Kursa kods MežZ3080

Kredītpunkti 1.50

Meža ekspluatācija

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

Kursa anotācija

Kursa darbs paredzēts iemaņu apgūšanai cirsmu izstrādes tehnoloģijas izvēlē vairākos atšķirīgos variantos, kokmateriālu vidējā pievešanas attāluma noteikšanā, palīgdarbu apjoma novērtēšanā, strādnieku un mašīnu skaita pamatošanā dažādos apstākļos. Kursa apguves laikā jāsagatavo cirsmas tehnoloģiskais plānojums, jānosaka darbietilpība, izstrāde un jāsastāda cirsmas izstrādes kalendārais plāns.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Studenti iegūst detalizētākas zināšanas par meža darbu tehnoloģiju un mašīnām saistībā ar konkrētiem apstākļiem.
• Tiek iegūta prasme noteikt nepieciešamo strādnieku skaitu, sagatavot tehnoloģisko plānojumu cirsmai un izstrādes kalendāro plānu.
• Sasniegtā kompetence ir pietiekama praktisku mežizstrādes uzdevumu risināšanai ražošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kokmateriālu sagatavošanas kopējā apjoma sadalīšana pa variantiem atkarībā no apstākļiem.
2 Mežizstrādes tehnoloģiskā procesa, mašīnu un motorinstrumentu izvēle
3 Veicamo palīgdarbu saturs un apjoms.Kokmateriālu pievešanas vidējā attāluma aprēķins.
4 Palīgdarbu darbietilpība pa variantiem. Pamatdarbu darbietilpība pa variantiem.
5 Nepieciešamā strādnieku skaita noteikšana pa variantiem.
6 Gada izstrādes rādītāju aprēķins kokmateriālu sagatavošanai un pievešanai paredzētajām mašīnām.
7 Tehnoloģisko shēmu sastādīšana pa cirsmu izstrādes variantiem.
8 Cirsmu izstrādes kalendārais grafiks

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darbam jābūt izstrādātam pilnā apmērā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām, aizstāvētam un novērtētam ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darbam auditoriju nodarbības nav paredzētas. Visi plānotie uzdevumi atbilstoši kursa plānam (sk. 1 līdz 8) jāveic patstāvīgajām studijām paredzētajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kritērijs ir procentuālā atbilstība 10 baļļu vērtēšanas skalai. Vērtējums nevienā no studiju rezultātiem nedrīkst būt mazāks nekā 50 % no 8 ballēm, resp., tam jābūt vismaz 4 ballēm.

Obligātā literatūra

1. Sarmulis Z. Meža ekspluatācija: Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2010. 27 lpp.
2. Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē: metodiskie materiāli mežizstrādes mācību praksei. Sast. Z. Sarmulis. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 45 lpp.
3. Drēska A. Kokmateriālu sagatavošana ar harvesteru: metodiski norādījumi. mācību praksei mežizstrādē. Sast. A. Drēska. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 40 lpp.

Papildliteratūra

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
2. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
3. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-622

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.