Kursa kods MežZ3078

Kredītpunkti 3

Meža ekspluatācija I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ3068, Mežsaimniecības pamati

Aizstātais kurss

MežZB019 [GMEZB019] Meža ekspluatācija I

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par darbiem cirsmā un kraujlaukumos, kokmateriālu pirmējo transportu. Vispirms tiek apgūti vispārēji jēdzieni, mežizstrādi ietekmējošie apstākļi, raksturojošie rādītāji. Apskatīta arī tehnoloģija un nepieciešamie mehanizācijas līdzekļi, cirsmu tehnoloģiskais plānojums, darba aizsardzības un ekoloģisko prasību ievērošanu sekmējoši pasākumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa studentiem būs:
• zināšanas par meža darbu tehnoloģiju cirsmās un kraujlaukumos.
• tiks iegūta prasme salīdzināt konkrētus meža darbu tehnoloģijas īstenošanas variantus no dažādiem aspektiem.
• sasniegtā kompetence būs pietiekama alternatīvu tehnoloģisku variantu novērtēšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mežizstrādes mehanizācijas un tehnoloģijas pamatjēdzieni un attīstība.
2 Mežizstrādi ietekmējoši apstākļi un to raksturojums.
3 Mežizstrādes procesa un tā sastāvdaļu raksturošanai lietojamie rādītāji.
4 Mežizstrādes tehnoloģiskais process, tā tipi un sīkāks iedalījums.
5 Koksnes griešanas teorētiskie pamatjautājumi. Zāģēšana kā viens no griešanas veidiem. (1.kontroldarbs).
6 Koku gāšanas iedalījums, operācijas saturs un tehnoloģiskie noteikumi.
7 Mehanizēta un mašinizēta koku gāšana: darba līdzekļi un tehnoloģija.
8 Mehanizēta un mašinizēta stumbru atzarošana: darba līdzekļu raksturojums un tehnoloģija.(2.kontroldarbs).
9 Kokmateriālu sagarumošanas mērķis, uzdevumi, optimizācijas kritēriji.
10 Darba līdzekļi mehanizētai un mašinizētai kokmateriālu sagarumošanai.
11 Sagarumošanas pusautomātiska vadība, mērierīču kalibrēšana.(3.kontroldarbs).
12 Kokmateriālu pirmējā transporta veidi, to izvēles nosacījumi.
13 Pievešanas (treilēšanas) traktoru aprīkojums, pielietošanas tehnoloģija.
14 Nemehanizēts un daļēji mehanizēts kokmateriālu pirmējais transports.(4.kontroldarbs).
15 Cirsmu izstrādes tehnoloģiskās shēmas, to mērķis, uzdevumi, sastāvelementi.
16 Zināšanu pārbaude - ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgu ieskaites vērtējumu var saņemt, ja ir izstrādāti visi laboratorijas darbi, uzrakstīti visi kontroldarbi un nokārtoti pārbaudes testi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Visi plānotie uzdevumi atbilstoši kursa plānam (sk. 1 līdz 8) jāveic patstāvīgajām studijām paredzētajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kritērijs ir procentuālā atbilstība 10 baļļu vērtēšanas skalai. Vērtējums nevienā no studiju rezultātiem nedrīkst būt mazāks nekā 50 % no 8 ballēm, resp., tam jābūt vismaz 4 ballēm.

Obligātā literatūra

1. Kokmateriālu sagatavošana ar harvesteru: metodiski norādījumi mācību praksei mežizstrādē. Sast. A. Drēska. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 40 lpp.
2. Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē: metodiskie materiāli mežizstrādes mācību praksei. Sast. Z. Sarmulis. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 45 lpp.
3. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
4. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.

Papildliteratūra

1. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c.
2. Buongiorno J., Gilless J. K. Decision Methods for Forest Resource Management. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 2003. 439 p.
3. Meža izmantošana Latvijā - vēsture , stāvoklis, perspektīvas. Sast. Z. Saliņš. Jelgava: Meža izmantošanas kat., 1999. 270 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-622

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.