Kursa kods MežZ3089

Kredītpunkti 3

Ievads mežsaimniecībā

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīties ar mežsaimniecību, kā saimniecisko darbību, kas vienotā veselumā sasaista ar mežkopību, meža izstrādi un meža produktu realizāciju. Programmā iekļauta meža pamatelementu, raksturlielumu, mežu zemju un kokaudzes vērtības noteikšana, rekomendācijas kokaudzes ražības, veselības un kvalitātes paaugstināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Zina mežsaimniecības terminoloģiju, normatīvo bāzi un ekoloģiskos procesus, kas norit meža ekosistēmās – 1. teorijas pārbaudes darbs un praktiskie darbi.
2.Prot identificēt un raksturot meža pamatelementus – praktiskie darbi un 1. praktisko darbu pārbaudes darbs.
3.Prot orientēties mežsaimnieciskajos procesos, kas saistīti ar meža atjaunošanu, kopšanu, izstrādi, ciršu iedalījumu Latvijā, medību saimniecību un ap to saistītajām jomām – 2. teorijas pārbaudes darbs un praktiskie darbi. 4.Kompetents aprēķināt meža pamatelementu rādītājus un tos lietot meža apsaimniekošanas plānošanā – praktiskie darbi un 2. praktisko darbu pārbaudes darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:

1 Mežs kā ekosistēma. Meža nozares stāvoklis Latvijas tautsaimniecībā un ekonomikā. (1h)
2 Meža pamatelementi, to terminoloģija un tās jēdzieniskā izpratne. (2h).
3 Mežsaimnieciski nozīmīgākās koku sugas Latvijā, to ražība un produktivitāte. (1h)
4 Meža tipoloģija. (1h)
5 Meža inventarizācijas lietošana. Saimnieciskās darbības plānošana un riski. (1h)
6 Meža apsaimniekošanu reglamentējošo normatīvo aktu pamatprasības. (1h)
7 1. teorijas pārbaudes darbs - Mežaudzes raksturošana. (1h)
8 Meža izmantošanas klasifikācija. Ciršu veidi. Galvenās izmantošanas cirtes. (1h)
9 Sastāva un krājas kopšanas cirtes. (1h)
10 Mežaudzes ražības paaugstināšanas paņēmieni un iespējamie riski. (1h)
11 Meža atjaunošana un atsevišķu koku sugu audzēšanas pamatriski. (1h)
12 Meža un meža zemju vērtība. Meža produkti un nekoksnes vērtību ieguve. (1h)
13 Meža apsardzība. (1h)
14 Medību saimniecība. (1h)
15 2. teorijas pārbaudes darbs - Meža koksnes un nekoksnes resursu ieguve. (1h)

Praktisko darbu saraksts:

1. Latvijas mežsaimnieciski nozīmīgāko koku sugu atpazīšana pēc ārējām pazīmēm.(2h)
2. Meža pamatelementi, to izdalīšana un rādītāji. (2h)
3. Augošu koku diametra un augstuma mērīšanas paņēmieni, lietotie mērinstrumenti. (1h)
4. Augstumlīkne. Mežaudzes vidējā diametra un augstuma aprēķināšana. (2h)
5. 1. praktisko darbu pārbaudes darbs - koku un audzes pamatelementu mērījumi. (1h)
6. Mežaudzes bonitātes, šķērslaukuma un biezības noteikšana. (2h)
7. Mežaudzes sastāva aprēķināšana. (2h)
8. Mežsaimniecības tabulu izmantošana. Audzes un atsevišķa koka krājas aprēķināšana. Meža dabiskās atjaunošanās novērtējums. Kopšanas cirtes intensitātes noteikšana. (3h)
9. 2. praktisko darbu pārbaudes darbs – dažādu mežaudžu rādītāju noteikšana un aprēķināšana. (1h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students sekmīgi uzraksta divus teorijas un divus praktisko nodarbību pārbaudes darbus.
Atbilstoši noformēti un laicīgi aizstāvēti praktisko darbu uzdevumi. Gala pārbaudījuma veids: Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi papildina savas zināšanas par lekcijās un praktiskajos darbos izrunātajām tēmām, sagatavojot strukturētus un pamatotus sev interesējošus jautājumus, ko pārrunājam nodarbībās pirms uzsākt jaunu tēmu/praktisko darbu. Praktiskos darbus, kurus studenti neaizstāv pašreizējajā nodarbībā, studenti pabeidz patstāvīgi un aizstāv nākamajā nodarbībā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai iegūtu gala vērtējumu studiju kursā, jābūt sekmīgi aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem.
Ieskaites ar atzīmi vērtējumu veido vidējais aritmētiskais vērtējums no 2 teorētisko un 2 praktisko darbu pārbaudes darbu vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par pārbaudes darbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.
Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 75 % no kopējā nodarbību skaita.

Obligātā literatūra

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati., mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem., A/S LVM., Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.
2. Skudra P., Dreimanis A., Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 262 lpp.
3. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera, 2004. 455 lpp.
4. Zālītis P., Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: Et Cetera, 2006. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Sast. Z. Saliņš. Jelgava: Meža izmantošanas kat., 1999. 270 lpp.
2. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs., Rīga: A/S "Latvijas Valsts meži", 2008. 108 lpp.
3. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Autoru kolektīvs.,, Rīga: Et Cetera, 2005. 212 lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa: Meža entomoloģija:, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem., A/S LVM., Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa: Meža fitopatoloģija:, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem., A/S LVM., Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp. Pieejams: https://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/Meza_fitopatalogija_apskates.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-270X
2. Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās