Kursa kods MežZ4078

Kredītpunkti 3

Mežierīcība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

author

Gints Priedītis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par efektīvu, videi draudzīgu, ekonomiski izdevīgu un sabiedrībai pieņemamu meža apsaimniekošanu visu veidu mežos. Studiju kursā ir ietvertas lekcijas, kurās tiek skaidrotas teorētiskās zināšanas, labarotorijas darbi tiek pētīti dažādi meža apsaimniekošanas modeļi un metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par finansu plūsmu meža apsaimniekošanā, plānošanas procesiem laikā un telpā.(praktiskais darbs).
• Students spēj meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas ietvert meža apsaimniekošanas mērķa un uzdevumu formulēšanā. (praktiskais darbs)
• Apgūstot meža vērtēšnas un meža daudzfunkcionālas izmantošanas apsaimniekošanas plānošanas modeļus, students spēj patstāvīgi izstrādāt konkrētam meža īpašumam atbilstošu meža apsaimniekošanas plānu, kurš ir likumdošanai un meža īpašniekam saistošs.(praktiskais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mežierīcība kā meža inventarizācijas, mežsaimniecības organizācijas projektēšanas sistēma (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
2 Plānošanas process un informācija, jaunākās tehnoloģijas meža inventarizācijā un meža apsaimniekošanas plānošanā (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
3 Normālā meža teorija, optimālais mežs, meža apsaimniekošanas efektivitātes noteikšanas ekonomiskie indikatori (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
4 Meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas, daudzfunkcionālās meža izmantošanas plānošana (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
5 Finansu plūsma mežsaimniecībā, meža pieaugums, augšanas gaitas modelēšana, mežierīcības metodes (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
6 Galvenās cirtes vecuma noteikšana (meža gatavība), ikgadējo galvenās cirtes apjomu aprēķināša (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
7 Starpcirtes, galvenās cirtes un meža atjaunošana projektēšnas principi(1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
8 Meža ekoloģiskā inventarizācija un plānošana, meža sociālo vērtību ierīcība (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
9 Objekta teritorijas un meža augšanas apstākļu raksturojums, mežu un meža zemi raksturojošās tabulas (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
10 Mežsaimniecības organizācijas un meža apsaimniekošanas pamatnoteikumi(1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
11 Optimālā meža apsaimniekošanas scenārija novērtēšana (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
12 Mežsaimnieciskās darbības ekonomiskā analīze un saimnieciskais efekts (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
13 Koku ciršanas maksimālā apjoma aprēķināšana galvenai cirtei (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
14 Meža apsaimniekošanas efektivitāti raksturojošie indikatori (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
15 Cirsmu projektēšana plānā, finansu plūsmas plāna sastādīšana (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
16 Kursa projekta tehniskais noformējums, galvenās un starpcirtes reglamentējošie normatīvi (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti praktiskie darbi Nokārtots sekmīgi eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaitīts praktiskais darbs. Pozitīvi nokārtots eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Mežierīcība Latvijā. Sast. A.Zviedre. Rīga: V.elements, 2007. 230 lpp.
2. Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: ET Cetera, 2002. 154 lpp.
3. Schelhaas Mart-Jan Scenarios on Forest Management in the Czech Republic, Hungary, Poland and Ukraine. Brill Publisher, 2004. 107 p.
4. Davis L. S., Johnson K. N., Bettinger P., Howard T. Forest Management. McGraw-Hill Publishing Co, 2001. 816 p.

Papildliteratūra

1. Kellomaki S. Forest Resources and Sustainable Managmen. Finland: Published by Fape Finland, 2002. 420 p.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 219 lpp.
3. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU Meža fakultāte, 2007. 234 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv. ISSN 1407-270X.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN 1392-1355.
3. LLU Raksti. Proceedings of LAU, www.llu.lv. ISSN 1407-4427.

Piezīmes

Studiju kurs iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.