Kursa kods MežZ3032

Kredītpunkti 1

Pētījumu metodoloģija I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author

Andris Drēska

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par zinātni, tās nozīmi tehniskā progresa veicināšanā, iemācīt studentiem zinātnisku un tehnisku uzdevumu patstāvīgas risināšanas metodiku, attīstīt zinātniskā darba iemaņas un spēju analizēt pētījumu rezultātus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursā studenti iegūst zināšanas un izpratni par zinātni, tās nozīmi tautsaimniecības attīstībā, zinātniskās pētniecības darba metodēm. Rezultātā tiks iegūta prasme analizēt dažādus procesus, atrast un formulēt pētāmos jautājumus, izvēlēties atbilstošu to risināšanas metodiku un iegūtos rezultātus noformēt zinātniskā pārskatā. Tātad students būs kompetents patstāvīgi izstrādāt studiju nobeiguma darbu un veikt zinātniskos pētījumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātne kā cilvēka darbības sfēra. Zinātnes iedalījums.
2 Zinātniskā darba pazīmes, īpatnības un raksturs.
3 Latvijas zinātnes stāvokļa pašreizējais raksturojums.
4 Zinātniskās pētniecības organizācija Latvijā, zinātnisko iestāžu iedalījums.
5 Starptautiskās mežu organizācijas.
6 Zinātniskie darbinieki, to iedalījums pēc grādiem, amatiem un nosaukumiem.
7 Zinātnisko kadru sagatavošanas sistēma Latvijā.
8 Zinātniskās pētniecības darbs kā sistēma, tā vienkāršota struktūrshēma. 1.kontroldarbs.
9 Zinātniskās pētniecības darba posmi, temata izvēle, mērķu izvirzīšana.
10 Zinātniskās informācijas meklēšana, analītiskā apraksta sastādīšana.
11 Pētījumu uzdevumu formulēšana, darba hipotēzes izstrādāšana, izmantojamās metodes.
12 Zinātniskās pētniecības metodes, to pielietošanas iespējas.
13 Pētījumu metodika, kalendārais plāns, datu analīze un slēdziena izstrādāšana.
14 Zinātniskā pārskata uzbūve un noformēšanas noteikumi.
15 Zinātnisko pētījumu izmantošana un ieviešana.
16 2. kontroldarbs, ieskaites kārtošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jābūt uzrakstītiem abiem kontroldarbiem. Galīgā ieskaites vērtējumā ņem vidējo atzīmi no abiem kontroldarbiem. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: metodiskais līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2005. 133 lpp.
2. Doktorantūra 2009. Jelgava: LLU, 2009. 111 lpp.

Papildliteratūra

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversme. Atbildīgā par izdevumu: T. Tabunova. Jelgava: LLU, 2002. 26 lpp. Pieejams: http://www.llu.lv/?ri=392
2. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, I. Liepa, A. Drēska, Z.Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātnes Vēstnesis, ISSN 1407-1479
2. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās, un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" obligātajā daļā.