Kursa kods MežZ4032

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Lita Vanaga

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2136, Ekonomikas teorija un grāmatvedība

MežZ4011, Meža likumi

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Latvijas un ES normatīvajiem aktiem, mežsaimniecības likumdošanu, LR Meža politiku, meža ražošanas procesu struktūru un organizāciju. Uzņēmējdarbību, tās formām un ieviešanu mežsaimniecībā un mežizstrādē. LR mežsaimniecības un mežizstrādes ražošanas organizācija un plānošana brīvā tirgus ekonomikas apstākļos. Darba laika izpētes metodes un pielietošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin par nozīmīgākajiem tiesību aktiem meža nozarē. komercdarbības formām un to praktisko pielietošanu.(kontroldarbs)
Prot izmantot praktiskajā darbā.(kontroldarbs)
Atbildīgi izvērtē uzņēmuma attīstības iespējas.(praktiskais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmējdarbības būtība, sfēras un veidi meža apsaimniekošanā.(lekcija 2 h)
2 Ražošanas resursi un to raksturojums.(lekcija 2 h)
3 Meža nozaru ražošanas organizācija. (lekcija 1 h)
4 Meža politika. (lekcija 1 h, prakt.1 h)
5 Uzņēmējdarbības vide, tās raksturojums un novērtējums. (lekcija 1 h)
6 Pasākumu kompleksa sagatavošana (izstrādāšana) uzņēmuma saimnieciskās darbības uzsākšanai. (lekcija 2 h)
7 Uzņēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra. (lekcija 2 h)
8 Uzņēmuma saimnieciskās darbības plānošanas pamatprincipi. (lekcija 1 h, prakt.1 h)
9 Komercdarbības formas meža apsaimniekošanā. (lekcija 2 h)
10 Uzņēmuma finanšu plānošanas pamatprincipi. (lekcija 1 h, prakt.1 h)
11 Ražošanas procesa kontroles t.sk. produkcijas kvalitātes kontroles organizācija uzņēmumā. (lekcija 2 h)
12 Mežsaimniecības un mežizstrādes uzņēmumu darbības plānošana. (lekcija 2 h,prakt.1 h)
13 Biznesa plāns un tā izstrādāšanas pamatprincipi.(lekcija 1 h, prakt.2 h)
14 Produkcijas realizācija un noieta stimulēšana. (lekcija 1 h)
15 Personālvadība uzņēmumā.(lekcija 2 h)
16 Uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtēšana.(lekcija 1 h, prakt.2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt: 1) uzrakstītiem un ieskaitītiem diviem kontroldarbiem; un praktiskam darbam,
3) nokārtotam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs par biznesa plāna sastādīšanu. (iesniedzams elektroniski)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi, aizstāvēti praktiskie darbi, pastāvīgais darbs un nokārtots eksāmens. Eksāmena atzīme atkarīga no semestra kumulatīvā vērtējuma; 1.konroldarbs, 20 punkti, 2.kontroldarbs 20 punkti, 3.kontroldarbs 20 punkti, Eksāmens testa veidā 40 punkti.

Obligātā literatūra

1. Grīnfelds A. Meža darba izmaksas. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
2. Purvgalis A. Uzņēmumu cenu politika. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
3. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 125 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York: Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks. ISSN 1407-6667
2. Kapitāls. ISSN 1407-2505
3. Meža avīze. ISSN 1407-618

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.