Kursa kods MežZ2045

Kredītpunkti 3

Mežsaimniecības darbu mehanizācija II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits22

Laboratorijas darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author pasn.

Māris Davidāns

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4021, Tehniskā grafika

Mate1033, Matemātika II

Mate4016, Matemātika I

MežZ3046, Mežsaimniecības darbu mehanizācija I

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar meža mašīnu uzbūvi un principiālo mehānismu darbības principiem. Iegūtās zināšanas ļauj izprast un aprēķināt mehānismu spēku un jaudas pārneses principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par mežizstrādē pielietojamo mašīnu uzbūvi un darbības principiem, (kontroldarbs)
• Prasme veikt meža tehnikas vizuālo un tehnisko novērtējumu, agregatēšanas iespējas,(kontroldarbs)
• Kompetence meža nozarē strādājošo konsultēšanā par mežizstrādes mašīnu pielietojamību konkrētajā cirsmu izstrādē.(kontroldarbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tehniskā apkope meža tehnikai. lekc.2 h.
2 Meža tehnikas pārvadāšana. lekc. 2 h.
3 Tehniskie materiāli meža tehnikai. Lekc. 2 h.
4 Tehniskie šķidrumi (eļļas, degvielas, smērvielas) meža tehnikas ekspluatācijai. Lab.d. 2 h.
5 Blīvējumi un blīvju veidi meža mašīnām. Lekc. 2 h.
6 Meža tehnikas remontdarbos lietojamie savienojumi. Lekc. 2 h.
7 Neizjaucamie savienojumi meža tehnikas remontdarbos I. Lekc. 2 h.
8 Neizjaucamie savienojumi meža tehnikas remontdarbos II. Lekc. 2 h.
9 Izjaucamie savienojumi meža tehnikas remontdarbos I. Lad,d, 2 h.
10 Izjaucamie savienojumi meža tehnikas remontdarbos II. Labd. 2 h.
11 Gultņi un to vieta meža tehnikas mehānismos. Lekc. 2 h.
12 Griezes kustības pārvadi meža tehnikā. Lekc. 2 h.
13 'Sajūgi un drošības muftes meža tehnikā. Lab.d. 2 h.
14 Hidroshēmas, apzīmējumi, dažu pamatmehānismu uzbūve un darbības principi. Labd.2 h.
15 Elektroshēmas, pneimoshēmas meža tehnikā, to īpatnības.lekc. 2 h.
16 Mehānismu uzbūves shēmas un to lasīšana. Lekc. 2 h.

16 Mehānismu uzbūves shēmas un to lasīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti, jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, nodotiem un sekmīgi aizstāvētiem laboratorijas darbiem un pozitīvi nokārtoti pārbaudes testi e-studiju vidē un sekmīgi aizstāvēta prezentācija par patstāvīgo darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem un nokārtotai ieskaitei. Ja visi kontroldarbi uzrakstīti ar vērtējumu 7 balles un vairāk, studenti var iegūt akumulējošo ieskaites vērtējumu kā vidējo no kontroldarbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Kobcevs A. Lietišķā mehānika. Rīga , 2006.
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp.
3. Жуков А.B., Федоренчик A.C., Kopoбkин B.A., Бычек A.H. Лесные машины „Беларус”. Минск, 2001.
4. Uusitalo J. Introduction to forest operations and technology. Hameenlinna, 2010.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008. 199 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries, ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.