Kursa kods MežZ2038

Kredītpunkti 3

Sugu un biotopu aizsardzība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Straupe

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatītas vides aizsardzības politikas prioritārās problēmas Latvijā. Raksturota bioloģiskā daudzveidība. Studenti iegūst zināšanas par meža veģetācijas attīstību Latvijā pēcleduslaikmetā. Analizēti boreālie skujkoku meži, Eiropas platlapju meži, Eirosibīrijas melnalkšņu staignāji, to biotopi, struktūrelementi un raksturīgās sugas. Definēti mežaudžu atslēgas biotopi. Apskatīta biotopu un sugu aizsardzība mežā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Zināšanas - raksturo un atpazīst Latvijas meža grupas, dabiskos meža biotopus un ar tiem saistīto bioloģisko daudzveidību - kontroldarbs, praktiskie darbi, seminārs;
2.Prasmes - nosaka dabiskos meža biotopus, apraksta bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgus struktūrelementus un raksturīgās sugas meža biotopos – kontroldarbs, praktiskie darbi, seminārs;
3.Kompetence - analizē bioloģisko daudzveidību meža biotopos, plāno un iesaka meža biotopu apsaimniekošanu, novērtē dabisko meža biotopu un ar tiem saistītās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējas – kontroldarbs, praktiskie darbi, seminārs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vides aizsardzības politikas prioritārās problēmas Latvijā.(2h)
2. Jēdziens par bioloģisko daudzveidību. (3h)
3. Veģetācijas attīstība Latvijā pēcleduslaikmetā. (1h)
4. Boreālie (ziemeļu) skujkoku meži.(1h)
5. Boreālie (ziemeļu) skujkoku meži.(1h)
6. Eiropas nemorālie platlapju meži.(1h)
7. Eiropas nemorālie platlapju meži.(1h)
8. Eirosibīrijas melnalkšņu staignāji.(1h)
9. Eirosibīrijas melnalkšņu staignāji.(1h)
10. Lauces. Mežmalas. Ūdeņi mežā. (2h)
Kontroldarbs “Bioloģiskā daudzveidība mežā. Mežu grupas.”(1h)
11. Purvi, to iedalījums. Purvu aizsardzība. 2h)
12. Mežaudžu atslēgas biotopi jeb dabiskie meža biotopi.(2h)
13. Speciālās biotopu sugas un indikatorsugas. Struktūrelementi mežā.(2h)
14. Dabisko meža biotopu apsaimniekošana.(2h)
15. Sugu un biotopu aizsardzības problēmas un risinājumi.(5h)
16. Seminārs “Sugu un biotopu aizsardzības problēmas un risinājumi”(4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas lekcijas un praktiskie darbi 75% apjomā. Sagatavots seminārs. Sekmīgi uzrakstīts tests. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Seminārs: individuālās prezentācijas sagatavošana par tēmu “Sugu un biotopu aizsardzības problēmas un risinājumi”.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarba un semināra (individuālās prezentācijas) kumulatīvā vērtējuma. Atzīmes izšķiršanās gadījumā students atbild papildus jautājumus.
Kontroldarbs ir sekmīgs, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Semināru (individuālo prezentāciju) vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību (prezentācijas saturs, noformējums, prezentēšanas, diskusija un atbildes uz jautājumiem).

Obligātā literatūra

1. Latvijas biotopi. Rīga: Latvijas dabas fonds, 2001. 96 lpp.
2. Mežaudžu atslēgas biotopu rokasgrāmata. Rīga: VMD, 2000. 127 lpp.
3. Sugu un biotopu aizsardzība mežā. Rīga: Dabas aizsardzības pārvalde, 2006. 96 lpp.
4. ES Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. Rīga: LDF, 2010. 319 lpp. Pieejama: http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/vidm_rik//Rokasgramata.pdf

Papildliteratūra

1. Dabisko meža biotopu inventarizācija Latvijas valsts mežos [tiešsaiste] [skatīts 25.04.2012.]. Pieejams:. http://www.vmd1.gov.lv/doc_upl/Nosleguma_parskats.pdf
2. Dabisko meža biotopu apsaimniekošana. [tiešsaiste] [skatīts 25.04.2012.]. Pieejams: http://www.vmd.gov.lv/index.php?sadala=292&id=330&ord=99

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939
2. Latvijas Veģetācija. Rīga: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. ISSN 1407-3641
3. Mežzinātne. Salaspils: LVMI Silava. ISSN 1407-270X

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās studiju programmas Mežzinātne obligātajā daļā.