Kursa kods MežZ2039

Kredītpunkti 4.50

Sugu un biotopu aizsardzība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inga Straupe

Dr. silv.

author asoc. prof.

Gunārs Pētersons

Dr. biol.

Aizstātais kurss

LaukB006 [GLMEB005] Sugu un biotopu aizsardzība

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīta vides aizsardzības politika Latvijā, tās prioritārās problēmas. Raksturota bioloģiskā daudzveidība. Studenti iegūst zināšanas par veģetācijas attīstību Latvijā pēcleduslaikmetā. Analizēti boreālie skujkoku meži, Eiropas platlapju meži, Eirosibīrijas melnalkšņu staignāji, to biotopi. Raksturotas pļavas, ūdeņi, purvi, jūras un piekrastes biotopi. Apskatīta sugu un biotopu aizsardzība. Dots Latvijas biotopu raksturojums, analīze un novērtējums. Analizēti biotopu apsaimniekošanas pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un veicināšanai biotopos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Zināšanas - definēt un raksturot Latvijas biotopus un ar tiem saistīto bioloģisko daudzveidību, kā arī īpaši aizsargājamās sugu grupas - kontroldarbs, praktiskie darbi, seminārs;
2.Prasmes - aprakstīt un atšķirt bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgus struktūrelementus biotopos, iegūt prasmes noteikt augus un dzīvniekus – kontroldarbs, praktiskie darbi, seminārs;
3.Kompetence - analizēt un izvērtēt biotopu saglabāšanas, aizsardzības un apsaimniekošanas iespējas – kontroldarbs, praktiskie darbi, seminārs.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Vides aizsardzības politika Latvijā (1 h). Prioritārās problēmas (1 h). Jēdziens par bioloģisko daudzveidību (1 h).
2. Veģetācijas attīstība Latvijā pēcleduslaikmetā (1 h). Boreālie (ziemeļu) skujkoku meži (1 h). Eiropas nemorālie platlapju meži (1 h).
3. Eirosibīrijas melnalkšņu staignāji (1 h). Bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgas vietas mežā (2 h).
4. Mežaudžu atslēgas jeb dabiskie meža biotopi (1 h). Speciālās biotopu sugas un indikatorsugas. Struktūrelementi mežā (1 h).
Kontroldarbs Bioloģiskā daudzveidība mežā. Mežu grupas (1 h)
5. Pļavas, to iedalījums. Pļavu apsaimniekošana (3 h).
6. Saldūdeņi. Upes. Ezeri. Avotaines (2 h).
7. Purvi, to iedalījums. Purvu aizsardzība (2 h).
8. Jūras un piekrastes biotopi (2 h).
Seminārs Biotopi, to raksturojums un apsaimniekošana (2 h)
9. Dabas aizsardzības likumdošana.Eiropas Savienības un Latvijas aizsargājamie biotopi (3 h).
10. Sugu aizsardzība, problēmas un risinājumi (1 h).
11. Biotopu kartēšana:teritorijas inventarizācija, biotopu analīze un to novērtējums (2 h).
Kontroldarbs Sugu un biotopu aizsardzība (1 h).
12. Putnu pavasara migrācija - putnu vērošana (3 h). Pļavas augu un putnu noteikšana dabā (2 h).
13. Meža augu un meža dziedātājputnu noteikšana dabā (3 h).
14. Sikspārņu novērošana ar ultraskaņas detektoriem (3 h).
15. Purva augu un dzīvnieku noteikšana dabā (1 h).
16. Piekrastes un saldūdeņu biotopu, to augu un dzīvnieku noteikšana dabā (2 h).
Seminārs Sugu un biotopu aizsardzības problēmas un risinājumi (3 h).
Nepilna laika neklātienē tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas lekcijas un praktiskie darbi studiju kursā "Sugu un biotopu aizsardzība" 75% apjomā. Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Seminārs: individuālo prezentāciju sagatavošana par tēmām “Biotopi, to raksturojums un apsaimniekošana” un “Sugu un biotopu aizsardzības problēmas un risinājumi”.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarba un semināru (individuālās prezentācijas) kumulatīvā vērtējuma. Atzīmes izšķiršanās gadījumā students atbild papildus jautājumus.
Kontroldarbs ir sekmīgs, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Seminārus (individuālās prezentācijas) vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību (prezentācijas saturs, noformējums, prezentēšana, diskusija un atbildes uz jautājumiem).

Obligātā literatūra

1. Latvijas biotopi. Rīga: Latvijas dabas fonds, 2001. 96 lpp.
2. Mežaudžu atslēgas biotopu rokasgrāmata. Aut.: V. Lārmanis, N. Priedītis, M. Rudzīte . Rīga: VMD, 2000. 127 lpp.
3. Sugu un biotopu aizsardzība mežā. D. Bojāre ... [u.c.]. Rīga: Dabas aizsardzības pārvalde, 2006. 96 lpp. Pieejams: http://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/BRO_Sug_biot_aizs_meza.pdf
4. ES aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. Galvenais redaktors A. Auniņš. 2.izd. Rīga: LDF, 2013. 359 lpp.
Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=10539

Papildliteratūra

1. www.latvijasdaba.lv; www.daba.gov.lv
2. Aktuālā savvaļas sugu un biotopu apsaimniekošanas problemātika Latvijā. Rīga: LDF, 2008. 162 lpp. Pieejams: http://old.ldf.lv/pub/?doc_id=28929
3. Purvu aizsardzība un apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Rīga:LDF,2008. 183 lpp. Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/purvu_gramata.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Vides vēstis". Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939; http://www.videsvestis.lv/default.asp?arhivs
2. Rakstu krājums "Latvijas veģetācija". Rīga: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. ISSN 1407-3641
3. Rakstu krājums "Mežzinātne". Salaspils: LVMI Silava. ISSN 1407-270X; http://silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Vide un ūdensaimniecība obligātajā daļā.