Kursa kods MežZ1016

Kredītpunkti 3

Meža darbi un tehnika II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author pasn.

Māris Davidāns

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar mežizstrādes tehnoloģiju, mašīnām un citiem darba līdzekļiem, ko izmanto koku gāšanai, kokmateriālu atzarošanai, sagarumošanai un piegādei līdz transporta ceļam. Galvenais izzināšanas objekts ir tehnoloģisko operāciju mērķis, struktūra, kvalitātes prasības, norise un iegūto rezultātu vērtēšana. Kursu noslēdz temats par cirsmu izstrādes tehnoloģisko plānojumu un tā atšķirībām atkarībā no ietekmējošiem apstākļiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst:
Zināšanas - pārzin tehnoloģiju un tai atbilstošos darba līdzekļus koku gāšanā, kokmateriālu atzarošanā un sagarumošanā, piegādē līdz transporta ceļam; izprastu un varētu izskaidrot cirsmu izstrādes tehnoloģisko plānojumu; (kontroldarbs)
Prasmi - prot analizēt mežizstrādes operāciju tehnoloģisko norisi un aprēķinātu raksturojošus rādītājus noteiktos darba izpildes apstākļos; pārbaudīt tehnoloģiskā plānojuma piemērotību izmantošanai noteiktos mežizstrādes izpildes apstākļos; (laboratorijas darbs)
Kompetenci - atbildīgi pamatot priekšlikumus mežizstrādes operāciju tehnoloģiskās norises vai iegūstamo rezultātu uzlabošanai; varētu pamatot patstāvīgi sagatavota cirsmas izstrādes tehnoloģiskā plānojuma ieviešanas lietderīgumu.(seminārs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mežizstrādes tehnoloģijas mērķis, procesa struktūra, vispārējs raksturojums. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
2. Mežizstrādi ietekmējošie apstākļi, to iedarbības raksturs. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
3. Rādītāji mežizstrādes procesa un tā sastāvdaļu raksturošanai. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
4. Koksnes griešana kā tehnoloģiska darbība mežizstrādes procesā. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
5. Koku gāšanas mērķis, tehnoloģiskās kvalitātes prasības, darba līdzekļi. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
6. Koku gāšanas operācijas tehnoloģiskā norise un rezultātu vērtēšana. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
7. Kokmateriālu atzarošanas mērķis, tehnoloģiskās kvalitātes prasības, darba līdzekļi. (1 lekcija, 1 laboratorijas darbs)
8. Atzarošanas operācijas tehnoloģiskā norise un rezultātu vērtēšana. . (1 lekcija, 1 laboratorijas darbs)
9. Kokmateriālu sagarumošanas mērķis, kvalitātes prasības, darba līdzekļi. (1 lekcija, 1 laboratorijas darbs)
10. Kokmateriālu sagarumošana ar hārvesteru. (1 lekcija, 1 laboratorijas darbs)
11. Kokmateriālu pirmējā transporta mērķis, kvalitātes prasības, darba līdzekļi, tehnoloģija. (1 lekcija, 1 laboratorijas darbs)
12. Kokmateriālu pirmējā transporta tehnoloģiskā norise, izmantojot traktorus. (1 lekcija, 1 laboratorijas darbs)
13. Pievešanas ceļu plānojums, sagatavošanas prasības un raksturojošie rādītāji. (1 lekcija, 1 laboratorijas darbs)
14. Pirmējā transporta trošu sistēmas un kokmateriālu pārvietošana pa gaisu. (1 lekcija, 1 laboratorijas darbs)
15. Cirsmas izstrādes tehnoloģiskā plānojuma mērķis, uzdevumi un saturs. (1 lekcija, 1 seminārs)
16. Slejas izstrādes tehnoloģiskās shēmas dažādos cirsmu raksturojošos apstākļos. (1 lekcija, 1 seminārs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti visi praktiskie un laboratorijas darbi , semināri, nokārtots kontroldarbs. Sekmīgu galīgo vērtējumu var saņemt automātiski, ja nokārtoti visi laboratorijas , praktiskie darbi un semināri, kontroldarba novērtējums nav zemāks kā 7 ("labi").

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izstrādāti visi laboratorijas darbi (25% no kopējā vērtējuma), nokārtots kontroldarbs (75% no kopējā vērtējuma). Sekmīgu galīgo vērtējumu var saņemt automātiski, ja nokārtoti visi laboratorijas , praktiskie darbi un semināri, kontroldarba novērtējums nav zemāks kā 7 ("labi").

Obligātā literatūra

1. Sarmulis Z., Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas. Mācību līdzeklis. 2015. 175 lpp.
2. Drēska A. Kokmateriālu sagatavošana ar hārvesteru: metodiski norādījumi. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 40 lpp.
3.Rokasgrāmata mežizstrādes operatoriem un kokvedēju vadītājiem. AS Latvijas valsts meži. 2012. 46 lpp.
4.Kopšanas ciršu rokasgrāmata. AS Latvijas valsts meži. 2008. 108 lpp.
5.Davidāns M., Saveļjevs A., Strūbergs A., Traktortehnika meža darbos. Jelgava, 2019, Studentu biedrība Šalkone, 140 lpp.

Papildliteratūra

1. Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas. AS Latvijas valsts meži. 2010. 16 lpp.
2.Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1. daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012. 253 lpp.
3. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 2. daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012. 337 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Mežinženieris" 2.kursa 3.semestrī pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.