Kursa kods MežZ3003

Kredītpunkti 4.50

Meža selekcija

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Āris Jansons

Dr. silv.

author asoc. prof.

Baiba Jansone

Ph.D.

Aizstātais kurss

MežZB021 [GMEZB021] Meža selekcija

Kursa anotācija

Studenti apgūst meža selekcijas teorētiskos un praktiskos pamatus, iepazīstas ar meža kokaugu ģenētiskās uzlabošanas procesu un uzdevumiem, iedzimtības un mainības izpausmēm, fenotipu un genotipu. Apgūst selekcijas darba metodes- izlasi, hibridizācija, klonu, ģimeņu, provenienču un ekotipu selekcijas pamatus. Iepazīstas ar koku un mežaudžu iedalījumu no selekcijas viedokļa, sēklu plantāciju ierīkošanu un apsaimniekošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par meža selekcijas procesu, metodēm un praktisko pielietojumu; Prasmes izvērtēt pēcnācēju pārbaužu rezultātus; Kompetence prognozēt selekcijas efektu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža selekcija vēsture, uzdevumi. Selekcijas procesa sastāvdaļas. 3 h.
2. Iedzimtība un mainība. Mainības veidi un kokaugu formu daudzveidība. Pazīmju iedzimšana pēcnācējos. 4 h.
3. Fenotips un genotips. Iedzimstamības koeficients, selekcijas efekts. Iedzimtības izmainīšanas metodes.3 h.
4. Populāciju ģenētika. Selekcijas metodes. Izlase. 3 h.
5. Hibridizācija, tās veikšana koku sugām. Perspektīvi kokaugu hibrīdi. 3 h.
6. Audu kultūras. Ekotipu un provenienču selekcija. 3 h.
7. Meža koku pēcnācēju pārbaudes. 3 h.
8. Skuju un lapu koku sugu selekcija. 3 h.
9. Koku un audžu iedalījums no selekcijas viedokļa. 3 h.
10. Sēklu plantāciju metode, teorētiskais pamatojums un veidi. Sēklu plantāciju ierīkošana un kopšana. Sēklu ražas, to novērtēšana un ievākšana. 4 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Tiek rakstīti 2 pārbaudes darbi un aizstāvēts praktiskais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Tiek sagatavota prezentācija (7 – 10 min) un analīze par zinātnisku rakstu svešvalodā atbilstoši dotiem atslēgas vārdiem. Studējošais izprot rakstā aprakstīto pētījumu un prot pamatot temata aktualitāti Latvijas mežsaimniecības kontekstā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Atzīmi veido kumulatīvais vērtējums no 2 kontroldarbiem un prezentācijas. Neapmierinoša vērtējuma gadījumā iespējams kārtot rakstisku eksāmenu.

Obligātā literatūra

1. Forest Tree Breeding in Europe: Current State-of-the-Art and Perspectives. Pâques, Luc E (Ed.). Springer. 2013. 511 lpp.
2. Dreimanis A. Pazīmju iedzimšana un skaldīšanās pēcnācēju paaudzēs. Jelgava: LLA Mežkopības katedra, 2001. 14 lpp.
3. Dreimanis A. Izlase selekcijas darbā. Jelgava: LLA Mežkopības katedra, 2003. 9 lpp.
4. Dreimanis A. Kokaugu hibridizācija . Jelgava: LLA Mežkopības katedra, 2004. 15 lpp.
5. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga: Zvaigzne, 1991. 396 lpp.

Papildliteratūra

Seppälä R., Buck A., Katila P. Adaptation of Forests and People to Climate Change: A Global Assessment Report. Tampere: Esa-Print Oy, 2009. - 224 lpp

Periodika un citi informācijas avoti

Nature Climate Change ISSN 1758-678X
Global Change Biology ISSN 1365-2486

Piezīmes

G0506 | Mežzinātne (BSP) 4.sem.
pilns laiks (PLK)