Kursa kods MežZ4080

Kredītpunkti 6

Meža GIS un loģistika

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

Priekšzināšanas

MežZ2037, Kokmateriālu transports

MežZ2044, Meža darbi un tehnika III

MežZ3075, Meža infrastruktūra II

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par GIS izmantošanas iespējām meža nozarē, kā arī par kokmateriālu un citu meža resursu kustību pamatprincipiem. Kursa ietvaros tiek apskatītas mežaudžu uzmērīšanas iespējas, izmantojot GNSS/ GPS un attālās novērošanas sensorus un praktiski veikta iegūto datu apstrāde dažādās kartogrāfijas programmās. Gūta izpratne par meža resursu piegādes ķēdes plānošanu, vadīšanu un kontroli. Apskatīti apaļo kokmateriālu kustības loģistiskie risinājumi un attiecīgo datorprogrammu izmantošana kokmateriālu piegādes ķēdes vadīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par: 1) loģistikas būtību un lomu meža nozarē, loģistikas plūsmām un to organizāciju, 2) kokmateriālu pārvadājumu plānošanu un transportēšanas izmaksu uzskaiti, 3) ģeogrāfiskās informācijas sistēmām un globālās navigācijas satelītu sistēmu pamatprincipiem un to izmantošanas iespējām meža nozarē.(kontroldarbs)
• Prasmes: 1) analizēt un vadīt informācijas plūsmu sākot no mežizstrādes darbu plānošanas līdz koksnes produkta gala patērētājam, 2) izvēlēties optimālo piegādes ķēdi un efektīvi plānot produkcijas transportēšanu, 3) pielietot atbilstošās metodes kartogrāfisko datu un datubāzu izveidē, apstrādē un kontrolē. (kontroldarbs)
• Kompetence - students ir spējīgs pielietot informācijas tehnoloģijas kokmateriālu piegādes ķēdes vadīšanā un uzraudzībā. Prot strādāt dažādās kartogrāfijas programmās, sagatavot mežaudžu plānu atbilstoši Latvijas meža inventarizāciju specifikai. 9kontroldarbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža uzmērīšanas nepieciešamība un veidi.(lekcija (lekcija 3 h)
2 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS), to izmantošana meža nozarē.(lekcija 1 h)
3 Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS), to ierīces.(lekcija 3 h)
4 Aerofotogrāfiju un aerolāzerskenēšanas datu izmantošana meža nozarē.(lekcija 3 h)
5 Speciālizēto datorpragrammu (QGIS, ArcGis, ArcPad u.c.) lietošana.(lekcija 3 h, Prakt d. 4 h)
6 Kartogrāfisko datu izveide, attēlošana un noformēšana. Rastra dati un vektora dati.(lekcija 3 h)
7 Cirsmu skiču sagatavošanas prasības, noformēšana un uzmērīšana.(lekcija 2 h)
8 Orientēšanās pamatprasmju apgūšana.(lekcija 3 h)
9 Vispārējie loģistikas teorijas pamatprincipi, to piemērošana mežizstrādē un kokmateriālu transportā.(lekcija 3 h)
10 Koksnes produktu piegādes ķēde, tās plūsmas.(lekcija 3 h)
11 Kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas darbu plānošanas un organizēšanas pamatprincipi. (lekcija 3 h, prakt.d. 4 h)
12 Enerģētiskās koksnes piegādes ķēdes veidošanas īpatnības. (lekcija 3 h)
13 Kokmateriālu piegādes ķēdes vadīšana un uzraudzība izmantojot informācijas tehnoloģijas. (lekcija 2 h, prakt.d. 4 h)
14 Kokvedēju loģistikas organizēšana. (lekcija 2 h)
15 Mežizstrādes un kokmateriālu loģistikas prakse un pieredze pasaulē. (lekcija 2 h)
16 Koksnes piegādes ķēdes spēle. (lekcija 3 h, prakt.d. 4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt pilnībā izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem, sekmīgi uzrakstītam kontroldarbam (50 % no kopējā vērtējuma) un sekmīgi nokārtotām eksāmenam (50 % no kopējā vērtējuma).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt pilnībā izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem, sekmīgi uzrakstītam kontroldarbam (50 % no kopējā vērtējuma) un sekmīgi nokārtotām eksāmenam (50 % no kopējā vērtējuma).

Obligātā literatūra

1. Vanags V. Fotogrammetrija: Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: LR Valsts Zemes Dienests, 2003. 295 lpp.
2. Galati S.R. Geographic Information Systems Demystified. Boston; London: Artech House Publishers, 2006. 302 p.
3. Praude V. Loģistika. Rīga: Burtene, 2013. 560 lpp.
4. Birzietis G. Loģistikas pamati. Jelgava, 2007. 61 lpp.

Papildliteratūra

1. Köhl M.,Magnussen S., Marchet M. Sampling methods, remote sensing and GIS multiresource forest inventory. Springers Publishers, 2007. 236 p.
2. Gourdin K.N. Global Logistics Management: a Competitive Advantage for the 21st Century. Malden: Blackwell Publishing, 2006. 318 p. Ir LUB; RTU.
3. Салминен Э. О., Борозна A. A., Тюрин Н. А. Лесопромышленная логистика. Санкт-Петербург: ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. 260 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667
2. "Dienas Bizness" ISSN 1407-2041
3. "Baltic Forestry" ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” obligātajā daļā.