Kursa kods MežZ3034

Kredītpunkti 3

Kokmateriālu transports

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Andris Drēska

Dr. sc. ing.

author

Mareks Millers

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1013, Mērniecība

HidZ3025, Meža meliorācija

LauZ2057, Meža augsnes zinātne

Kursa anotācija

Autotransporta ritmiska darba nodrošināšanai priekšmeta ietvaros apgūst meža ceļu projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas pamatprincipus. Tiek sniegtas zināšanas par dažādu kokmateriālu veidu izvešanas transportlīdzekļa sastāva tehnoloģiskajām iekārtām, ekspluatācijas rādītājiem un darbu organizāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas pārzin par ceļu nozīmi meža apsaimniekošanā, meža infrastruktūras objektu projektēšanas, būves un uzturēšanas noteikumiem, kokmateriālu izvešanas autotransporta tehnoloģisko aprīkojumu un transportdarbu organizāciju;
• prasmes prot iegūtās zināšanas izmantot jaunu infrastruktūras objektu projektu un būves kvalitātes novērtēšanā, atbilstoša kokmateriālu izvešanas transportlīdzekļu un darba organizācijas formu izvēlē;
• kompetences atbildīgi pieņemt pamatotu lēmumu par konkrētos apstākļos efektīvāko kokmateriālu izvešanas transportlīdzekļu un darba organizācijas formu izmantošanu, kā arī par jaunu infrastruktūras objektu projektēšanas un būves nepieciešamību.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Autoceļu raksturojums (2 h lekcijas).
2. Meža infrastruktūra (1 h lekcija).
3. Ceļa izvietojums plānā (2 h lekcijas).
4. Ceļa šķērsprofils (2 h lekcijas).
5. Autoceļu mezgli (1 h lekcija).
6. Ceļa garenprofils (1 h lekcija).
7. Satiksmes būves (1 h lekcija).
8. Zemes klātne (2 h lekcijas).
9. Autoceļa klātnes sagatavošana segas būvei (2 h lekcijas).
10. Grants un šķembu sega (2 h lekcijas).
11. Meža autoceļu uzturēšana (2 h lekcijas).
12. Transporta sistēma (2 h lekcijas).
13. Autotransporta ritošais sastāvs (4 h lekcijas).
14. Specializētais ritošais sastāvs (4 h lekcijas).
15. Kokmateriālu pārvadājumi (2 h lekcijas).
16. Kokmateriālu transporta tehniski – ekonomiskie rādītāji (2 h lekcijas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jābūt uzrakstītiem abiem kontroldarbiem, ieskaites vērtējums – vidējā kontroldarbu atzīme. Iespējama galīgā vērtējuma uzlabošana, pārrakstot kādu no kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Meža infrastruktūras objektu (ceļu) projektēšanas un būvniecības noteikumu studijas.
Apaļo kokmateriālu pārvadājumu reglamentējošo normatīvo aktu studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studējošo zināšanas tiek vērtētas divos kontroldarbos:
1. kontroldarbs – meža autoceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana;
2. kontroldarbs – apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļi un pārvadājumi.

Obligātā literatūra

1. Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015. Rīga: AS LVM, 2015. 88 lpp.
2. Ašmanis, G., Neicinieks, M., Neimanis, A. u.c. Meža autoceļu rokasgrāmata. Rīga: AS LVM, 2011. 96 lpp.
3. Drēska A. Meža autoceļi: Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, Jelgava: LLU, 2014. 120 lpp.

Papildliteratūra

1. Jeļisējevs, B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis, 2006. 208 lpp.
2. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis: sast. A. Drēska, Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalauru studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā 5. semestrī.