Kursa kods MežZ3082

Kredītpunkti 3

Meža taksācija II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

author

Mārtiņš Augusts

Maģistra grāds mežzinātnē

Priekšzināšanas

Biol2002, Dendroloģija

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par meža taksāciju, kā zinātnes nozari, kas izstrādā metodes mežaudžu stāvokļa novērtēšanai un fiksēšanai, platību uzmērīšanai un mežsaimniecisko pasākumu plānošanai, ievērojot izmaiņas mežu resursos. Studiju kurss sastāv no praktiskās un teorētiskās daļas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas un izpratni par meža taksāciju un tās nozīmi mežsaimniecībā. Rezultātā tiks iegūtas prasmes patstāvīgi veikt meža inventarizācijas datu ieguvi, apstrādi un analīzi, ļaujot būt kompetentam nepieciešamo mežsaimniecisko pasākumu plānošanā un izvērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Atsevišķa koka augstuma, caurmēra, šķērslaukuma un tilpuma absolūtie un relatīvie pieaugumi, noteikšanas metodes- (lekcija 2 h, laboratorijas darbs 4h)
2. Tilpuma pieauguma procenta noteikšanas metodes; to vērtējums (lekcija 1h, laboratorijas darbs 1h)
3. Mežaudzes krājas pieauguma noteikšanas metodes- (lekcija 1h, laboratorijas darbs 1h)
4. Mežaudžu augšanas gaita: būtība, likumsakarības- (lekcija 2 h)
5. Mežaudzes papildus krājas pieaugums: antropogēnās darbības un dabas faktoru ietekme- (lekcija 2h)
6. 1. kontroldarbs. Atsevišķa koka pieaugumi, tilpuma procentu noteikšanas metodes (laboratorijas darbs 1h)
5. Meža teritoriju organizācija: kvartāli, īpaši aizsargājamās teritorijas, zemju kategorijas- (lekcija 1h)
6. Taksācijas metodes un precizitātes noteikumi (lekcija 1 h)
7. Taksācijas kartīšu aizpildīšanas noteikumi, AS “LVM GEODS” (lekcija 2h, laboratorijas darbs 2 h)
8. Meža inventarizācijas dokumenti- (lekcija 2h)
9. Meža inventarizācijas veicēju sertificēšana, darbību uzraugošās institūcijas- (lekcija 1 h, patstāvīgais darbs 3h)
10. 2.kontroldarbs Taksācijas dokumentācija un meža inventarizācijas noteikumi (laboratorijas darbs 1h)
11. Cirsmu fonds, tā sagatavošana. cirsmu iestigošana- (lekcija1h, laboratorijas darbs 3h)
12. Cirsmu dastošana, citas krājas noteikšanas metodes- (lekcija 1h)
13. Cirsmu novērtēšana. Cirsmu fonda sagatavošanas darbu pārbaudes –(lekcija 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem laboratorijas darbiem un ieskaitītiem 3 kontroldarbiem. Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāizstrādā patstāvīgais darbs (eseja) par kādu no studiju kursā apskatītajām problēmām

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izpildīti laboratorijas darbi un 3 kontroldarbi, ieskaite.
Ja vidējā atzīme kontroldarbos 7 un augstāka, piešķir automātisku studiju kursa ieskaiti

Obligātā literatūra

1. Husch B., Beers T.W. Forest mensuration. Hoboken, N.J. : John Wiley, 2003. 443 p.
2. Kangas A. Forest Inventory : methodology and applications. Ed. by A. Kangas and M. Maltamo. Dordrecht: Springer, 2006. 364 p.
3. Skudra P. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 259 261 lpp.

Papildliteratūra

1. Mežsaimnieka gadagrāmata, 1990. Rīga: Avots,1990. 303 lpp.
2. Norādījumi meža taksācijā. Salaspils: Valsts mežierīcības institūts, 1994. 41 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža Avīze. ISSN 1407 6187.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.