Kursa kods MežZ3063

Kredītpunkti 3

Jaunākais mežzinātnē

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2014

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

Kursa anotācija

studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar aktuālajiem meža nozares pētījumiem, kurus realizē Latvijas mežzinātnieki. Studiju kursa ietvaros pēc iepriekš sastādīta un no Meža fakultātes Mežkopības katedras, kā arī zinātnisko institūciju vadības puses saskaņota plāna, Meža fakultātē ierodas Latvijas Valsts mežzinātnes institūta pētījumu virzienus, apakšvirzienus un laboratorijas pārstāvoši zinātnieki, kas iepazīstina ar pēdējo nozīmīgāko pētījumu gaitu, metodiku un darba rezultātiem. Tādā veidā studenti gūst priekšstatu par jautājumiem, kuri ir būtiski meža īpašniekiem un meža nozares vadībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa noklausīšanās students
• zina, kas ir, un ar ko nodarbojas mežzinātnieki Latvijā, aktuālos pētījumu virzienus, apakšvirzienus un laboratoriju tehniskās iespējas pētniecībā,
• prot orientēties zinātniskās literatūras un populārzinātniskā līmenī pieejamo mežzinātnes pētījumu rezultātu klāstā,
• ir kompetents un var kritiski spriest par pieejamo pētījumu rezultātu iespējamo izmantošanu, apgūstot citus studiju kursus, un, rakstot studiju noslēguma darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārējais ievads par Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava”.
2 Mežkopības priekšnosacījumi.
3 Mežsaimniecības ietekme uz vidi.
4 Meža monitoringa programma.
5 Meža resursu prognozēšana un modelēšana.
6 Meža selekcijas sākotne Latvijā. Priedes selekcija.
7 Saimnieciski nozīmīgo koku sugu selekcijas programmas Latvijā.
8 Meža selekcija meža adaptācijas un klimata izmaiņu kontekstā.
9 Molekulārās ģenētikas metodes mežzinātnē.
10 Meža fitopatoloģiskie riski, to ietekmes mazināšana.
11 Meža entomoloģiskie riski, to ietekmes mazināšana.
12 Augu fizioloģijas metodes mežzinātnē.
13 Meža atjaunošanas virziena zinātniskā attīstība. Meža koku plantācijas.
14 Kokaugu stādījumi lauksaimniecības zemēs.
15 Meža bioenerģijas resursu un oglekļa piesaistes aktuālie pētījumi.
16 Medījamo dzīvnieku bioloģija un medību saimniecība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums vismaz 75% un sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs kursa noslēgumā.

Obligātā literatūra

1. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava" : Et cetera, 2006. 218 lpp.
2. Zālītis P. Mežs un ūdens. Salaspils: Silava, 2012. 356 lpp.
3. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils : LVMI Silava, 2009. 80 lpp.
4. Broks. J (ed.). Meža enciklopēdija. Rīga: Zelta grauds, 2003. 366 lpp.

Papildliteratūra

1. www.silava.lv
2. Data of Forest statistical inventory. Results of I cycle. LSFRI Silava, 2010.
3. FAO. Country report of Latvia. FRA 2010/113, 2010. 61 pp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic forestry. ISSN 1392-1355
2. Mežzinātne. ISSN 1407-270X
3. Research for rural development. ISSN 1691-4031

Piezīmes

Brīvas izvēles studiju kurss MF Mežzinātnes, Mežinženieru un Kokapstrādes studiju programmās.