Kursa kods MežZ3085

Kredītpunkti 4.50

Meža funkcijas un produktivitāte: ievads

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Aizstātais kurss

MežZB010 [GMEZB010] Meža funkcijas un produktivitāte: ievads

Kursa anotācija

Meža ekosistēmas uzbūve un notiekošie procesi. Meža uzbūves elementi un raksturojošie lielumi. Koki un krūmi. Koku raksturojošo lielumu noteikšana. Koku diferencēšanās. Meža izmantošanas veidi. Kokmateriālu iegūšana. Ciršu veidi. Meža tipoloģijas pamati. Meža atjaunošana. Medību saimniecība. Meža apsardzība pret uguni.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst zināšanas par meža ekosistēmām, uzbūves elementiem un raksturojošiem lielumiem; medību saimniecību. Prot orientēties mežsaimniecības terminoloģijā, kā arī spēj noteikt meža ekosistēmas uzbūves elementus, raksturot un aprēķināt mežaudžu raksturojošos lielumus – 1. pārbaudes darbs, praktiskie darbi.
Iegūst zināšanas par meža tipoloģiju, iegūtās zināšanas prot pielietot edafisko rindu un meža tipu noteikšanai. Iegūst zināšanas par meža izmantošanas veidiem un prot definēt mežsaimniecībā lietojamos cirtes veidus un to pielietošanas mērķi – 2. pārbaudes darbs, praktiskie darbi.
Iegūst zināšanas un prot orientēties mežsaimnieciskajos procesos, kas saistīti ar meža atjaunošanu un meža apsardzību – 3. pārbaudes darbs, praktiskais darbs.
Pēc studiju kursa apguves studenti ir kompetenti meža terminoloģijā un meža notiekošo mežsaimniecisko procesu klasificēšanā un problemātikā (Seminārs).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju saraksts
1. Mežsaimniecības, mežkopības un mežzinātnes jēdzieni. Pasaules, Eiropas un Latvijas meži. (Lekcija 1h + Praktiskie darbi h)
2. Meža ekosistēmas jēdziens, struktūra un pamatfunkcijas. (Lekcija 1h + Praktiskie darbi 1h)
3. Meža uzbūves elementi, mežaudžu veidi un to sastāvs. (Lekcija 2h + Praktiskie darbi 1h)
4. Mežaudžu raksturojošie lielumi: valdošā un galvenā koku suga, caurmērs, augstums, bonitāte, biezums un biezība. (Lekcija 2h + Praktiskie darbi 1h)
5. Mežaudžu raksturojošie lielumi: sastāvs, šķērslaukums, krāja. (Lekcija 2h + Praktiskie darbi 1h)
1. kontroldarbs: Meža ekosistēmas, meža uzbūves elementi un raksturojošie lielumi
7. Meža tipoloģija. (Lekcija 1h + Praktiskie darbi 1h)
8. Meža tipoloģijas vēsture. Meža tipoloģijas pamatprincipi. Meža ekosistēmu trofiskuma grupas. (Lekcija 2h + Praktiskie darbi 1h)
9. Meža izmantošanas veidi un to raksturojums. (Lekcija 1h + Praktiskie darbi 1h)
10. Galvenās cirtes veidi. Atjaunošanas cirte (kailcirte). (Lekcija 1h + Praktiskie darbi 1h)
11. Kopšanas cirte. Sanitārā cirte. Ainavu cirte. Izlases cirte. (Lekcija 2h + Praktiskie darbi 2h)
12. Rekonstruktīvā cirte. Atmežošanas cirte. Cita cirte. (Lekcija 2h + Praktiskie darbi 1h)
2. kontroldarbs: Meža tipoloģija un meža izmantošana
14. Medību saimniecība (Lekcija 1h)
15. Meža dabiskā un antropogēnā (mākslīgā) atjaunošana. (Lekcija 1h + Praktiskie darbi 1h)
16. Meža apsardzība un tās organizēšana. Meža ugunsgrēku izcelšanās iemesli. Meža ugunsgrēka shēma. (Lekcija 1h + Praktiskie darbi 1h)
17. Meža ugunsgrēku veidi. Profilaktiskie pasākumi ugunsgrēku skaita samazināšanai un izplatīšanai. (Lekcija 1h + Praktiskie darbi 1h)
3. kontroldarbs: Meža atjaunošanas veidi un meža apsardzība
19. Meža ekosistēmu apsaimniekošanas problēmas un risinājumi (Seminārs 5h).


Praktisko darbu saraksts
1. Meža uzbūves elementu noteikšana dabā. (1h)
2. Koku caurmēra un augstuma noteikšana dabā. (1h)
3. Mežaudžu dendrometrisko rādītāju noteikšana dabā. (1h)
4. Dabiski un antropogēni izveidojušos edafisko rindu noteikšana dabā. (1h)

5. Plānot profilaktiskos pasākumus, lai samazinātu ugunsgrēku skaitu un nepieciešamības gadījumā ierobežotu ugunsgrēku izplatību konkrētajās mežaudzēs. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu gala vērtējumu:
• studiju kursā kavēto nodarbību skaits nedrīkst pārsniegt 10 % no visu paredzēto nodarbību skaita.
• visiem studiju kursā paredzētiem kontroldarbiem un praktiskiem darbiem jābūt pozitīvi novērtētiem.
• Jāapmeklē un aktīvi jāpiedalās semināra nodarbībā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi gatavoties lekcijām, pārbaudes darbiem, praktiskajiem un laboratorijas darbiem, atbilstoši studiju kursa plānam.
Patstāvīgi jāuzraksta un jānodod vērtēšanai 2 referāti par studiju kursa programmā ietilpstošajiem tematiem.
Iepriekš sadalītās grupās jāizveido līdz 15 min gara prezentācija semināra nodarbībai par aktuālajām meža apsaimniekošanas problēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi. Gala vērtējums veidojas no studiju kursa 3 kontroldarbu (katrs 20 %), 2 referātu (katrs 20%) vērtējumiem. Praktisko darbu vērtēšana notiek dabā, cik kompetenti students spēj iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes pielietot mežā - ekosistēmu atpazīšanā un raksturošanā. Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: praktiskie darbi atstrādājami noteiktajā laikā un kārtībā. Nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai tiek dota viena iespēja.

Obligātā literatūra

1. Forest Management and Planning. P. Bettinger at all. Second edition. London: Academic Press, 2017. 349 p. 1 tiešsaistes resurss. ISBN 9780128097069 (PDF)
E-grāmata. (PDF).
{Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā}
2. Forest Ecosystems: management, impact assessment and conservation. D. Elliott, editor. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. 172 p. Wildlife protection, destruction, and extinction. ISBN 9781634857949 (iesiets). Pieejams datubāzē EBSCO.
{Resurss pieejams LLU datortīklā}
3. Forest hydrology: processes, management and assessment. Edited by D. M. Amatya et all. Boston, MA: CAB International, 2016. 294p ISBN 9781780646602

Papildliteratūra

1. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN 1392-1355
2. LLU Raksti. Proceedings of LAU. ISSN 1407-4427
3. Zinātnisko rakstu krājums “Mežzinātne" www.silava/mezzinatne/lv ISSN 1407-270X

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem