Kursa kods MežZ2036

Kredītpunkti 3

Meža tehnoloģijas

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums10.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Māris Davidāns

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4021, Tehniskā grafika

Mate1033, Matemātika II

Mate4016, Matemātika I

MežZ2045, Mežsaimniecības darbu mehanizācija II

MežZ3046, Mežsaimniecības darbu mehanizācija I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts iemaņu un teorētisko zināšanu pielietošanas spēju izvēlēties mašīnas un nehānismus meža apsaimniekošanai. Iemaņu apgūšanai cirsmu izstrādes tehnoloģijas izvēlē vairākos atšķirīgos variantos strādnieku un mašīnu skaita pamatošanā, palīgdarbu apjoma novērtēšanā. Kursa apguves laikā studenti sagatavo cirsmas tehnoloģisko plānojumu un cirsmas izstrādes kalendāro plānu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – pārzin meža darbu tehnoloģiju un mašīnas saistībā ar konkrētiem apstākļiem (kursa projekts).
• Prasme - prot noteikt nepieciešamo strādnieku skaitu, sagatavot tehnoloģisko plānojumu cirsmai un izstrādes kalendāro plānu (kursa projekts).
•Kompetence – atbildīgi vērtēt praktiskus mežizstrādes uzdevumu ražošanā (kursa projekts).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža darbu izvēle tehnoloģiska satura kursa projekta izstrādei.
2. Vispārējs pašreizējā stāvokļa raksturojums kursa projektam izvēlētajā meža darbu veidā.
3. Kursa projekta tematam atbilstoša objekta izvēle dabā.
4. Projekta konkrētā mērķa formulējums un tā sasniegšanu nodrošinošie galvenie uzdevumi.
5. Dabā pastāvošā objekta vispārējs raksturojums.
6. Metodisks pamatojums projekta uzdevumu izpildei nepieciešamo lauka datu ievākšanai.
7. Projekta uzdevumu izpildei nepieciešamo lauka datu ievākšana dotajos apstākļos.
8. Ievākto lauka datu raksturojums.
9. Metodiskais pamatojums datu kamerālai apstrādei.
10. Kursa projekta uzdevumu izpildes faktiskā norise.
11. Kursa projekta izstrādē iegūto rezultātu kvalitāte.
12. Projekta rezultātu atbilstība līdz šim zināmajai informācijai par doto meža darbu veidu.
13. Projekta mērķa sasniegšanas un galveno uzdevumu izpildes novērtējums.
14. Secinājumu un priekšlikumu sagatavošana.
15. Kursa projekta sagatavošana iesniegšanai.
16. Kursa projekta iesniegšana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa projektam jābūt izstrādātam pilnā apmērā, aizstāvētam un novērtētam ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas. Kursa projekta sagatavošana atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tēmas aktualitāte; mērķa un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; pielietoto metožu realizācija; darba struktūra un noformējums; izmantotā literatūra un informācijas avoti; prezentācijas prasmes. Darba aizstāvēšanā students atbild uz jautājumiem par izstrādāto kursa projektu un pētīto tematu. Rezultātā kursa projekta vadītājs novērtē izstrādāto un aizstāvēto kursa projektu.

Obligātā literatūra

1. Meža tipoloģija. I. Liepa u.c. Jelgava: Studentu biedrība Šalkone, 2014. 118 lpp.
2. Sarmulis Z. Meža darbi un tehnika: Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2010. 26 lpp.
3. Sarmulis Z. Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 45 lpp.
4. Drēska A. Kokmateriālu sagatavošana ar harvesteru: metodiski norādījumi. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 40 lpp.

Papildliteratūra

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
2. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
3. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.