Kursa kods MežZ3008

Kredītpunkti 3

Mežsaimniecības praktikums

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Kursa anotācija

1. Pēc praktikuma studenti pārzina jaunu zinātnisko parauglaukumu ierīkošanas metodiku, audzes taksācijas rādītāju aprēķināšanu un datu izvērtēšanu – praktiskie darbi.
2. Studenti pēc kursa apgūšanas prot patstāvīgi ierīkot parauglaukumus dažādās meža ekosistēmās, veikt tajos koku caurmēra, augstuma un citu rādītāju mērījumus – praktiskie darbi.
3. Spēj izanalizēt mežaudzes uzbūves elementus – praktiskie darbi.
4. Prot iegūtos mērījumus izmantot mežaudžu taksācijas rādītāju aprēķināšanai un veikt to grafisko attēlošanu – praktiskie darbi.
5. Pēc studiju kursa apguves studenti kompetenti patstāvīgi ierīkot zinātniskos parauglaukumus, lai ievāktu gan kvalitatīvos, gan kvantitatīvos datus par pētāmo mežaudzi, t.sk. bakalaura darba izstrādei – praktiskie darbi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Praktikuma laikā studenti apgūst jaunu zinātnisko parauglaukumu ierīkošanas metodiku, audzes taksācijas rādītāju aprēķināšanu un datu izvērtēšanu – praktiskie darbi.
2. Studenti pēc kursa apgūšanas prot patstāvīgi ierīkot parauglaukumus dažādās meža ekosistēmās, veikt tajos koku caurmēra, augstuma un citu rādītāju mērījumus – praktiskie darbi.
3. Spēj izanalizēt mežaudzes uzbūves elementus – praktiskie darbi.
4. Prot iegūtos mērījumus izmantot mežaudžu taksācijas rādītāju aprēķināšanai un veikt to grafisko attēlošanu – praktiskie darbi.
5. Pēc studiju kursa apguves studenti kompetenti patstāvīgi ierīkot zinātniskos parauglaukumus, lai ievāktu gan kvalitatīvos, gan kvantitatīvos datus par pētāmo mežaudzi, t.sk. bakalaura darba izstrādei – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Parauglaukumu iestigošana, koku numurēšana, uzmērīšana un klasificēšana. (8 stundas)
2. Esošo parauglaukumu atjaunošana un atkārtota uzmērīšana. (8 stundas)
3. Dažādu koku sugu un pētījumu zinātnisko parauglaukumu apskate un datu analīze. (8 stundas)
4. Audžu dendrometrisko rādītāju aprēķināšana, grafiska attēlošana un atskaites sagatavošana. (8 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Grupās jāpiedalās visās praktiskajās nodarbībās, kas ietver parauglaukumu ierīkošanu un pareizu mērījumu veikšanu.
Jāveic datu ievade, tālāka aprēķinu veikšana un datu matemātiskā apstrāde.
Aprēķinātie rādītāji ir jāanalizē, grupas ietvaros jāsagatavo atskaite Word/PDF formātā, ievērojot iepriekš sniegtos norādījumus par kvalitatīvo un kvantitatīvo vērtēšanu.
Atskaite jāaizstāv, grupai prezentējot savus rezultātus studiju kursa vadītājam un kursa biedriem.
Gala vērtējums: Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti grupās patstāvīgi izvērtē pirms praktiskajām nodarbībām sniegto informāciju par obligātajiem un iespējamajiem aprēķināmajiem rādītājiem, kas pēc iespējas pilnīgāk raksturotu uzmērāmās mežaudzes, to attīstību, tālāko izmantošanu, lai spētu pamatot dažādu rādītāju un raksturlielumu uzmērīšanu dabā un aprēķināšanu kamerālo darbu etapā, to analīzi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu veido vidējais aritmētiskais vērtējums no sekojošām daļām:
• laikā iesniegta praktikuma atskaite (noformējums atbilstoši SND noteikumiem), kopā ar aprēķinu izklājlapām (pārbaudīt aprēķinu pareizību/atbilstību prasītājam);
• laikā iesniegta atskaites prezentācija, vērtējot tās noformējuma kvalitāti un raksturojošo rādītāju atbilstību prasītajam;
• atskaites rezultātu prezentēšana;
• kvalitatīvas atbildes uz jautājumiem;
• Prezentētājam tiek uzdoti jautājumi.

Obligātā literatūra

1. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga, Zvaigzne, 1993. 89. lpp.
2. Liepa I. Pieauguma mācība. Jelgava, LLU, 1996. 123 lpp.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga, Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
4. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Zar J.H. Biostatistical Analysis. New Jersey: Published by Prentice Hall, 1999. 591 p.
2. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
3. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

studiju kurss iekļauts "Mežzinātnes" akadēmiskās bakalaura studiju programmas brīvās izvēles daļā.