Kursa kods MežZ4083

Kredītpunkti 3

Mežsaimniecības risku vadība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

author pasn.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol2002, Dendroloģija

Fizi2037, Fizika un meteoroloģija

LauZ2057, Meža augsnes zinātne

LauZ3084, Meža aizsardzība

MežZ2011, Mežzinība

MežZ3003, Meža selekcija

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

VidZ3006, Ekoloģija un vides aizsardzība

Kursa anotācija

Studiju kurss “Mežsaimniecības risku vadība” apskata biotisko, abiotisko un antropogēno faktoru ietekmi uz meža ekosistēmu. Studentiem tiek dots pārskats par riska faktoru prognozēšanas un novēršanas iespējām un pieņemto lēmumu ietekmi nākotnē. Studiju procesā tiek analizēti pieejamie lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas modeļi un rīki, un to izmantošanas iespējas meža apsaimniekošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un spēj identificēt daudzveidīgo abiotisko, biotisko un antropogēno risku veidus, meža ekosistēmu kvalitātes un veselības stāvokļa kritērijus, ekonomiski pamatotas un dabu saudzējošas meža apsaimniekošanas principus – 1. un 2. pārbaudes darbs;
2. Prot identificēt un formulēt mežsaimnieciskā riska faktorus, rast risinājumus risku radītās negatīvās ietekmes minimizēšanai – praktisko darbu uzdevumi;
3. Studenti ir kompetenti iegūtās zināšanas un prasmes izmantot, patstāvīgi diagnosticējot riskus mežsaimniecībā, radīto seku novēršanā un prognozēšanā ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanā – semināri un 2. pārbaudes darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads. Riska teorijas pamati (2 stundas)
2.Riski mežsaimniecībā, to ietekme uz ilgtspējīgu mežsaimniecību (2 stundas)
3.Stratēģiskā un taktiskā plānošana mežsaimniecībā (1 stunda)
4.Meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti (3 stundas)
5.Abiotiskie riska faktori. Vējš (2 stundas)
6.Abiotiskie riska faktori. Saules radiācija. Temperatūra. Veģetācijas perioda garuma izmaiņas. Sausuma periodu atkārtošanās. Ziemas perioda temperatūru paaugstināšanās (2 stundas)
7.Abiotiskie riska faktori. Meža ugunsgrēki (2 stundas)
8.Abiotiskie riska faktori. CO2 koncentrācijas paaugstināšanās ietekme. Mežsaimniecība un SEG emisijas (2 stundas)
9.Abiotiskie riska faktori. Nokrišņi (2 stundas)
10. 1. kontroldarbs. Stratēģiskā un taktiskā plānošana mežsaimniecībā, apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti, abiotiskie riska faktori (1 stundas)
11.Biotiskie riska faktori. Pārnadži. Grauzēji (2 stundas)
12.Biotiskie riska faktori. Kukaiņi (2 stundas)
13.Biotiskie riska faktori. Sēņu un baktēriju izraisītās slimības (2 stundas)
14.Antropogēnie riska faktori. Sociālie riski. Subjektivitāte lēmumu pieņemšanā (2 stundas)
15.Antropogēnie riska faktori. Meža reproduktīvā materiāla izvēles loma (2 stundas)
16.Antropogēnie riska faktori. Darba vides riski mežsaimniecībā (2 stundas)
17.2. kontroldarbs. Biotiskie un antropogēnie riski, meža ekosistēmu veselības stāvokļa kritēriji, ekonomiski pamatotas un dabu saudzējošas meža apsaimniekošanas principi (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas lekcijas un praktiskie darbi 75% apjomā.
Sekmīgi (pareizi atbildēti 50 % no kopējā jautājumu skaita) uzrakstīti divi teorētiski kontroldarbi, atbilstoši noformēti un aizstāvēti praktisko darbu uzdevumi.
Grupu darba ietvaros semināra nodarbībām iesniegti 4 zinātniskie rakstu angļu valodā rezultātu apkopojums. Sagatavota saturiski pareizi noformēta rezultātu prezentācija, rezultāti noprezentēti.
Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semināru nodarbībām - Studenti grupās meklē, apkopo un analizē informāciju par problēmsituācijām, to risinājumiem pētnieku un praktiķu zinātniskajos rakstos/pētījumos par noteiktu izvēlēto tēmu. Rezultātu apkopojumu iesniedz elektroniski Word/PDF faila formātā, kā arī prezentē pārējiem kursa biedriem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido vidējais aritmētiskais vērtējums no:
• 2 teorētisko pārbaudes darbu vērtējuma;
• praktisko darbu akumulētā vērtējuma;
• semināru nodarbībām sagatavoto materiālu saturiskā vērtējuma;
• grupas prezentēšanas prasmju vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Handbook of forest resource economics. Edited by S. Kant and J. R.R. Alavalapati. Abingdon: Routledge, 2014. 559 p.
2. Gardiner, B., Schuck, A., Schelhaas, M.-J., Orazio, C., Blennow, K., Nicoll, B. (Eds.), 2013. Living With Storm Damage to Forests: What Science Can Tell Us
3. European Forest Institute. Edinburg University Forest Risk platform: [tiešsaiste] Pieejams: https://forestrisks.net/

Papildliteratūra

1. Seppälä R., Buck A., Katila P. Adaptation of Forests and People to Climate Change: A Global Assessment Report. Tampere: Esa-Print Oy, 2009. 224 p.
2. Mohren G.M.J. Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems. Dordecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. 196 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nature Climate Change ISSN 1758-678X
2. Global Change Biology ISSN 1365-2486 EFI risks platform: https://www.riskplatform.org/

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Mežzinātne” B daļas (ierobežotas izvēles) studiju kurss