Kursa kods MežZ2042

Kredītpunkti 4.50

Meža atjaunošana un selekcija

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums06.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Baiba Jansone

Ph.D.

Aizstātais kurss

MežZB003 [GMEZB003] Meža atjaunošana un selekcija

Kursa anotācija

Kurss ietver platības un augsnes sagatavošanas tehnoloģiju un tehnikas analīzi, atjaunošanas veidu, to pielietošanas kritēriju analīzi kontekstā ar izvirzīto meža atjaunošanas mērķi. Analizēta koku sugu mistrojuma, kultūru biezuma un stādāmmateriāla ģenētiskās un fizioloģiskās kvalitātes ietekme uz atjaunošanas sekmēm, ietverto arī pamatinformāciju par meža selekciju un tās rezultātiem. Izklāstīti nozīmīgākie paņēmieni kultūru aizsardzībā pret biotiskiem un abiotiskiem faktoriem un kopšanā, iespējas nodrošināt augstu oglekļa piesaisti un veicināt audžu adaptācijas spējas, noturību. Apgūst meža selekcijas teorētiskos un praktiskos pamatus, iepazīstas ar meža kokaugu ģenētiskās uzlabošanas procesu un uzdevumiem

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina nozīmīgākos meža atjaunošanas un apmežošanas aspektus, pielietojamo tehniku un tehnoloģijas, kā arī meža selekcijas pamatus.
Prot izvēlēties dažādām situācijām piemērotāko meža atjaunošanas veidu, sugu sastāvu, stādmateriāla veidu, biezumu, agrotehnisko kopšanas režīmu, prot novērtēt stādmateriāla un kultūru aizsardzības pasākumu izpildes kvalitāti. Izprot selekcionēta stādmateriāla izmantošanas nozīmi, meža atjaunošanas saikni ar oglekļa piesaisti meža ekosistēmā un mežaudžu adaptācijas potenciālu.
1.pārbaudes darbs – prot pamatot meža atjaunošanas veida izvēli, zina kultūru veidošanas pamatprincipus, pārzina koku sugu mistrojuma iespējas
2.pārbaudes darbs – prot pamatot stādāmā materiāla veida izvēli un augsnes sagatavošanas nepieciešamību, spēj izvēlēties piemērotāko un ekonomiski pamatotu jaunaudžu aizsardzības modeli
3.pārbaudes darbs – Izprot selekcijas nozīmi mežsaimniecībā, prot izvērtēt reproduktīvā materiāla pielietojumu dažādos provenienču reģionos, spēj izvērtēt selekcijas efekta nozīmi.
Patstāvīgais darbs – izprot dažādu sugu introdukcijas, klimata izmaiņu ietekmi uz Latvijas mežsaimniecību, prot pamatot agrotehniskās kopšanas modeļa izvēli, prot izveidot apmežošanas plānu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža atjaunošanas veidi, to pielietošanas nosacījumi, izplatība. 2 lekcijas, 1 praktiskais darbs
2 Koku sugas un to mistrojums: izvēle, pamatojums, izveides paņēmieni, tipi. 3 lekcijas
3 Jaunaudžu biezums: izvēle, ietekmējošie faktori, izveides paņēmieni. 2 lekcijas, 1 praktiskais darbs
4 Platības un augsnes sagatavošana jaunaudžu ierīkošanai. 2 lekcijas, 1 praktiskais darbs
5 Jaunaudžu ierīkošanas metodes, to izvēles pamatojums. 3 lekcijas
6 Meža selekcijas pamatprincipi, rezultāti un to pielietojums praksē. 3 lekcijas, 1 praktiskais darbs
7 Populāciju ģenētika. Selekcijas metodes. Selekcijas efekts. 2 lekcijas
8 Meža stādīšana un sēšana: nosacījumi, augsnes apstrādes veidi, pielietojamā tehnika. Stādīšanas sezona un veidi. 3 lekcijas, 1 praktiskais darbs
9 Dabiskās atjaunošanas veicināšana: pamatojums, metodes. 2 lekcijas
10 Stādāmais materiāls: ģenētiskā un fizioloģiskā kvalitāte, veidi, sagatavošana stādīšanai. 3 lekcijas
11 Jaunaudžu aizsardzība pret abiotisko un biotisko faktoru ietekmi. 3 lekcijas, 1 praktiskais darbs
12 Agrotehniskā un jaunaudžu kopšana: pamatojums, metodes, tehnika. 3 lekcijas, 1 praktiskais darbs
13 Meža atjaunošanas loma meža oglekļa bilancē. 2 lekcijas
14 Lauksaimniecības zemju apmežošana, plantāciju ierīkošana. 3 lekcijas, 1 praktskais darbs
15 Klimata izmaiņu potenciālā negatīvā ietekme uz jaunaudzēm: abiotiskie un biotiskie faktori. 2 lekcijas
16 Jaunaudžu adaptācijas veicināšanas iespējas. Introdukcija. 2 lekcijas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklēta izbraukuma nodarbība, sekmīgi un savlaicīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aizstāvēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Tiek sagatavota prezentācija (7 – 10 min) un analīze par zinātnisku rakstu svešvalodā atbilstoši dotiem atslēgas vārdiem. Studējošais izprot rakstā aprakstīto pētījumu un prot pamatot temata aktualitāti Latvijas mežsaimniecības kontekstā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskie darbi notiek izbraukuma nodarbības veidā un ir apmeklējami 100% apmērā. Lekcijas jāapmeklē vismaz 75% apjomā. Tiek kārtoti 3 kontroldarbi un aizstāvēts patstāvīgais darbs, kas kopā veido kumulatīvo vērtējumu.

Obligātā literatūra

José G. Borges (2014) The Management of Industrial Forest Plantations: Theoretical Foundations and Applications. Springer. ISBN-13: 978-9401788984
Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Rīga: LVMI "Silava" :Et cetera,2009. 80 lpp.
Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava" :Et cetera, 2006. 220 lpp.
4 Mangalis I. Meža kultūras. Rīga: etcetera, 2004. 455 lpp.

Papildliteratūra

Baumanis I., Jansons Ā., Neimane U. Priede: selekcija, ģenētika un sēklkopība Latvijā. Daugavpils: Saule, 2014. 325 lpp

Periodika un citi informācijas avoti

BalticForestry. ISSN 1392-1355
Scandinavian Journalof Forest Research. ISSN 0282-7581

Piezīmes

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma, pilna un nepilna laika studentiem.