Kursa kods MežZ3069

Kredītpunkti 3

Praktiskā mežkopība I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jurģis Jansons

Dr. silv.

Priekšzināšanas

Biol2002, Dendroloģija

LauZ2021, Meža augsnes zinātne

MežZ1008, Mežsaimniecības pamati

MežZ2011, Mežzinība

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver informāciju par meža apsaimniekošanas ciklā veicamajiem mežsaimnieciskajiem pasākumiem, šo pasākumu teorētisko pamatu un praktisko pielietojumu ekonomiski un sociāli pamatotas, meža vidi saudzējošas mežsaimniecības īstenošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par meža izmantošanu, tās principiem; meža galvenās un starpizmantošanas ciršu veidiem, cirsmas elementiem un ciršanas atlieku satīrīšanas veidiem, meža dabiskās atjaunošanās veicināšanas pasākumiem, sugu maiņu un katram meža augšanas apstākļu tipam piemērotajām koku sugām – laboratorijas darbi.
Prasmes piemērotākā galvenās izmantošanas ciršu veida un atjaunojamās mērķa koku sugas izvēlē; prasmes noteikt kopšanas ciršu intensitāti, izvēlēties atstājamos un izcērtamos kokus; prasmes kokaudzē saskatīt nākotnes un mērķa kokus – praktiskie darbi.
Kompetence novērtēt katra mežsaimnieciskā pasākuma ietekmi uz mežaudzes tālāko attīstību mežsaimniecības stratēģiskā mērķa sasniegšanas kontekstā – 2 rakstiski kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mežkopības pamatjēdzieni. Meža uzbūves elementi jeb taksācijas pazīmes. Meža apsaimniekošanas cikls. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
2. Meža resursu izmantošana un tās principi. Meža galvenās izmantošanas ciršu veidi. Kailcirte un tās elementi. 2h lekcijas. 1h laboratorijas darbs.
3. Dabas aizsardzības un vides daudzveidības saglabāšanas pasākumi, veicot galveno cirti. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
4. Meža dabiskās atjaunošanas veicināšanas pasākumi. Paaugas saglabāšana. Ciršanas atlieku satīrīšanas paņēmieni. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
5. Uguns kā ekoloģiskā faktora nozīme dabā. Meža piroloģijas jēdziens. Degšanas procesa fizikālais un ķīmiskais pamats. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
6. Meža ugunsgrēku klasifikācija un izcelšanās iemesli. Meža ugunsgrēku negatīvā un pozitīvā ietekme uz apkārtējo vidi. 1h lekcija. 1 h laboratorijas darbs.
7. Nekailciršu meža galvenās izmantošanas veidi. Pakāpeniskās cirtes. Izlases cirtes. 2h lekcijas. 1h praktiskais darbs.
8. 1. kontroldarbs: meža galvenā izmantošana. 1h praktiskais darbs.
9. Praktiskā meža tipoloģija. Mērķa un konflikta audžu sastāvs. Tīraudzes un mistraudzes. Sugu maiņa jeb sukcesija. 1h lekcija. 2h praktiskie darbi.
10. Meža atjaunošanas veidi un paņēmieni. Koku sugas izvēle. Augsnes sagatavošanas veidi izcirtumos. Agrotehniskā kopšana. 1h lekcija. 1h praktiskais darbs.
11. Jaunaudžu kopšana audzēm atkarībā no koku augstuma. Atēnošana. Sastāva kopšanas cirte. Jaunaudžu kopšanas ciršu modeļi. 1h lekcija. 1h praktiskais darbs.
12. Krājas kopšana. Izcērtamo un atstājamo koku izvēle. Cirtes intensitāte. Ciršu modeļi. Organizētās mežaudzes princips. 1h lekcija. 1h praktiskais darbs.
13. Meža ugunsgrēku dzēšanas paņēmieni un taktika. Ugunsdrošības ierīcības pasākumu perspektīvais un operatīvais plāns. 1h lekcija. 1h laboratorijas darbs.
14. Ugunsdzēšanas organizācijas plāns. Meža ugunsgrēka rezultātā radušos zaudējumu aprēķināšana. 1h laboratorijas darbs.
15. Rekonstruktīvās un sanitārās cirtes. Mežaudžu ražības paaugstināšanas pasākumi. Meža hidrotehniskā meliorācija. 2h lekcijas.
16. 2. kontroldarbs: meža ieaudzēšana, kopšana un starpizmantošana. 1h praktiskais darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti divi teorētiskie kontroldarbi, praktisko un laboratorijas darbu ieskaites; apmeklējums - vismaz 75% no nodarbību kopējā skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Līdztekus kontaktstundās – lekcijās, laboratorijas un praktiskajos darbos apgūstamajam studiju kursa saturam, studenti studiju kursa programmas saturā ietilpstošos jautājumus apgūst arī patstāvīgi – literatūras studiju veidā. Patstāvīgā darba izpildes kontrole notiek, katras jaunās nodarbības sākumā, studentiem sniedzot atbildes uz studiju kursā definētajiem jautājumiem paškontrolei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no divu teorētisko kontroldarbu, praktisko un laboratorijas darbu ieskaitēm un to kumulatīvā vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi un pilnīgi.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no divu kontroldarbu atzīmēm. Jābūt pozitīvi novērtētām visu laboratorijas un praktisko darbu ieskaitēm.

Obligātā literatūra

1. Jaunākie meža nozares likumdošanas akti to pieņemšanas kārtībā (www.likumi.lv).
2. Latvijas meža tipoloģija: mācību līdzeklis. Jelgava: studentu biedrība "Šalkone", 2014. 118 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 108 lpp.
4. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 82 lpp. 5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Saule, 2013. 168 lpp.
2. Agrotehniskās kopšanas instrukcija. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 30 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/agrotehniskas-kopsanas-instrukcija
3. Dabas aizsardzības prasības. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2011. 18 lpp. Pieejams elektroniski http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/dabas-aizsardzibas-prasibas
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp. 5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rakstu krājums "Mežzinātne", ISSN 1407-4427.
2. Rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355.
3. Rakstu krājums "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667.

Piezīmes

Studiju kurss augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" 5. semestrī.