Kursa kods MežZ3086

Kredītpunkti 4

Meža atjaunošana un ieaudzēšana

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Baiba Jansone

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt kompleksu priekšstatu par meža atjaunošanu un ieaudzēšanu: sākot ar selekciju un stādu audzēšanu, atjaunošanas plānošanu un augsnes sagatavošanu līdz stādīšanai un stādījumu aizsardzībai, agrotehniskajai kopšanai.
Pēc kursa pabeigšanas studenti pārzina nozīmīgākos meža atjaunošanas aspektus, prot sagatavot meža atjaunošanas rekomendācijas, plānu, ir kompetenti organizēt meža atjaunošanu, apmežošanu meža īpašuma līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Students pārzina stādmateriāla izaudzēšanas metodes, meža atjaunošanas paņēmienus un mērķtiecīgas jaunaudžu ierīkošanas iespējas (darbs semināros, 1. kontroldarbs)
2. Students prot noteikt un rekomendēt konkrētajai situācijai piemērotāko meža atjaunošanas, agrotehniskās kopšanas un aizsardzības paņēmienu kompleksu (darbs semināros, 2. kontroldarbs)
3. Students ir kompetents sagatavot un pamatot meža atjaunošanas un apmežošanas plānu konkrētam meža īpašumam/apsaimniekotājam. (darbs semināros un praktiskajos darbos)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža atjaunošanas veidi, to pielietošanas nosacījumi, izplatība. (2 stundas)
2. Dabiskās atjaunošanas veicināšana: pamatojums, metodes, novērtējums. (2 stundas)
3. Mistraudžu veidošana: mistrojuma pamatojums, izveides paņēmieni, tipi. (2 stundas)
4. Meža selekcija: pamatprincipi, vērtējamo pazīmju izvēle. (2 stundas)
5. Praksē realizētais selekcijas efekts un to ietekmējošie faktori. (1 stunda)
6. Sēklu plantācijas: nozīme, ierīkošana, apsaimniekošana. (1 stunda)
7. Meža koku veģetatīvā un ģeneratīvā pavairošana: pamatprincipi. (2 stundas)
8. Meža atjaunošanas veida un stadmateriāla ietekme uz jaunaudžu parametriem. 1. kontroldarbs. (1stunda)
9. Stādāmais materiāls: veidi, sagatavošana stādīšanai (1 stunda)
10. Meža reproduktīvā materiāla pārvietošanas nosacījumi (2 stundas)
11. Meža stādmateriāls: audzēšana, ģenētiskā un fizioloģiskā kvalitāte – seminārs kokaudzētavā, veģetatīvās pavairošanas laboratorijā, sēklu plantācijā un kaltē. (8 stundas)
12. Augsnes apstrādes veidi, pielietojamā tehnika (2 stundas)
13. Stādīšanas sezona un veidi, inventārs, tehnika (1 stunda)
14. Meža sēšana: pielietojamība, augsnes apstrādes veidi, tehnika, rezultāts (1 stunda)
15. Augsnes sagatavošanas un reproduktīvā materiāla veida ietekme uz jaunaudžu parametriem – seminārs, 2. kontroldarbs (8 stundas)
16. Agrotehniskā kopšana: pamatojums, metodes, tehnika. (1 stunda)
17. Stādījumu aizsardzība pret abiotisko un biotisko faktoru ietekmi (2 stundas)
18. Meža atjaunošanas principi, plānošana, realizācija, kontrole – seminārs (8 stundas)
19. Meža atjaunošanas veida izvēle, plānošana – praktiskais darbs (4 stundas)
20. Lauksaimniecības zemju apmežošana, plantāciju ierīkošana: pamatojums, stādmateriāla izvēle, ierīkošanas specifika, potenciāls. (1 stunda)
21. Stādījumi uz lauksaimniecībā neizmantotām zemēm, agromežsaimniecība – seminārs (8 stundas)

22. Stādījumu mēslošana: praktiskie rezultāti (4 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa gala vērtējums – eksāmens.
Lekciju apmeklējums ir vismaz 75%. Semināram jābūt apmeklētiem un tajos veiktajiem uzdevumiem ieskatītiem. Praktiskajiem darbiem ir jābūt izpildītiem un ieskaitītiem saskaņā ar studiju kursa norises plānu. Testiem nokārtotiem. Eksāmens testa un atvērto jautājumu formā, sekmīgam rezultātam pareizi jāatbild uz 50% no jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sistemātiskas teorijas studijas. Sagatavošanās semināriem un praktiskajiem darbiem, praktisko darbu uzdevumu un sagatavošana un aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Vērtējums veidojas no studiju kursa 2 kontroldarbu (katrs 30 %) un praktisko darbu, t.sk. semināru (kopā 40 %), kumulatīvā vērtējuma.
Kontroldarbus vērtē saskaņā ar noteikto kārtību – pēc atbildēm uz jautājumi, kuri doti metodiskajos aprakstos katra studiju posma sākumā, savukārt praktisko darbu vērtēšana notiek, ņemot vērā, cik kompetenti students spēj iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes pielietot. Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: semināri atstrādājami noteiktajā laikā un kārtībā, nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja.

Obligātā literatūra

Borges J. G. The Management of Industrial Forest Plantations: Theoretical Foundations and Applications. Springer, 2014 ISBN-13: 978-9401788984
Osman K. T.Forest Soils: properties and mangement. New York: Springer, 2013. ISBN 978-3-319-35196-4
Shepherd K.R. Plantation Silviculture. Springer, ISBN 978-94-010-8478-9

Papildliteratūra

Forest Europe [tiešsaiste] [ skatīts 21.10.2019.] Pieejams: https://foresteurope.org (publications, indicators, definitions)

Periodika un citi informācijas avoti

Baltic Forestry ISSN 1392-1355
New Forests ISSN: 0169-4286

Piezīmes

Bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem