Kursa kods MežZ4073

Kredītpunkti 3

Meža likumi

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Lita Vanaga

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par valsts un tiesību teorijas pamatiem, gūst ieskatu par vadošām tiesību nozarēm – konstitucionālajām, administra-tīvajām,civiltiesībām,meža likumdošanas konceptuāliem pamatiem, starp-tautiskiem noteikumiem meža nozarē, Eiropas Savienības prasībām. Iepazīstas ar likumdošanas lomu valsts nacionālās meža politikas juridiskajā nodrošināšanā, Latvijas Republikas meža likumiem un normatīviem aktiem, meža, kā privātīpašuma, apsaimniekošanas īpatnības Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


• Pārzin tiesību zinātnes būtību, par tiesību ideju evolūciju, tiesību funkcijām un tiesību lomu mūsdienās. Veidota izpratne par Latvijas tiesību sistēmas vadošām tiesību nozarēm – konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām un civiltiesībām, par nozīmīgākajiem tiesību aktiem meža nozarē, to lietošanu.
• Prot brīvi orientēties Latvijas tiesību sistēmā, izmantot tiesību avotus, identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu atrisināšanai nozīmīgos faktus, izstrādāt juridiskos dokumentus, izmantot risinot konfliktsituācijas ar meža apsaimniekošanu un izmantošanu saistītos jautājumos.
• Spēj analizēt un vērtēt juridiskās parādības un procesus dažādās tiesību nozarēs un meža apsaimniekošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Valsts un tiesību jēdziens, būtība. Valsts un administratīvās tiesības. Darba tiesības. Darba līgums.(lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
2 Civiltiesības. Civillikums, tā nozīme sabiedrībā. (lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
3 Mantojuma tiesību jēdziens, nozīmīgākie veidi.Ģimenes tiesību aspekti.(lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
4 ES nostādnes meža apsaimniekošanas jautājumos – saistošās direktīvas, regulas, nolikumi.(lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
5 Īpašuma tiesību jēdziens, iegūšanas veidi, nozīme.(lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
6 Starptautiskās prasības - līgumi, konvencijas un vienošanās, kas saistošas mežu apsaimniekošanā un izmantošanā.(lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
7 Meža politika, tās saistība ar meža likumdošanu. (lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
8 Starptautiskās saistības un Eiropas Savienības normatīvi Likuma jēdziens. Likumdošanas process.(lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
9 Valsts meža dienesta likums - dienesta uzdevums, struktūra, pienākumi un tiesības.
10 Meža likums, likuma mērķis, objekts un subjekts.(lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
11 Personu tiesības uzturēties mežā un meža nekoksnes vērtību izmantošana. (lekcija 1 h, prakt.d. 1h).
12 Meža izmantošana koksnes ieguvei - nosacījumi koku ciršanas uzsākšanai.(lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
13 Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Meža aizsardzība.(lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
14 Informācijas par mežu iesniegšanas un apkalpošanas nosacījumi.(lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
15 Dabas aizsardzība mežā. Meža zemes transformācija.(lekcija 1 h, prakt.d. 1h)
16 Meža pārkāpumi, atbildība par tiem. Zaudējumu atlīdzināšana valstij un meža īpašniekam - tiesiskajam vadītājam.(lekcija 1 h, prakt.d. 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt uzrakstītiem un ieskaitītiem diviem kontroldarbiem; grupā izstrādātam un prezentētam referātam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgas literatūras studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pozitīvi nokārtoti kontroldarbi, aizstāvēti praktiskie darbi, izstrādāts grupā referāts un aizstāvēts. Pārbaudes veids - ieskaite.

Obligātā literatūra

1. Aigars G., Rozenbergs J., Torgāns K. Civilprocesa likuma komentāri I . Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011. 546 lpp. (1.-28.nodaļa).
2. Stucka A. Administratīvās tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, 2009. 352 lpp.
3. Valsts meža dienesta likums: LR likums [tiešsaiste].Stājas spēkā 01.01.2000. ar grozījumiem. [Skatīts 13.01.2015.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=14594
4. Meža likums: LR likums [tiešsaiste].Stājas spēkā 01.01.2015. ar grozījumiem [Skatīts 13.01.2051.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=2825

Papildliteratūra

1. .Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York. Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
2. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness, ISSN 1407-2041
3. Likums un Tiesības: LT mēnešraksts demokrātiskai un tiesiskai domai. Rīga: Ratio iuris. ISSN 1407-4974

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.