Kursa kods MežZ3073

Kredītpunkti 4.50

Meža taksācija

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Kristaps Gruduls

Mg. silv.

Aizstātais kurss

MežZB026 [GMEZB026] Meža taksācija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par atsevišķu koku, to daļu un mežaudžu taksāciju. Studiju kurss sastāv no praktiskās un teorētiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek apskatītas meža taksācijā pielietotās metodes taksācijas pazīmju noteikšanā un instrumenti taksācijas parametru uzmērīšanā. Praktiskajā daļā students apgūst nepieciešamās iemaņas datu ievākšanā un apstrādē, lai iegūtos datus varētu izmantot meža apsaimniekošanas plānošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Iegūst zināšanas un izpratni par meža taksāciju un to reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, pielietotajiem instrumentiem un prot veikt atsevišķa nozāģēta koka taksācijas elementu uzskaiti un aprēķināšanu - 1. kontroldarbs, praktiskais darbs.
2. Iegūst zināšanas par augošu koku, kokmateriālu un audžu taksāciju, - praktiskais darbs.
3. Iegūst zināšanas un izpratni par atseviška koka, mežaudzes pieaugumiem un augšanas gaitu, prast tos aprēķināt un noteikt, - 2. kontroldarbs, praktiskais darbs.
4. Iegūst zināšanas par meža teritoriju organizāciju, praktiskajām taksācijas metodēm, prast tās pielietot gan aprēķinos, gan dabā, - praktiskais darbs.
5. Iegūst zināšanas par meža kartogrāfisko materiālu, ĢIS sistēmu izmantošanu meža taksācijā (prast tās pielietot), apgūt cirsmu fonda sagatavošanai nepieciešamās zināšanas, - 3. kontroldarbs, praktiskais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža taksācijas nepieciešamība, meža taksācijas iedalījums un jēdziens. (Lekcija -1 h)
2. Meža taksācijas objekti, mērīšanas vienības un precizitāte. Meža taksācijā lietotie instrumenti. (Lekcija -1 h, Praktiskais darbs-1 h)
3. Nocirsta koka stumbra uzmērīšanas metodes. Apaļo kokmateriālu individuālās un grupveida uzmērīšanas metodes. (Lekcija -1 h, Praktiskais darbs-2 h)
4. Augošu koku taksācija, veidskaitļi, formas koeficenti. Augoša koka tilpuma noteikšanas metodes. (Lekcija -2 h, Praktiskais darbs-2 h)
5. Atsevišķa koka pieaugums. Koka augšanas gaita. (Lekcija -1 h, Praktiskais darbs-2 h)
6. 1. kontroldarbs. Meža taksācijas jēdziens, instrumenti, augošu koku, kokmateriālu un grēdās krauto materiālu taksācija. (Praktiskais darbs-1 h)
7. Mežaudzes jēdziens, sastāvs , uzbūve. (Lekcija -2 h, Praktiskais darbs-1 h)
8. Mežaudzes vidējais caurmērs un augstums. To aprēķināšanas metodes. (Lekcija -2 h, Praktiskais darbs-2 h)
9. Mežaudzes netelpiskās un telpiskās struktūras analīzes metodes. (Lekcija -1 h, Praktiskais darbs-1 h)
10. Mežaudzes raksturojošo parametru uzmērīsanas metodes un instrumenti. Mežaudzes augšanas gaita. (Lekcija -1 h, Praktiskais darbs-4 h)
11. Mežaudzes krājas noteikšanas metodes. (Lekcija -1 h, Praktiskais darbs-3 h)
12. 2. kontroldarbs. Audzes taksācija, krājas noteikšana un sortimentācija. (Praktiskais darbs-1 h)
13. Cirsmas skices un cirsmas novērtējuma sagatavošanas prasības un metodes. (Lekcija -1 h, Praktiskais darbs-1 h)
14. Meža nozarē lietotās inventarizācias metodes. Meža inventarizācijas nepieciešamība.Meža inventarizāciju reglamentējošie MK noteikumi. (Lekcija -1 h, Praktiskais darbs-6 h)
15. Meža inventarizācijas specifika citās valstīs. Jaunākās tehnoloģijas meža uzmērīšanā. Nacionālais meža monitorings. (Lekcija -1 h, Praktiskais darbs-4 h)
16. 3. kontroldarbs. Taksācijas metodes un meža inventarizācijas dokumentu sagatavošana. (Praktiskais darbs-1 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem praktiskiem darbiem un ieskaitītiem 3 kontroldarbiem. Nokārtots sekmīgi eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem,
2. Sekmīgi jānokārto visi trīs kontroldarbi (kontroldarbs sastāv no 2 teorijas jautājumiem un 1 praktiskā uzdevuma, kura aprēķināšana apgūta praktisko darbu izpildes laikā),
3. Studenti, kas sekmīgi nokārtojuši kontroldarbus vismaz uz 7, tiek atbrīvoti no eksāmena kārtošanas.
4. Eksāmens sastāv no 2 teorijas jautājumiem un 1 praktiskā uzdevuma.

Obligātā literatūra

1. West P. W. Tree and Forest Measurement. Springer International Publishing, 2015. 214 p.
2. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU Meža fakultāte, 2007. 234 lpp.
3. Piermaria C. Advances in forest inventory for sustainable forest management and biodiversity monitoring. Edited by Piermaria Corona... et al. Kluwer Academic Publishers, 2003. 441 p.
4. Maltamo M. Forest inventory: methodology and applications. Dordrecht: Springer Publisher, 2006. 362 p.
5. Liepa I. Meža taksācija. Jelgava, 2018. 236 lpp.

Papildliteratūra

1. Sarma P. Meža taksācija. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1948. 591 lpp.
2. Liepa I. Pieauguma mācība. Jelgava: LLU, 1996. 123 lpp.
3. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 219 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU Raksti. Proceedings of LAU, www.llu.lv. ISSN 1407-4427.
Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Life Sciences and Technologies. Berlin: Sciendo. ISSN: 2256-0939.
Pieejams: https://content.sciendo.com/view/journals/plua/plua-overview.xml
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". Pieejams: www.silava/mezzinatne/lv. ISSN 1407-270X.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.