Kursa kods MežZ3074

Kredītpunkti 3

Meža infrastruktūra I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums03.11.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Mareks Millers

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1038, Mērniecība

LauZ1015, Meža augsnes

MežZ1015, Meža darbi un tehnika I

Kursa anotācija

Meža meliorācija un meža ceļu tīkla uzlabošana ir priekšnosacījums meža kompleksai apsaimniekošanai. Meža ceļu kā transporta artēriju loma, pa kurām var piekļūt meža nogabaliem, lai veiktu meža apsardzības un aizsardzības pasākumus un kokmateriālu izvešanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot studiju kursu, students: zin par meliorācijas un ceļu būves nozīmi meža apsaimniekošanā, meža infrastruktūras objekta projektēšanas, būves un uzturēšanas noteikumiem (kontroldarbs), prot sagatavot projektēšanas uzdevumus infrastruktūras objektiem (kontroldarbs), spēj novērtēt projektu un izpildīto būvdarbu kvalitāti (seminārs)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Nosusināšanas nepieciešamība un uzdevumi (2 lekcijas).
2 Nosusināšanas metodes, paņēmieni un sistēmas (4 praktiskie darbi).
3 Regulējošais tīkls (2 lekcijas).
4 Norobežojošais tīkls (1 lekcija).
5 Novadošais tīkls (2 lekcijas).
6 Ūdensnoteka (1 lekcija).
7 Ceļu tīkls, transporta un hidrotehniskās būves nosusināmās platībās (1 lekcijas).
8 Autoceļu vispārīgs raksturojums (2 lekcijas).
9 Ceļa izveidojums plānā (1 lekcija un 2 praktiskie darbi)
10 Ceļa šķērsprofils (2 lekcijas).
11 Ceļa garenprofils (1 lekcija un 2 praktiskie darbi).
12 Zemes klātne (2 lekcijas).
13 Autoceļu segas (1 lekcija).
14 Pasākumi satiksmes drošības uzlabošanai un autoceļu aprīkojums (1 lekcija).
15 Meža autoceļu uzturēšana (4 lekcijas).
16 Nestandarta risinājumi infrastruktūras objektu būvniecībā (1 lekcija).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai ieskaitītu studija kursa pirmo daļu jābūt izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem diviem kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Normatīvo aktu studijas saistībā ar meliorāciju un autoceļiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studējošo zināšanas tiek vērtētas divos kontroldarbos:
1. kontroldarbs – meža meliorācijas sistēma;
2. kontroldarbs – meža autoceļi.

Obligātā literatūra

1. Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015. AS "Latvijas valsts meži". Rīga: AS LVM, 2015. 88 lpp.
2. Meža autoceļu rokasgrāmata. G.Ašmanis, M.Neicinieks, A.Neimanis u.c. Rīga: AS LVM, 2011. 96 lpp.
3. Drēska A. Meža autoceļi: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava: LLU, 2014. 120 lpp.
4. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.

Papildliteratūra

1. Jeļisējevs B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 208 lpp.
2. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis. Sast. A. Drēska. Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. SkogForsk Results. ISSN 1103-6222
3. Meža Avīze. ISSN 1407–6187

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.