Kursa kods MežZ2037

Kredītpunkti 3

Kokmateriālu transports

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums03.11.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author

Mareks Millers

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ1015, Meža darbi un tehnika I

MatZ3018, Meža prečzinība

Kursa anotācija

Studiju kursā sniegti kokmateriāla transporta sistēmas pamatjēdzieni un tās attīstības tendences. Apskatīti auto transportlīdzekļu veidi un dalījums, kā arī to ekspluatācijas īpašības. Analizēti autotransporta ritošā sastāva izmantošanas tehniski ekspluatatīvie rādītāji, kravu plūsmas, maršruti. Aplūkoti kravu veidi un kravu iekraušanas, izkraušanas darbi, tajos izmantotā iekraušanas, izkraušanas tehnika un iekārtas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par kokmateriālu transporta kompleksa kopējo raksturojumu, transporta veidu sadarbību un darbības saskaņošanu, autotransporta ritošā sastāva izmantošanas tehniski ekspluatatīviem rādītājiem, kravu veidiem un kravu iekraušanas un izkraušanas darbiem. (kontroldarbs)
Prasmes izmantot teorētiskās zināšanas kokmateriāla transporta procesa analīzē, plānošanā un organizēšanā, lai ar mazākām izmaksām, laikā un atbilstošā kvalitātē nodrošinātu patērētājus ar kokmateriāliem.(kontroldarbs)
Kompetence darbam par mežizstrādes iecirkņa meistaru vai loģistikas speciālistu. (kontroldarbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Transporta sistēmas pamatjēdzieni (lekc.2 stundas).
2. Transporta veidi un to īpatnības (lekc.2 stundas).
3. Autotransporta ritošais sastāvs (lekc.2 stundas).
4. Transportlīdzekļu klasifikācijas kritēriji un virsbūves tipi (prakt.da.4 stundas).
5. Kravas automobiļi (lekc.2 stundas).
6. Transportlīdzekļu sastāvi (lekc.1 stundas).
7. Transportlīdzekļu savienojuma (sakabes) veidi (lekc.2 stundas).1.kontroldarbs.
8. Piekabes sistēmas (lekc.2 stundas).
9. Specializētais ritošais sastāvs (lekc.1 stundas).
10. Transportlīdzekļi – pašizgāzēji (lekc.2 stundas).
11. Transportlīdzekļi – pašizkrāvēji (lekc.2 stundas).
12. Transportlīdzekļi – pašiekrāvēji (lekc. 1 stunda).
13. Transportlīdzekļi ar maināmām kravas tilpnēm ( lekc.1 stunda).
14. Ritošā sastāva kustības organizēšana kokmateriālu pārvadājumos (lekc.2 stundas)
15. Kokmateriālu transporta tehniski ekonomiskie rādītāji (Prakt.d.4 stundas).
16. CO2 emisijas kravas transportlīdzekļiem (lekc.2 stundas). 2.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem, uzrakstītiem kontroldarbiem un nokārtotam eksāmenam. Ja visi kontroldarbi uzrakstīti ar vērtējumu 4 balles un vairāk, studenti var iegūt akumulējošā eksāmena vērtējumu, kā vidējo no kontroldarbu vērtējumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apaļo kokmateriālu pārvadājumu reglamentējošo normatīvo aktu studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studējošo zināšanas tiek vērtētas divos kontroldarbos:
1. kontroldarbs – transporta sistēma un transportlīdzekļu klasifikācija;
2. kontroldarbs – specializētais ritošais sastāvs un tā kustības organizēšana, transporta tehniski – ekonomiskie rādītāji

Obligātā literatūra

1. Truslis V. Specializētais ritošais sastāvs. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 100. lpp.
2. Birzietis, G., Kunkule, D. Transporta ekonomika. Jelgava: LLU, 2007. 81 lpp.
3. Johnson J.C., Wood D.F. Contemporary transportation. 5th ed. Upper SaddleRiver; NJ: Prentice-Hall International, 1996. 603 p.

Papildliteratūra

Birzietis, G., Kunkule, D. Transporta ekonomika. Jelgava: LLU, 2007. 81 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222
3. Meža avīze, ISSN 1407–6187

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.