Kursa kods MežZ3046

Kredītpunkti 4.50

Mežsaimniecības darbu mehanizācija I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author lekt.

Aigars Strūbergs

Mg. sc. ing.

author pasn.

Māris Davidāns

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4021, Tehniskā grafika

Mate1033, Matemātika II

Mate4016, Matemātika I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatīta meža mašīnu uzbūve un galveno mehānismu darbības principi. Iegūtās zināšanas ļauj izprast spēka un jaudas pārneses principus mehānismos un aprēķināt to raksturojošos rādītājus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas - pārzin par mežizstrādē pielietojamo mašīnu uzbūvi un darbības principiem,(kontroldarbs)
• prasmes - prot veikt meža tehnikas vizuālo un tehnisko novērtējumu, agregatēšanas iespējas, (laboratorijas darbs)
• kompetence - atbildīgi konsultē meža nozarē strādājošos par mežizstrādes mašīnu pielietojamību konkrētajā cirsmu izstrādē. (kontroldarbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Mežsaimniecības darbu mehanizācijas meža mašīnu iedalījums (lekcija 1 h).
2 Meža mašīnu raksturojošie lielumi, stabilitātes kontūri (lekcija 1 h).
3 Iekšdedzes motori (lekcija 1 h, laboratorijas darbs 1 h).
4 Motora mehānismi un sistēmas (lekcija 5 h, laboratorijas darbs 6 h).
5 Transmisija (lekcija 3 h, laboratorijas darbs 2 h).
6 Ritošā daļa, riepas, kāpurķēdes (lekcija 1 h, laboratorijas darbs 1 h).
7 Uzkabes sistēmas. Hidromanipulatori (lekcija 1 h, laboratorijas darbs 2 h).
8 Vadības kabīne (lekcija 1 h).
9 Mežizstrādes mašīnu darba iekārtas (lekcija 1 h, laboratorijas darbs 2 h).
10 Kokmateriālu treilēšana, pievešana (lekcija 1 h).
11 Mazgabarīta mežizstrādes tehnika (lekcija 1 h).
12 Cirsmas satīrīšana (lekcija 1 h).
13 Augsnes sagatavošana (lekcija 1 h).
14 Stādīšana, sēšana(lekcija 1 h).
15 Meža mašīnu programmatūra (lekcija 2 h, laboratorijas darbs 2 h).
16 Darba uzdevuma ievadīšana harvestera sistēmā (lekcija 2 h, laboratorijas darbs 6 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti, jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, nodotiem un sekmīgi aizstāvētiem praktiskajiem darbiem un pozitīvi nokārtoti pārbaudes darbi un sekmīgi aizstāvēta prezentācija par patstāvīgo darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.
Studiju kursā tiek kārtoti divi kontroldarbi un aizstāvēta prezentācija par patstāvīgo darbu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem un nokārtotai ieskaitei. Ja visi kontroldarbi uzrakstīti ar vērtējumu 7 balles un vairāk, studenti var iegūt akumulējošo ieskaites vērtējumu kā vidējo no kontroldarbu vērtējumiem.
Darbu vērtēšana atbilsoši Studiju nolikuma 4.1 punktam

Obligātā literatūra

1. Kobcevs A. Lietišķā mehānika. Rīga, 2006.
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp.
3. Жуков А.B., Федоренчик A.C., Kopoбkин B.A., Бычек A.H. Лесные машины „Беларус”. Минск, 2001.
4. Uusitalo J. Introduction to forest operations and technology. Hameenlinna, 2010.
5. Davidāns M., Saveļjevs A., Strūbergs A., Traktortehnika meža darbos. Jelgava, 2019, Studentu biedrība Šalkone, 140 lpp.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Rīga: Jelgava: LLU, 2008. 199 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries. ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.