Kursa kods MežZ4049

Kredītpunkti 3

Mežierīcība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

author

Gints Priedītis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Izstrādājot kursa projektu, tiek gūtas zināšanas par meža apsaimniekošanas plānošanu laikā, telpā, finanšu plūsmu. Tiek sniegta informācija par meža ekoloģiskajām, ekonomiskajām un sociālajām funkcijām. Tiek apgūti meža vērtēšanas un meža daudzfunkcionālas izmantošanas apsaimniekošanas plānošanas modeļi, meža apsaimniekošanas plānošanas optimizācija, SVID analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students izprot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas un ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatprincipus, māk tos ietvert meža apsaimniekošanas mērķa un tā sasniegšanas uzdevumu formulēšanā. Izprot saimnieciskās darbības plānošanas nepieciešamību un plānošanas procesu. Students prot lietot dažādas meža apsaimniekošanas plānošanas metodes, plānot mežsaimnieciskos pasākumus laikā un telpā, plānot finanšu plūsmu meža apsaimniekošanā, aprēķināt meža vērtību. Students ir apguvis datu apstrādes programmas, datizraces metodes, avotus un citus meža apsaimniekošanas plānošanas lēmumu atbalsta rīkus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Objekta teritorijas un meža augšanas apstākļu raksturojums, 2h
2 Mežu un meža zemi raksturojošās tabulas.2h
3 Mežsaimniecības organizācijas un meža apsaimniekošanas pamatnoteikumi. 2h
4 Mežierīcības mērķa formulēšana2h
5 Optimizācijas uzdevuma sastādīšana, noturīga tīro ienākumu profila un koksnes resursu izmantošanas tāmes aprēķināšana2h
6 Finansu plūsma mežsaimniecībā, mežsaimniecības ekonomiskie indikatori. 2h
7 Galvenās cirtes projektēšana 2h
8 Meža atjaunošanas projektēšana 2h
9 Starpcirtes projektēšana 2h
10 Kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, cirsmu izvietošana kartē 2h
11 Mežierīcības projektu raksturojošo tabulu sastādīšana 2h
12 Mežierīcības projektā plānotās finansu plūsmas un ikgadējo ciršanas apjomu analīze 2h
13 Optimālā plānošanas varianta izvēle, pamatojums 2h
14 SVID analīze 2h
16 Sagaidāmais efekts 2h
15 Mežierīcības projekta ekonomiskā analīze 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiesniedz un jāaizstāv kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students pastāvīgi veic datu analīzi un sagatavo kursa projektu nodaļu aprakstu. Projektē mežsaimniecības pasākumus, sagatavo kartogrāfiskos materiālus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekta kvalitātes vērtējums pārbaudot tā saturu un studenta atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par kursa projektu.

Obligātā literatūra

1. Dubrovskis D. Mežierīcība: metodiskie norādījumi kursa projekta izstrādāšanai. Jelgava: LLU, 2020. 23 lpp.

Papildliteratūra

1. Maltamo M. Forest inventory: methodology and applications. Dordrecht: Springer, 2006. 362 p.
2. Klemperer D.W. Forest Resource Economics and Finance. New York: McGraw–Hill, 1996. 551 p.
3. Kellomaki S. Forest Resources and Sustainable Managment. Finland: Fape Oy, 2002. 420 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze. ISSN 1047-6187
3. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežzinātne" un profesionālās izglītības studiju programma "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studijās.