Kursa kods MežZ3083

Kredītpunkti 4.50

Meža politika un ekonomika I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits26

Semināru un praktisko darbu stundu skaits22

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Baiba Jansone

Ph.D.

author doc.

Lelde Vilkriste

Dr. silv.

Aizstātais kurss

MežZB008 [GMEZB008] Meža politika un ekonomika I

Kursa anotācija

Studiju kursā iegūst zināšanas par meža politikas pamatjēdzieniem, procesiem, izstrādes nosacījumiem un realizācijas instrumentiem. Studenti tiek iepazīstināti ar meža politikas analīzes principiem, valsts un sabiedrības lomu politisko procesu plānošanā, kā arī meža politikas saistību ar citu nozaru politikām. Praktiskajos darbos apgūst iemaņas apkopot un analizēt informāciju un izvērtēt dažādus normatīvos dokumentus, vadlīnijas un salīdzināt dažādu valstu meža politikas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Saprot meža politikas izstrādes principus un pārzina politikas ieviešanas instrumentus – 1. kontroldarbs.
2. Izprot meža politikas izvērtēšanas principus un saistību ar citu nozaru politikām un ES nostādnēm un stratēģiju, politiskajiem dokumentiem – 2. kontroldarbs.
3. Spēj orientēties literatūrā un informatīvajos materiālos un analizēt un izvērtēt informāciju pa meža politikas jautājumiem – seminārs.
4. Spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par meža politikas aktualitātēm un problēmām, pamatot viedokli – mājas darbi.
5. Izprot meža politikas veidošanā iesaistīto organizāciju un interešu grupu darbības principus un lomu – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža politikas jēdziens.
2. Meža apsaimniekošanas vēsture un meža politikas attīstība.
3. Meža politikas mērķi un ekoloģiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti.
4. Meža politiku ietekmējoši faktori.
5. Meža resursi un īpašumtiesības (meža īpašumu formas).
6. Valsts loma meža politikas veidošanas procesā (normatīvā, atbalstošā funkcija).
7. Likumi un normatīvie akti.
8. Valsts atbalsta funkcijas un to realizācija privātajos mežos.
9. Meža politikas realizācijas instrumenti – normatīvie, ekonomiskie, informatīvie – 2 h.
1.kontroldarbs
10. Meža politikas izstrādes un izvērtēšanas principi un procesi.
11. Sabiedrības loma un līdzdalība meža politikas veidošanā un realizācijā.
12. Interešu grupu raksturojums un nozīme meža politikas veidošanās procesā.
13. Meža politikas tiešā un netiešā saistība ar citām tautsaimniecības nozaru politikām.
14. Meža politika un reģionālā attīstība.
15. ES vadlīnijas un starptautiskie dokumenti – 2 h.
16. Eiropas meža nozares stratēģija – 2 h.
2.kontroldarbs
17. Latvijas meža politikas pamatnostādnes un politikas izstrādes pamatprincipi.
18. Eiropas valstu meža politika un to salīdzinošā analīze – 6 h.
Seminārs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstiska ieskaite. Ieskaites uzdevumu veido:
• tests un jautājumi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• praktiskais uzdevums par studiju kursā apgūto vielu;
• jautājumi par studiju kursā praksē apgūto.

Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā jākārto 2 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijās skartos jautājumus, kā arī patstāvīgi apgūstamo materiālu.
Līdz ieskaitei jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem mājas darbiem, nostrādātiem un ieskaitītiem visiem praktiskajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem.
Ieskaiti var nekārtot, ja katra kontroldarba un patstāvīgā darba vērtējums ir 7 un augstāks.
Kumulatīvais vērtējums veidojas no kontroldarbu un praktisko darbu vērtējuma un aktivitātēm nodarbību laikā.
Studentu prezentācijas novērtē saskaņā ar tām noteikto vērtēšanas kārtību.
Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā vai ieskaitē var iegūt, ja vismaz 70% jautājumu atbildēti pareizi.
Ieskaite ir rakstiska, palīgmateriālus atļaut lietot tikai praktiskajam uzdevumam. Ja ieskaites atzīme ir nesekmīga, arī kopējais vērtējums ir nesekmīgs.
Lekciju un nodarbību apmeklējums ir obligāts. Kavētie un neieskaitītie praktiskie darbi atstrādājami katedras noteiktajā laikā un kārtībā. Nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja katedras norādītajā laikā.

Obligātā literatūra

1. Krott M. Forest policy analysis. Springer, 2005. 23 p.
2. Fraser, Alastair. Making forest policy work. Springer; 2002. 280 p.
3. Developing effective forest policy. FAO Forestry Paper 161, 2010. 210 p.

Papildliteratūra

Wolfslehner B.; Aggestam F.; Hurmekoski E.; Kulikova E.; Lindner M.; Nabuurs G.J.; Pettenella D.; Pülzl H.; Giessen L.; Arets, E.; Baulenas, E.; Bozzano, M.; Derks, J.; Gatto, P.; Hendriks, K.; Linser, S.; Lovrić, M.; Masiero, M.; Mavsar, R.; Secco, S.; Sotirov, M.; Tekle Tegegne, Y.; Verkerk, H.; Weiss, G. Study on progress in implementing the EU Forest Strategy - Evaluation Study182, European Forest Institute, 2018. 182 p.
2. Guidelines for forest policy formulation. FAO Forestry Paper 81, 1987. 86 P.
3. Constance L. McDermott, Aran O’Carroll and Peter Wood. International Forest Policy – the instruments, agreements and processes that shape agreements and processes that shape it. Department of Economic and Social Affairs United Nations Forum on Forests Secretariat, 2007. 131 p

Periodika un citi informācijas avoti

11. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN 1392-1355.
2. Zinātniskais žurnāls “Forest Policy and Economics”. ISSN 1389-9341

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem