Kursa kods MežZ4020

Kredītpunkti 4.50

Mežierīcība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol2002, Dendroloģija

MežZ2011, Mežzinība

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

MežZ3069, Praktiskā mežkopība I

MežZ3081, Meža taksācija I

MežZ3082, Meža taksācija II

MežZ4075, Praktiskā mežkopība II

Aizstātais kurss

MežZB023 [GMEZB023] Mežierīcība

Kursa anotācija

Apgūstot studiju kursu, tiek gūtas zināšanas par meža apsaimniekošanas plānošanu laikā, telpā, finanšu plūsmu. Tiek sniegta informācija par meža ekoloģiskajām, ekonomiskajām un sociālajām funkcijām. Tiek apgūti meža vērtēšanas un meža daudzfunkcionālas izmantošanas apsaimniekošanas plānošanas modeļi, meža apsaimniekošanas plānošanas optimizācija, SVID analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - Students izprot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas un ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatprincipus, māk tos ietvert meža apsaimniekošanas mērķa un tā sasniegšanas uzdevumu formulēšanā. Izprot saimnieciskās darbības plānošanas nepieciešamību un plānošanas procesu. 2 testi, 1 kontroldarbs
Prasmes - Students prot lietot dažādas meža apsaimniekošanas plānošanas metodes, plānot mežsaimnieciskos pasākumus laikā un telpā, plānot finanšu plūsmu meža apsaimniekošanā, aprēķināt meža vērtību. 2 testi, 1 kontroldarbs
Kompetences- Students ir apguvis un prot pielietot datu apstrādes programmas, datizraces metodes , avotus un citus meža apsaimniekošanas plānošanas lēmumu atbalsta rīkus. 2 testi, 1 kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju kurss 24h
1 Mežierīcība kā meža inventarizācijas, mežsaimniecības organizācijas projektēšanas sistēma. 1h
2 Plānošanas process un informācijas nepieciešamība.1h
3 Meža ekosistēma, produkti un pakalpojumi. Vērtēšana un plānošana.2h
4 Meža īpašuma vērtības aprēķināšana.2h
5 Meža ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās funkcijas, daudzfunkcionālās un integrētā meža izmantošanas plānošana.2h
6 Finanšu plūsma mežsaimniecībā, mežsaimniecības ekonomiskie indikatori.2h
7 Normālā meža teorija, optimālais mežs.1h
8 Mežierīcības metodes 2h
9 Optimizācijas metodes, to lietošana meža apsaimniekošanas plānošanā 2h
10 Meža gatavība, veidi, galvenās cirtes vecuma noteikšana 1h
11 Galvenās cirtes un starpcirtes projektēšanas principi, telpiskā plānošana 2h
12 Meža ekoloģisko vērtību ierīcība, ainavu ekoloģiskā plānošana 2h
13 Meža sociālo vērtību ierīcība, rekreācijas resursu plānošana 1h
14 Saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas principim2h
15 Privāto un valsts mežu apsaimniekošanas mežierīcības īpatnības 1h
16 Meža sertifikācija un meža apsaimniekošanas plānošana 1h
Praktiskie darbi 24h
1. Normālā meža teorija 2h
2. Mežaudžu augšanas gaita, modelēšanas principi 2h
3. Galvenās (meža atjaunošanas) cirtes optimālo izpildes parametru noteikšana 6h
4. Optimizācijas modeļi. Lineārā optimizācija 4h
5. Ikgadējo galvenās cirtes apjomu aprēķināšana ar vecumklašu mežierīcības metodi 2h
6. Ikgadējo galvenās cirtes apjomu aprēķināšana izlases ciršu saimniecībā ar Arbogasta metodi 2h
7. Ikgadējo galvenās cirtes apjomu aprēķināšana ar bilancspējīgās mežierīcības metodi (Relatīvā meža rentes teorija)4h
8. Cirsmu izvietojuma telpiskās plānošanas principi 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti 8 praktiskie darbi, sekmīgi nokārtoti 6 testi un 3 kontroldarbi, nokārtots eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras analīze, meža apsaimniekošanas plānošanas IT risinājumu apguve, noskatīties e-studijās pieejamās dokumentālās filmas

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu veido:
1 Izstrādātie un pieņemtie praktisko darbu protokoli 20%
2. Kontroldarbi 20%
3. Eksāmena vērtējums 60%

Obligātā literatūra

1. Zviedre A. Mežierīcība Latvijā. Rīga: V. elements, 2007. 230 lpp.
2. Dubrovskis D. P.Skudra, G.Priedītis. Mežierīcība. Publicēts e-studiju vide 2015.
3. Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: ET Cetera, 2002. 92 lpp. 4. Dubrovskis D. Lekciju kurss Mežierīcībā. Jelgava: LLU MF, 2008.
4. http://maplas.mf.llu.lv/index.html

Papildliteratūra

1. Maltamo M. Forest inventory: methodology and applications. Dordrecht: Springer, 2006. 362 p.
2. Klemperer David.W. Forest resource Economics and Finance. New York: McGraw – Hill, 1996. 551 p. 3. Kellomaki S. Forest Resources and Sustainable Managment.Published by Fape Oy, Finland, 2002. 420 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze. ISSN 1047-6187
3. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežzinātne"