Kursa kods MežZ2006

Kredītpunkti 3

Medniecība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums04.06.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par medījamo dzīvnieku sugām, to bioloģiju un ekoloģiju, medību un ieroču apriti reglamentējošo likumdošanu, medību drošības parsībām, medību saimniecības organizāciju, dzīvnieku uzskaiti, kā arī medījamo dzīvnieku populāciju veidošanu. Praktisko nodarbību laikā studējošie apgūst medību saimniecības izveides pamatprincipus, medību infrastruktūras elementu būvi. Lai praktiski iepazītos ar medību procesu un nomedīto dzīvnieku pirmapstrādi studējošie piedalās mācību medībās, kā arī apgūst pamatiemaņas šaušanā ar gludstobra medību ieroci.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot šo kursu studējošais iegūst zināšanas par medījamo dzīvnieku bioloģiju, medību saimniecības organizāciju, drošības prasībām, kā arī medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanu. Studējošais apgūstot šo kursu iegūst prasmes patstāvīgi organizēt un vadīt medību saimniecību un medības, droši pielietot medību ieroci, kā arī pareizi veikt nomedītā dzīvnieka pirmapstrādi. Pēc kursa apgūšanas studējošais ir kompetents kārtot teorētisko un praktisko valsts eksāmenu mednieka un/vai medību vadītāja apliecības saņemšanai

Kursa saturs(kalendārs)

1. Alnis - sugas bioloģija, ekoloģija, selekcija un populācijas apsaimniekošana, medības 1.st
2. Staltbriedis - sugas bioloģija, ekoloģija, selekcija un populācijas apsaimniekošana, medības 1 st.
3. Stirna - sugas bioloģija, ekoloģija, selekcija un populācijas apsaimniekošana, medības 1 st
4. Meža cūka - sugas bioloģija, ekoloģija, selekcija un populācijas apsaimniekošana, medības 1 st.
5. Vilks, lūsis - sugas bioloģija, ekoloģija, medības 1 st.
6. Medījamie kažokzvēri - sugu bioloģija, ekoloģija, medības 1 st.
7. Medījamie grauzēji - sugu bioloģija, ekoloģija, medības 1.st.
8. Medījamie putni - sugas bioloģija, ekoloģija, medības. 1 st
9. Medību saimniecība un tās organizācijas pamatprincipi.1 st
10. Medījamo dzīvnieku uzskaites pamatprincipi un Latvijā pielietotās metodes.1 st
11. Medības reglamentējošie normatīvie akti. 1 st
12. Medību veidi - dzinējmedības un medības ar traucēšanu 1 st
13. Medību veidi - individuālās medības, gaides medības. 1st
14. Medību veidi - putnu medības.1 st
15. Nomedītā dzīvnieka pirmapstrāde un higiēnas prasības 1 st
16. Medību trofejas un to vērtēšanas pamatprincipi 1 st.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstītiem 2 kontroldarbiem, sekmīgi uzrakstītam testam (vismaz 24 pareizas atbildes no 30 jaut.), apmeklētiem praktiskajiem darbiem mežā un apmeklētām mācību medībām, kā arī šaušanas apmācībām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Kontroldarba laikā (45 min) studējošais rakstiski sniedz atbildes uz 3-6 jautājumiem. Kontroldarbu atļauts rakstīt vienu reizi. Ja kontroldarbs bez attaisnojoša iemesla ir kavēts vai uzrakstīts nesekmīgi, kā arī, lai labotu iegūto atzīmi, studējošais uz docētāja jautājumiem atbild tikai mutiski.
2.Tests tiek organizēts, lai pārliecinātos vai studējošais izprot normatīvo bāzi. Testam ir 30 jautājumi ar vairākiem atbilžu variantiem, no kuriem pareizs ir viens. Lai testu nokārtotu pareizi jāatbild uz ne mazāk kā 24 jautājumiem.
3. Tā kā, pēc studiju kursa apgūšanas, studējošais var saņemt izziņu, ka ir tiesīgs Valsts Meža dienestā kārtot eksāmenu, lai saņemtu Mednieka un/vai Medību vadītāja apliecību, tad studējošajam, lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu ir ne tikai sekmīgi jānokārto kontroldarbi un tests, bet jābūt apmeklētiem praktiskajiem darbiem mežā un apmeklētām mācību medībām, kā arī šaušanas apmācībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Kontroldarbus vērtē saskaņā ar noteikto kārtību – pēc atbildēm uz jautājumi, kuri doti metodiskajos aprakstos katra studiju posma sākumā, savukārt praktisko darbu vērtēšana notiek dabā, cik kompetenti students spēj iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes pielietot.

Obligātā literatūra

1.Autoru kolektīvs. Medības Latvijā (2014), AS ”Lauku Avīze”, Rīga, Latvija, 334 lpp
2. Baumanis J., Sisenis L., Stepanova A. (2014) Medījamo dzīvnieku un trofeju novērtēšana, AS Lauku Avīze, Rīga, Latvija, 92 lpp.
3. Vanags J. Medības - atziņas un patiesības (2010), Autora izdevums, 360 lpp.
4. Medību likums (spēkā esošā redakcija), pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=77455
5. Medību noteikumi (spēkā esošā redakcija), pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=267976

Periodika un citi informācijas avoti

1.Žurnāls "Medības"
2. Žurnāls "MMD - Medības, makšķerēšana, daba".
3. Siliņš A., Medības Latvijas PSR (1984), Avots, Rīga, Latvija, 327 lpp.

Piezīmes

Kursss iekļauts Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas obligātajā daļā.