Kursa kods MežZ3084

Kredītpunkti 4.50

Meža politika un ekonomika II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Baiba Jansone

Ph.D.

author doc.

Lelde Vilkriste

Dr. silv.

Priekšzināšanas

MežZ3083, Meža politika un ekonomika I

Aizstātais kurss

MežZB009 [GMEZB009] Meža politika un ekonomika II

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar meža ekonomikas pamatprincipiem un meža resursu apsaimniekošanas plānošanas ekonomiskajiem un politiskajiem aspektiem, starptautiskā tirgus un ekonomiskā sektora attīstības tendencēm, tai skaitā biokenomiku. Praktisko darbu ietvaros apgūst meža resursu vērtēšanas pamatprincipus un lēmumu pieņemšanas struktūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot meža resursu lomu tautsaimniecības attīstībā un meža ekonomikas attīstības nosacījumus – 1. kontroldarbs.
2. Pārzina meža zemes un meža resursu vērtēšanas metodes – 2. kontroldarbs.
3. Spēj izveidot un pamatot lēmumu pieņemšanas shēmu meža resursu apsaimniekošanas plānošanā – praktiskie darbi
4. Spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par meža resursu, koksnes un koksnes izstrādājumu tirgus attīstības tendencēm un argumentēt savu viedokli – mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pasaules, Eiropas un Latvijas meža resursi un to loma tautsaimniecības attīstībā – 2 h.
2. Meža ekonomikas pamatjēdzieni.
3. Meža ekonomikas īpatnības un attīstības nosacījumi – 2 h.
4. Mežsaimniecība un brīvā tirgus principi.
5. Koksnes, meža nekoksnes produktu un pakalpojumu piedāvājums, pieprasījums un cenas veidošanās – 3 h.
1.kontroldarbs
6. Meža vērtība un tās noteikšanas metodikas.
7. Koksnes vērtības noteikšanas metodes un optimālā rotācijas perioda aprēķināšanas principi.
8. Meža nekoksnes vērtības un to ekonomiskais vērtējums – 2 h.
9. Zemes izmantošanas ekonomiskās iespējas daudzpusīgas mežsaimniecības attīstībai – 2 h.
10. Mežs kā kapitāls un investīcija.
11. Nodokļu un nodevu ietekme uz meža apsaimniekošanu – 2 h.
2.kontroldarbs
12. Lēmumu pieņemšana un riska faktori meža apsaimniekošanā – 2 h.
13. Meža zemes un īpašumu tirgus.
14. Koksnes un koka izstrādājumu tirgus Latvijā, Eiropā un pasaulē.
15. Globālais tirgus un meža produktu starptautiskā tirdzniecība – 2 h.
Seminārs
16. Meža sertifikācija – 2 h.
17. Bioekonomika – 2 h.
Seminārs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumus veido:
• tests un jautājumi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• praktiskie uzdevumi par studiju kursā apgūto vielu;
• jautājumi par studiju kursa praksē apgūto.

Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā jākārto 2 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijās skartos jautājumus, kā arī patstāvīgi apgūstamo materiālu.
Līdz eksāmenam jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem mājas darbiem, nostrādātiem un ieskaitītiem visiem praktiskajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem.
Eksāmenu var nekārtot, ja katra kontroldarba un patstāvīgā darba vērtējums ir 7 un augstāks.
Kumulatīvais vērtējums veidojas no kontroldarbu un praktisko darbu vērtējuma un aktivitātēm nodarbību laikā.
Studentu prezentācijas novērtē saskaņā ar tām noteikto vērtēšanas kārtību.
Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā, eksāmenā vai ieskaitē var iegūt, ja vismaz 70% jautājumu atbildēti pareizi.
Eksāmens ir rakstisks, palīgmateriālus atļaut lietot tikai praktiskajiem uzdevumiem. Ja eksāmena atzīme ir nesekmīga, arī kopējais vērtējums ir nesekmīgs.
Lekciju un nodarbību apmeklējums ir obligāts. Kavētie un neieskaitītie praktiskie darbi atstrādājami katedras noteiktajā laikā un kārtībā. Nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja katedras norādītajā laikā.

Obligātā literatūra

1. Ollikainen M., Amacher G.S., Koskela E. Economics of Forest Resources. Massachusetts London, England: The MIT PressCambridge, 2009. 397 p.
2. Peter H. Pearse. Introduction to Forestry Economics. UBC Press, 1990 - Business & Economics - 226 pages

Papildliteratūra

1. Daowei Zhang, Peter H. Pearse. Forest Economics. UBC Press, 2012. 412 p.
2. Klemperer W.D. Forest Resource Economics and Finance. New York etc.: McGraw-Hill, Inc., 2003. 551 p.
3. Economics of Forestry. Roger A. Sedjo (Editor). Routledge, 2017. 498 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN 1392-1355
2. Zinātniskais žurnāls “Forest Policy and Economics”. ISSN 1389-9341

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem