Kursa kods MežZ3068

Kredītpunkti 4.50

Mežsaimniecības pamati

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

author pasn.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Kursa anotācija

MMeža ekosistēmas uzbūve un notiekošie procesi. Meža uzbūves elementi un raksturojošie lielumi. Koki un krūmi. Koku caurmēra un augstuma mērīšana. Koku diferencēšanās. Meža izmantošanas veidi. Kokmateriālu iegūšana. Ciršu veidi. Meža tipoloģijas pamati. Meža atjaunošana. Meža apsardzība pret uguni. Studiju kursa ietvaros studenti apmeklē mācību pētījumu saimniecību “Vecauce”.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Iegūst zināšanas par meža, purva un pļavas ekosistēmām, to veidiem, nozīmi un aizsardzību. Meža ekosistēmu uzbūves elementiem un raksturojošiem lielumiem. Prot orientēties mežsaimniecības terminoloģijā, kā arī spēj noteikt meža ekosistēmas uzbūves elementus, raksturot un aprēķināt mežaudžu raksturojošos lielumus. – 1. teorijas pārbaudes darbs “Meža, purva un pļavas ekosistēmas” un 4 praktiskie darbi un 6 laboratorijas darbi.
2. Iegūst zināšanas par meža tipoloģiju, iegūtās zināšanas spēj pielietot edafisko rindu un meža tipu noteikšanai. Iegūst zināšanas par meža izmantošanas veidiem un prot definēt mežsaimniecībā lietojamos cirtes veidus un to pielietošanas mērķi – 2. teorijas pārbaudes darbs “Meža tipoloģija un meža izmantošana” un 3 praktiskie darbi un 8 laboratorijas darbi.
3. Iegūst zināšanas un prot orientēties mežsaimnieciskajos procesos, kas saistīti ar meža atjaunošanu; meža apsardzību – 3. teorijas pārbaudes darbs “Meža apsardzība un atjaunošana” un 1 praktiskais darbs.
Pēc studiju kursa apguves studenti ir kompetenti meža terminoloģijā un meža notiekošo mežsaimniecisko procesu klasificēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Lekciju saraksts

1. Mežsaimniecības, mežkopības un mežzinātnes jēdzieni. Pasaules, Eiropas un Latvijas meži. (1 stunda)
2. Meža ekosistēmas jēdziens, struktūra un pamatfunkcijas. (1 stunda)
3. Meža uzbūves elementi, mežaudžu veidi un to sastāvs. (1 stunda)
4. Mežaudžu raksturojošie lielumi: valdošā un galvenā koku suga, caurmērs, augstums, bonitāte, biezums un biezība. (1 stunda)
5. Mežaudžu raksturojošie lielumi: sastāvs, šķērslaukums, krāja. (1 stunda)
6. Meža ekosistēmas, meža uzbūves elementi un raksturojošie lielumi – 1. pārbaudes darbs (1 stunda)
7. Meža tipoloģija. (1 stunda)
8. Edafiskās rindas, to noteikšana dabā. Meža ekosistēmu tropiskuma grupas. (1 stunda)
9. Sausieņi. (1 stunda)
10. Slapjaiņi. (1 stunda)
11. Purvaiņi. (1 stunda)
12. Āreņi. (1 stunda)
13. Kūdreņi. (1 stunda)
14. Meža izmantošanas veidi un to raksturojums. (1 stunda)
15. Galvenās cirtes veidi. Atjaunošanas cirte (kailcirte). (1 stunda)
16. Izlases cirte. (1 stunda)
17. Kopšanas cirte. Sanitārā cirte. Ainavu cirte. (1 stunda)
18. Rekonstruktīvā cirte. Atmežošanas cirte. Cita cirte. (1 stunda)
19. Meža tipoloģija un meža izmantošana – 2. pārbaudes darbs (1 stunda)
20. Meža dabiskā un antropogēnā (mākslīgā) atjaunošana. (1 stunda)
21. Meža apsardzība un tās organizēšana. Meža ugunsgrēku izcelšanās iemesli. Meža ugunsgrēka shēma. (1 stunda)
22. Meža ugunsgrēku veidi. Profilaktiskie pasākumi ugunsgrēku skaita samazināšanai un izplatīšanai. (1 stunda)
23. Meža atjaunošanas veidi un meža apsardzība – 3. pārbaudes darbs (1 stunda)
24. Meža ekosistēmu apsaimniekošanas problēmas un risinājumi. (1 stunda)


2. Praktisko darbu saraksts

1. Koku sugas, to mežsaimnieciskais raksturojums (2 stundas)
3. Koku caurmēra mērīšana (1 stunda)
4. Koku augstuma mērīšana (1 stunda)
5. Audzes augstumlīknes konstruēšana (1 stunda)
6. Mežaudžu dendrometrisko rādītāju aprēķināšana (1 stunda)
7. Koku sugu augšanas gaita un to salīdzinājums (1 stunda)
8. Meža tipoloģija (5 stundas)
9. Meža atjaunošana un apsardzība (2 stundas)


3. Praktisko meža darbu saraksts

1. Praktiskās nodarbības un ieskats mācību pētījumu saimniecības “Vecauce” darbībā (16 h)
2. Meža uzbūves elementu noteikšana dabā (1 stunda)
3. Koku caurmēra un augstuma noteikšana dabā (1 stunda)
4. Mežaudžu dendrometrisko rādītāju noteikšana dabā (1 stunda)
5. Dabiski izveidojušo edafisko rindu noteikšana dabā (1 stunda)
6. Antropogēni izveidoto edafisko rindu noteikšana dabā (1 stunda)
7. Meža tipu noteikšanas pazīmes dabā (4 stunda)
8. Plānot profilaktiskos pasākumus, lai samazinātu ugunsgrēku skaitu un nepieciešamības gadījumā ierobežotu ugunsgrēku izplatību konkrētajās mežaudzēs (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā nokavēto nodarbību skaits nedrīkst pārsniegt 15 % no visu paredzēto nodarbību skaita.
Visiem studiju kursā paredzētiem pārbaudes darbiem un praktiskiem darbiem jābūt ieskaitītiem.
Ieskaites vērtējums (ar atzīmi) ir atkarīgs no 3 rakstisku pārbaudes darbu un 24 praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi papildina savas zināšanas par lekcijās un praktiskajos darbos izrunātajām tēmām, sagatavojot strukturētus un pamatotus sev interesējošus jautājumus, ko pārrunājam nodarbībās pirms uzsākt jaunu tēmu/praktisko darbu.
Praktiskos darbus, kurus studenti neaizstāv pašreizējajā nodarbībā, studenti pabeidz patstāvīgi un aizstāv nākamajā nodarbībā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Vērtējums veidojas no studiju kursa pārbaudes darbu un praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.
Pārbaudes darbu jautājumi atrodami praktisko darbu kontroljautājumu sadaļā, un studiju kursa pilnajā programmā.
Daļa praktisko darbu jāizstrādā auditorijā (vērtēšana atbilstoši aprēķinu precizitātei), daļa notiek dabā (mežā), vērtējot cik kompetenti students spēj iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes pielietot mežā - ekosistēmu atpazīšanā un raksturošanā.
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: praktiskie darbi atstrādājami noteiktajā laikā un kārtībā, nesekmīgu pārbaudes darbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja.

Obligātā literatūra

1. Latvijas meža tipoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2014. 117 lpp.
2. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds Saule, 2013. 167 lpp.
3. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 1. 89. lpp.
4. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera, 2004. 455 lpp.
5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Bušs K. Meža ekoloģija un tipoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1981. 1. 66 lpp.
2. Meža enciklopēdija. 1.sēj. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
3. Miezīte O. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem "Mežsaimniecības pamati" 2014. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=474
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355
2. LLU Raksti. Proceedings of LAU, www.llu.lv; ISSN 1407-4427
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne";www.silava/mezzinatne/lv; ISSN 1407-270X

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežzinātne” obligātās izvēles daļā.