Kursa kods MežZ3009

Kredītpunkti 2

Meža kokaudzētavas

Kursa papildus materiāli

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

author

Guntis Grandāns

Augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol2002, Dendroloģija

Biol3017, Augu fizioloģija

Ķīmi1008, Ķīmija I

LauZ2057, Meža augsnes zinātne

LauZ3084, Meža aizsardzība

MežZ3003, Meža selekcija

Kursa anotācija

Izstrādāts kursa projekts ar uzdevumu iepazīties ar galveno meža koku sugu stādmateriāla izaudzēšanas agrotehniku un tehnoloģiju, sākot ar sēklu materiāla ievākšanu un noslēdzot ar sējeņu un stādu sagatavošanu meža atjaunošanai un ieaudzēšanai, aptverot pilnu meža kokaudzētavas darbības ciklu. Studenti iepazīstas ar ieskatu kokaudzētavas darbu organizācijā, izmaksu un produkcijas pašizmaksas aprēķināšanas pamatpozīcijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kurss attīsta zināšanas un izpratni par meža koku sugu stādmateriāla ražošanas praktisko norisi meža kokaudzētavās, studenti apgūt plānošanas prasmes, balstoties uz teorētiskajā kursā apgūto par sēklu ievākšanu, kvalitāti, uzglabāšanu un stādāmā materiāla izaudzēšanu, kā arī veģetatīvajām pavairošanas metodēm. Studenti ir kompetenti un sagatavoti darbam kā speciālisti reproduktīvā materiāla pavairošanā un audzēšanā meža kokaudzētavās. Apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences studenti apliecina izstrādājot, pēc noteikumiem noformējot un sekmīgi aizstāvot kursa projektu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža koku sugu stādāmā materiāla izaudzēšanas agrotehnikas un tehnoloģijas pamatojums. (5 stundas)
2. Augsnes apstrādes un augu sekas izvēles pamatojums. (5 stundas)
3. Augsnes reakcijas optimizēšanas un pamatmēslojuma devu pamatojums. (5 stundas)
4. Sēšanas un pārskološanas pamatojums. (5 stundas)
5. Sējumu, dīgstu, sējeņu un stādu kopšanas pamatojums. (5 stundas)
6. Kokaudzētavas platības aprēķināšana. (5 stundas)
7. Sēklu daudzuma aprēķināšana. (5 stundas)
8. Sējumu lietēšanas devu aprēķināšana. (5 stundas)
9. Sējeņu, stādu lietēšanas devu aprēķināšana. (5 stundas)
10. Papildmēslošanas līdzekļu devu aprēķināšana. (5 stundas)
11. Augu aizsardzības līdzekļu devu aprēķināšana. (5 stundas)
12. Stādmateriāla pašizmaksas aprēķināšana. (5 stundas)
13. Kokaudzētavas teritorijas organizācijas plāna izveidošana. (5 stundas)
14. Darba kalendārā plāna izveidošana. (5 stundas)
15. Sēšanas un pārskološanas shēmu izveidošana. (5 stundas)
16. Kursa projekta tehniskā noformēšana un aizstāvēšana. (5 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa projektā jābūt apskatītām visām kursa projekta metodiskajos norādījumos minētajām nodaļām, tur arī apraksti arī noformēšanas noteikumi. Savlaicīgi uzrakstītais un iesniegtais kursa projekts, kredītpunktu iegūšanai, noslēgumā ir jāaizstāv, studentam ir jāspēj atbildēt uz jautājumiem par aprēķinos iegūtajiem lielumiem un iespēju secinājumus realizēt stādāmā materiāla izaudzēšanas praksē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekts, saskaņā ar Studiju nolikumu, ir pilnā apjomā patstāvīgi izpildāms, procesa gaitā pēc pieprasījuma saņemot docētāja atbalstu un atbildes uz jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums ir atkarīgs no kursa projekta izpildes kvalitātes un veikto aprēķinu pareizības (50% no gala vērtējuma), darbs jānoslēdz ar kursa projekta sekmīgu aizstāvēšanu (50% no gala vērtējuma).

Obligātā literatūra

1. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās. Rokasgrāmata. Rīga: A/S LVM, 2006. 128 lpp.;
2. Farmer, R.E. (1997). Seed Ecophysiology of Temperate and Boreal Zone Forest Trees (1st ed.). CRC Press. https://ezproxy.llu.lv:2071/10.1201/9780203740057;
3. The Container Tree Nursery Manual (CTNM), lejuplādejams: http://www.rngr.net/publications/ctnm;
4. Jaenicke H. Good Tree Nursery Practices Practical Guidelines for Research Nurseries (1999), lejuplādējams: https://vtcommunityforestry.org/sites/default/files/pictures/tree-nursery-practices-eng.pdf

Papildliteratūra

1. AS LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites, lejuplādējamas: http://www.lvm.lv/lat/lvm/zinatniskie_petijumi/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne ISSN 1407-270X;
2. Baltic Forestry ISSN 1392-1355;
3. Seed Testing international ISTA News Bulletin, lejuplādējams: http://www.seedtest.org.

Piezīmes

Priekšmets iekļauts Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas obligātajā daļā,6.semestrī.