Kursa kods MežZ2044

Kredītpunkti 4.50

Meža darbi un tehnika III

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author pasn.

Māris Davidāns

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ1015, Meža darbi un tehnika I

MežZ1016, Meža darbi un tehnika II

Aizstātais kurss

MežZB001 [GMEZB001] Meža darbi un tehnika III

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar tehnoloģiju, mašīnām un citiem darba līdzekļiem, ko Latvijā un citur pasaulē izmanto meža atjaunošanai un kopšanai, enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanai no mežizstrādes atliekām vai meža atjaunošanā, kopšanā un meža infrastruktūras objektu uzturēšanā iegūstamiem kociņiem vai koku daļām, kokmateriālu krautuvju operāciju izpildei, tostarp tajās iespējamas kokmateriālu pirmapstrādes veikšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst:
• Zināšanas, lai pazītu un varētu izskaidrot tehnoloģiju un tai atbilstošos darba līdzekļus meža atjaunošanai un kopšanai, enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanai, kokmateriālu pirmapstrādei un krautuvju darbiem;kontroldarbs.
• Prasmi analizēt tehnoloģijas norisi un aprēķināt raksturojošus rādītājus noteiktos apstākļos izpildāmos meža atjaunošanas, kopšanas, enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanas, kokmateriālu pirmapstrādes un krautuvju darbos;kontroldarbs
• Kompetenci, lai spētu pamatot tehnoloģiskā varianta ieviešanas priekšlikumus īstenošanai konkrētos apstākļos, kur jāveic meža atjaunošanas, kopšanas, enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanas, kokmateriālu pirmapstrādes vai krautuvju darbi.seminārs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augsnes sagatavošanas tehnoloģija un mašīnas meža atjaunošanai. (2 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
2. Tehnoloģija un mašīnas meža dabiskās atjaunošanās veicināšanai. . (2 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
3. Tehnoloģija un mašīnas meža sēšanai un stādīšanai. . (2 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
4. Meža sējumu un stādījumu agrotehniskās kopšanas tehnoloģija. . (2 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
5. Tehnoloģija un darba līdzekļi jaunaudžu kopšanai. . (2 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
6. Tehnoloģija un darba līdzekļi jaunaudžu apsardzībai un aizsardzībai. . (2 lekcijas, 1 laboratorijas darbs)
7. Augošu koku atzarošanas tehnoloģija un darba līdzekļi. (2 lekcijas, 1 laboratorijas darbs)
8. Tehnoloģiskie varianti enerģētiskās koksnes izejvielu sagatavošanai. (2 lekcijas, 1 laboratorijas darbs)
9. Tehnoloģija enerģētiskās koksnes sagatavošanai no mežizstrādes atliekām. (2 lekcijas, 1 laboratorijas darbs)
10. Tehnoloģija enerģētiskās koksnes sagatavošanai no tievkokiem. (2 lekcijas, 1 laboratorijas darbs)
11. Tehnoloģija enerģētiskās koksnes sagatavošanai plantācijās. (2 lekcijas, 1 laboratorijas darbs)
12. Mašīnas enerģētiskās koksnes sagatavošanai. (2 lekcijas, 1 laboratorijas darbs)
13. Kokmateriālu krautuvju veidi un raksturojošie rādītāji. (2 lekcijas, 1 laboratorijas darbs)
14. Pamatdarbi un palīgdarbi kokmateriālu krautuvēs. (2 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
15. Kokmateriālu krautuvju tehnoloģiskais plānojums un tehniskais aprīkojums. (2 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
16. Mašīnas un tehnoloģija kokmateriālu krautuvju funkcionālajos iecirkņos. (2 lekcijas, 1 seminārs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotām praktisko un laboratorijas darbu atskaitēm, semināriem un pozitīvi nokārtotam kontroldarbam. Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums 10 ballu skalā, vidējais aritmētiskais no praktisko darbu un semināru un laboratorijas darbu vērtējuma un pozitīvi nokārtotiem kontroldarbiem.

Obligātā literatūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
4. Vasiļevskis A. Vispārīgas ziņas par kokmateriālu pirmapstrādes ražotni: lekcija. Jelgava, LLU, 2002. 36 lpp.
2. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava. 1997. 78 lpp.
3. Sarmulis Z. Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 45 lpp.
4.Davidāns M., Saveļjevs A., Strūbergs A., Traktortehnika meža darbos. Jelgava, 2019, Studentu biedrība Šalkone, 140 lpp.

Papildliteratūra

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
2. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c.
3. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1. un 2.daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze. ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results. ISSN 1103-6222

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.