Kursa kods MežZ4023

Kredītpunkti 3

Meža resursu ekonomika

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursā jāapgūst meža resursu nozīme un tās ekonomikas īpatnības saistībā ar ražoto produkciju un tās izmantotājiem. Kursā jāapgūst mežs kā kapitālvērtība, kur nepieciešama ekonomiskā analīze, novērtējot veikto/potenciālo ieguldījumu atdevi (ievērtējot nozīmīgākos faktorus kā laiku, peļņas un riska faktoru). Kursā jāapgūst praktiskie mežsaimniecības ekonomiskie nosacījumi, balstoties uz spēkā esošo normatīvo regulējumu, t.i., nodokļi un praktiskās mežsaimniecības aktivitāšu izdevumu novērtējums, kā, piemēram, mežkopības, mežizstrādes, meža infrastruktūras izveides un resursu transportēšanas izmaksas no meža līdz pārstrādes vietai. Studiju kursā jāapgūst nozīmīgākās metodes meža, t.sk. nekoksnes resursu, vērtības noteikšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūtās zināšanas par meža koksnes un nekoksnes ekonomisko pamatojumu, ietverot meža ekonomikas īpatnības, kapitāla vērtības nozīmi mežsaimniecībā, kā arī riska, procenta un inflācijas faktoru ietekmi mežsaimniecības attīstībā un meža vērtības noteikšanas metodes.
Prasmes – spēj formulēt un noteikt meža vērtību, veikt ekonomiskos aprēķinus ar riska, inflācijas un procenta faktoru ietekmi mežsaimniecībā – diskusijas nodarbībās, praktiskie darbi un uzdevumu risināšana, jautājumi kontroldarbos un, eksāmenā.
Kompetence – spēja izvērtēt piemērotākās meža vērtības noteikšanas metodes, analizēt būtiskākos ietekmējošos faktoru mežsaimniecības attīstībā – praktiskie darbi (aprēķini), izstrādāts referāts par mežsaimniecības ietekmējošajiem faktoriem, jautājumi kontroldarbos un eksāmenā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža ekonomikas īpatnības un atšķirības (1h).
2 Meža ekonomiskie resursi, to īpatnības(1h).
3 Meža produkcija un tās izmantotāji (1h).
4 Meža ekonomikas saistība ar mikro un makro ekonomiku (1h).
5 Laika faktors meža ekonomikā (1h). Praktiskie darbi (2h)
6 Koksnes piedāvājums un pieprasījums (1h).
7 Meža kā kapitāla vērtība (1h). Praktiskie darbi (2h)
8 Meža zemju izmantošanas ekonomiskais pamatojums (1h).
9 Ieguldījumu analīze un īpatnības mežsaimniecībā (1h).
10 Inflācija un riska faktora loma meža ekonomikā (1h). Praktiskie darbi (2h).
11 Meža vērtības noteikšanas metodes (1h). Praktiskie darbi (2h).
12 Meža nekoksnes resursu vērtēšanas metodes (1h).
13 Nodokļu un apsaimniekošanas nosacījumu loma meža ekonomikā. (1h). Praktiskie darbi (2h).
14 Daudzpusīga meža izmantošana un tās priekšnoteikumi (1h).
15 Mežsaimniecība un reģionālā attīstība (1h).
16 Apkopojums un izvērtējums (1h). Praktiskais darbs (referātu prezentēšana) (4h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem, iesniegtam un aizstāvētam referātam, uzrakstītam testam un kontroldarbam. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakitskajos darbos studentiem jāapgūst šādas tēmas:
• kapitālvērtības noteikšana (8h);
• tīrā tagadnes vērtības noteikšana un aprēķināšana mežaudzēm, t.i., plantāciju audzēm (8h);
• ieguldījuma atdeves aprēķināšana pēc dažādām kompodēšanas/diskonta likmēm (4h);
• laika un peļņas faktora noteikšana un aprēķināšana (8h);
• inflācijas faktora noteikšana un aprēķināšana (4h);
• riska faktora noteikšana un aprēķināšana (4h);
• spēkā esošo nodokļu likmes piemērošana un novērtēšana (8h).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa rezultātu vērtēšanā un sekmīga vērtējuma iegūšanā būtiski, lai studenta apmeklējums ir virs 70% no kopējā nodarbība apmeklējuma. Studiju kursā studentu zināšanu vērtēšana notiek 3 daļās, t.i., semestra laikā ir:
• jānokārto teorētiskais tests par studiju kursā pasniegtajām tēmām, kur mutiskas vai rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no jautājumiem atbildēti pareizi;
• jāsagatavo referāts atbilstoši MF metodiskajam noteikumiem studiju noslēguma darba izstrādē un referāts jāaizstāv prezentācija;
• jānokārto kontroldarbs, kur rakstveida aprēķini ir sekmīgi, ja vismaz 40% no uzdevumiem atrisināti pareizi.
Gala vērtējums veidojās kā vidēji svērtais vērtējums 10 ballu skalā no apmeklējuma (10%), no sekmīga nokārtota testa (20%), no sekmīga sagatavota un aizstāvēta referāta (40%) un sekmīgi nokārtota kontroldarba (30%).

Obligātā literatūra

• Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: SIA “ET CETERA”, 2002. 92 lpp.
• Grīnfelds A. Meža darbu izmaksas: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
• Klemperer W. D. Forest resource economics and finance. New York etc.: McGraw-Hill, Inc., 1996. 551 p.
• Gregory G. R., Resource economics for foresters. New York etc.: John Wiley &Sons, Inc., 1987. 477 p.

Papildliteratūra

• Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Jelgava: LLU Meža fakultāte, 2016. 219 lpp.
• Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Rīga: A/s “Latvijas valsts meži”, 2008. 108 lpp.
• Meža enciklopēdija. Autoru kolektīvs J. Broka vadībā. Rīga : Zelta Grauds.

Periodika un citi informācijas avoti

• Žurnāls “Baltijas Koks”. ISSN 1407-6667
• Laikraksts “Meža Avīze”. ISSN 1407-6187

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Mežinženieris” obligātajā daļā 4.semestrī (PLK) un 6.semestrī (NPL), MF akadēmiskās izglītības (bakalaura) studiju programmas "Mežzinātne" izvēles daļā 5.semestrī (PLK).