Kursa kods MežZ2040

Kredītpunkti 3

Ainavu veidošana

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Līga Liepa

Dr. silv.

Aizstātais kurss

MežZB016 [GMEZB016] Ainavu veidošana

Kursa anotācija

Studiju kursa norises laikā studenti iegūst teorētiskas un praktiskas zināšanas par ainavas līmeņa novērtējumu, ainavas ekoloģisko plānošanu, meža ainavas ietekmējošiem faktoriem, dažādu ciršu dizaina pielietojamību, rekreācijas iespējām un novērtējumu meža ekosistēmās, infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu, pilsētas mežu galvenajām funkcijām, meža ekosistēmu lomu kopējās ainavas veidošanā, kā arī inovatīvu uz zināšanām balstītu metožu pielietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūst padziļinātas zināšanas un pārzina galvenos konceptus, kas saistīti ar ainavas līmeņa novērtējumu (viens rakstisks kontroldarbs).
Pārzina ainavas ekoloģisko plānošanu un spēj izvērtēt meža ainavas ietekmējošos faktorus (viens rakstisks kontroldarbs).
Iegūst prasmes par dažādu ciršu dizaina pielietojamību, rekreācijas iespējām un novērtējumu meža ekosistēmās, infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu, pilsētas mežu galvenajām funkcijām, kā arī meža ekosistēmu lomu kopējās ainavas veidošanā (viens rakstisks kontroldarbs).
Studenti pilnveido prasmi rast uz zināšanām balstītus priekšlikumus un risinājumus aktuālo meža apsaimniekošanas jautājumu kontekstā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ainavas jēdziens. Latvijas ainavas raksturojums. Ainavu klasifikācija.
1. Ainavas jēdziens. Latvijas ainavas raksturojums. Ainavu klasifikācija (2h).
2. Ainavas kompozīcijas elementi. Dizaina principi (2h).
3. Ģenētiskais, sugu, ekosistēmu un ainavas līmeņa raksturojums un novērtējums meža ekosistēmās (2h).
4. Ainavas ekoloģiskā plānošana. Galvenie pamatprincipi ainavas ekoloģiskajā plānošanā (2h).
5. Ainavekoloģiskās plānošanas pielietošana meža ekosistēmu novērtēšanā (2h).
6. Meža ainavas dinamika un attīstība. Ietekmējošie faktori un galvenie aģenti (2h).
7. Meža ainavas un atjaunošanas ciršu dizains dažāda reljefa apstākļos. Detalizēts mežmalas dizains (2h).
8. Rekreācija mežos. Mežu piemērotība dažādiem rekreācijas veidiem (2h).
9. Atpūtas mežu apsaimniekošana un atjaunošana. Kopšanas un izlases cirtes, stādījumi atpūtas mežos (2h).
10. Pilsētas meži. To apsaimniekošana un rekreācijas plānošana (2h).
11. Veselības un aktīvās atpūtas takas. Mācību un izziņas takas (2h).
12. Taku apkārtējās ainavas veidošana. Infrastruktūras uzturēšana (2h).
13. Dažādu faktoru ietekme uz meža ainavām (2h).
14. Meža ekosistēmu loma kopējās ainavas veidošanā. Meža ekosistēmu un kopējās ainavas funkcijas. Piemēri praksē. Pieejamo ekosistēmu pakalpojumu novērtējums (2h).
15. Zinātnisko metožu pielietošana un prakse meža ainavu vērtēšanā (2h).
16. Alternatīvu un inovatīvu metožu pielietošana meža ainavu vērtēšanā (2h).
1. Ainavas jēdziens. Latvijas ainavas raksturojums. Ainavu klasifikācija (2h).
2. Ainavas kompozīcijas elementi. Dizaina principi (2h).
3. Ģenētiskais, sugu, ekosistēmu un ainavas līmeņa raksturojums un novērtējums meža ekosistēmās (2h).
4. Ainavas ekoloģiskā plānošana. Galvenie pamatprincipi ainavas ekoloģiskajā plānošanā (2h).
5. Ainavekoloģiskās plānošanas pielietošana meža ekosistēmu novērtēšanā (2h).
6. Meža ainavas dinamika un attīstība. Ietekmējošie faktori un galvenie aģenti (2h).
7. Meža ainavas un atjaunošanas ciršu dizains dažāda reljefa apstākļos. Detalizēts mežmalas dizains (2h).
8. Rekreācija mežos. Mežu piemērotība dažādiem rekreācijas veidiem (2h).
9. Atpūtas mežu apsaimniekošana un atjaunošana. Kopšanas un izlases cirtes, stādījumi atpūtas mežos (2h).
10. Pilsētas meži. To apsaimniekošana un rekreācijas plānošana (2h).
11. Veselības un aktīvās atpūtas takas. Mācību un izziņas takas (2h).
12. Taku apkārtējās ainavas veidošana. Infrastruktūras uzturēšana (2h).
13. Dažādu faktoru ietekme uz meža ainavām (2h).
14. Meža ekosistēmu loma kopējās ainavas veidošanā. Meža ekosistēmu un kopējās ainavas funkcijas. Piemēri praksē. Pieejamo ekosistēmu pakalpojumu novērtējums (2h).
15. Zinātnisko metožu pielietošana un prakse meža ainavu vērtēšanā (2h).
16. Alternatīvu un inovatīvu metožu pielietošana meža ainavu vērtēšanā (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
1. Trīs rakstiski kontroldarbi (katrs no tiem veido 30% no gala vērtējuma);
2. Praktisko darbu izpilde (veido 10% no gala vērtējuma).
Nepieciešams izpildīt visus kontroldarbus un praktiskos darbus, kā arī kursa apmeklējumam jābūt vismaz 75%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Padziļināta literatūras apguve saistībā ar izstrādāto kursa plānu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa apmeklējums lekcijām un praktiskajiem darbiem sastāda vismaz 75%.
-Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbiem var iegūt, ja vismaz 50% no kopējo jautājumu un uzdevumu izpildes ir korekti.
-Rakstiski izpildāmi un iesniedzami trīs rakstiski kontroldarbi, kas izpildīti norādītajā termiņā (1. kontroldarba tēma: ainavas raksturojums un tās novērtējums; 2. kontroldarba tēma: ainavu ekoloģijas galvenie pamatprincipi; 3. kontroldarba tēma: rekreācija mežos).
-Kopējo gala novērtējumu ieskaiti ar atzīmi veido trīs rakstiski kontroldarbi (katrs no tiem veido 30% no gala vērtējuma) un praktisko darbu apmeklējums un izpilde (kopā sastāda 10% no gala vērtējuma).

Obligātā literatūra

- Bels S. Nikodemus O. Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts Meža dienests, 2000. 76 lpp.
- Robinson N. The Planting Design Handbook. Ashgate Publishing Company, 2004 Ir LLU FB datubāzē eBook Collection (EBSCOhost). Pieejams: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=269792&site=eds-live&scope=site
- Bell S., Apostol D. Designing sustainable Forest Landscapes. London; New York: Taylor & Francis, 2008.
- Melluma A., Lūkins M. Lauksaimniecības zemju apmežošana. Latvijas vides aizsardzības fonds, meža īpašnieku konsultatīvais centrs. 30 lpp.
- With, K.A., 2019. Essentials of Landscape Ecology. Oxford University Press.

Papildliteratūra

- Konijnendijk C., Nilsson K., Randrup T.B., Schipperijn J. 2005. Urban Forests and Trees. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Ellison, D., Morris, C.E., Locatelli, B., Sheil, D., Cohen, J., Murdiyarso, D., Gutierrez, V., Van Noordwijk, M., Creed, I.F., Pokorny, J. and Gaveau, D., 2017. Trees, forests and water: Cool insights for a hot world. Global Environmental Change, 43, pp.51-61.
- Gamfeldt, L., Snäll, T., Bagchi, R., Jonsson, M., Gustafsson, L., Kjellander, P., Ruiz-Jaen, M.C., Fröberg, M., Stendahl, J., Philipson, C.D. and Mikusiński, G., 2013. Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nature communications, 4, p.1340.
- Perera, A.H., Buse, L.J., Crow, T., 2006. Forest Landscape Ecology; transferring knowledge to practice. Springer.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ward J. V., Tockner K., Arscott D. B., Claret C. Riverine landscape diversity. Freshwater Biology, No.47(4), 2000, p.517-539.
2. Allen T.D. Landscapes and Riverscapes: The Influence of Land Use on Stream Ecosystems. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, No.35, 2002, p.257-28.
3. Valuable broadleaved forests in Europe. Spiecker H., Hein S. (Eds.). EFI Research Reports, Vol. 22. Brill Leiden, Boston, USA. 2009.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts akadēmiskās studiju programmas "Mežzinātne"