksnes produktu piegādes ķēdes ietvaros, pārdošanas un piegāžu plānošana (1 stunda)
7. Atsevišķu ražošanas procesu darbību plānošana piegādes ķēdes ietvaros, mežizstrādes plānošana. Koksnes produktu fiziskā plūsma piegādes ķēdes ietvaros. Koksnes produktu plūsmas pārvaldība (2 stundas)
8. Atsevišķu ražošanas procesu darbību plānošana piegādes ķēdes ietvaros. Mežizstrādes plānošana mežizstrādes iecirkņa līmenī (1 stunda)
9. Koksnes produktu ražošanas un piegādes procesu attālināta vadība (1 stunda)
10. Pārvadājuma pakalpojums. Darba saturs, tehnoloģiskais aprīkojums, darba organizācija, normatīvais regulējums (2 stundas)
11. Pārvadājuma pakalpojuma pašizmaksa. Pašizmaksu ietekmējošie faktori. Pakalpojuma cenas kalkulācija (2 stundas)
12. Piegāžu plānošana (ceturksnis, mēnesis, nedēļa, diena) (1 stunda)
13. Piegāžu plāna izpildes ietekmējošie faktori, ietekmes mazināšanas pasākumi (1 stunda)
14. Meža infrastruktūra. Meža un citu ceļu nozīme piegāžu plānošanā un izpildes nodrošināšanā. Pieejamība, nestspēja, izmantošanas ierobežojumi. Digitālie ceļi. (1 stunda)
15. Piegāžu efektivitāte. Piegāžu efektivitāti veidojošie un ietekmējošie faktori un to pārvaldība (2 stundas)
16. Piegāžu ķēdes plāna (mēneša, ceturkšņa, gada) izpildes vadība. Plāna izpildes kontrole. Korektīvās darbības. Krājumu vadība. (3 stundas)
17. Meža loģistikas attīstības iespējas Latvijā (1 stunda)

PRAKTISKIE DARBI
1. Plānošanas process piegādes ķēdes ietvaros – piegādes ķēdes spēle, izmantojot datorus un programmatūru (3 stundas)
2. IS atbalsts piegādes ķēdes vadības procesā, piegāžu plānošanā un izpildes nodrošināšanā. Optimizācijas rīki un to pielietojums (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

28 testa jautājumi gan par studiju kursā apgūto teorētisko vielu, gan praktiskajos darbos veiktajiem uzdevumiem. Tai skaitā viens atvērtais jautājums

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas kursā apskatīto jautājumu apgūšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējuma kritērijs: pilnībā pareizi atbildēti testa jautājumi. Par pareizām atbildēm tiek piešķirtas balles: 28 pareizi atbildēti jautājumi – 10 balles, un attiecīgi 27-9; 26-8; 25-7; 24-6; 23-5; 22-4.

Obligātā literatūra

1.Praude V., Beļčikovs J. “Loģistika”. -Rīga, 2003. –540.lpp.
2.Sprancmanis N. “Biznesa loģistika”. – Rīga., 2003. – 360 lpp.
3.Jaunzems A. “Operāciju pētīšana”. Ventspils augstskola. Kursa materiāli. –Ventspils, 2003. –166 lpp.
4.Sprancmanis N. “Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija”. –Rīga, 2001. –283.lpp.

Papildliteratūra

1.“Biznesa ekonomika” Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Karinu Marinsku, 2002, SIA Jāņa Rozes apgāds
2.“Vadības grāmatvedība 1.-4. daļa”, 1994, LR finanšu ministrija un Ernst&Young
3.“Mikroekonomika” Roberts Škapars, 2004, Latvijas universitāte
4.“Makroekonomika” Edgars Kasalis, 2000, Latvijas universitāte

Periodika un citi informācijas avoti

1.University of Michigan https://michiganross.umich.edu/
2.Skogforsk
https://www.skogforsk.se/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Meža fakultātes akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežzinātne” pilna laika studentiem.