Kursa kods MežZ3081

Kredītpunkti 4.50

Meža taksācija I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

author

Mārtiņš Augusts

Maģistra grāds mežzinātnē

Priekšzināšanas

Biol2002, Dendroloģija

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

Aizstātais kurss

MežZB022 [GMEZB022] Meža taksācija I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par meža taksāciju, kā zinātnes nozari, kas izstrādā metodes mežaudžu stāvokļa novērtēšanai un fiksēšanai, platību uzmērīšanai un mežsaimniecisko pasākumu plānošanai, ievērojot izmaiņas mežu resursos. Studiju kurss sastāv no praktiskās un teorētiskās daļas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin par meža taksāciju un tās nozīmi mežsaimniecībā.(kontroldarbs)
Prot patstāvīgi veikt meža inventarizācijas datu ieguvi, apstrādi un analīzi,(kontroldarbs) Atbildīgi veic nepieciešamo mežsaimniecisko pasākumu plānošanau un izvērtēšanu (kontroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mērīšanas vienības un precizitāte meža taksācijā. Pielietotie instrumenti, precizitāte (lekcija 2h, laboratorijas darbs 2 h)
2. Koka sastāvdaļas. Samnieciskā nozīme, izmantošana. Koka caurmēra un augstuma mērīšana (lekcija 2h
3. Stumbra šķērslaukuma noteikšana- Simpsona formula. Apļa laukuma tabulas. (lekcija 2h)
4. Stumbra un tā daļu tilpuma noteikšana: ksilometriskās, svara, vienkāršās un saliktās stereometriskās formulas, grafiskā metode (lekcijas 4 h, laboratorijas darbi 4h)
5. 1.kontroldarbs. stumbra tilpuma aprēķins, (laboratorijas darbs 1h)
6. Augošu koku uzmērīšanas un tilpuma noteikšanas īpatnības. Veidskaitļi: to iedalījums un praktiskā pielietošana (lekcija 2 h)
7. Apaļo sortimentu un malkas uzmērīšana un tilpuma noteikšana (lekcija 1h, laboratorijas darbs 2 h)
8. Formas koeficienti; iedalījums, sakarības starp veidskaitļiem. Augošu koku tilpuma noteikšanas tabulas ( lekcija 2h laboratorijas darbs 1h)
9. Augstumšķiras: jēdziens, noteikšana. Augstumšķiru masas tabulas (lekcija 1h)
10. Augošu koku tilpuma noteikšanas tuvinātās metodes, to precizitāte (lekcija 1 h)
11. 2.kontroldarbs augošu koku uzmērīšana (laboratorijas darbs 1h)
12. Mežaudžu taksācija. Mežaudzes vecums, vidējā koka caurmērs un augstums (lekcija 2 h)
13. Mežaudzes taksācijas pazīmes: forma, bonitāte, biezība (lekcija 2h)
14. Parauglaukumi (patstāvīgie, īslaicīgie), to ierīkošana, uzmērīšana un dokumentācijas noformēšana (lekcija 1 h)
15. Mežaudzes krājas noteikšanas metodes (lekcija 2 h,laboratorijas darbi 2h)
16. Mežaudzes šķērslaukuma noteikšanas vienkāršotie paņēmieni (lekcija 2 h)
17. Mežaudzes krājas sortimentēšana, (lekcijas 2 h, laboratorijas darbi 2 h)
18. 3. kontroldarbs. Mežaudzes taksācija. (laboratorijas darbs 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem laboratorijas darbiem un ieskaitītiem 3 kontroldarbiem. Ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāizstrādā patstāvīgais darbs (eseja) par kādu no studiju kursā apskatītajām problēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izpildīti laboratorijas darbi un 3 kontroldarbi, ieskaite.
Ja vidējā atzīme kontroldarbos 7 un augstāka, piešķir automātisku studiju kursa ieskaiti

Obligātā literatūra

1. Husch B., Beers T.W. Forest mensuration. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2003. 443 p.
2. Forest Inventory: methodology and applications. Ed. by A. Kangas and M. Maltamo. Dordrecht: Springer, 2006. 364 p.
3. Skudra P. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 259 261 lpp.

Papildliteratūra

1. Mežsaimnieka gadagrāmata, 1990. Rīga: Avots,1990. 303 lpp.
2. Norādījumi meža taksācijā. Salaspils: Valsts mežierīcības institūts, 1994. 41 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža Avīze. ISSN 1407 6187.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.